Logo maskinvurdering

Glossary

This is a glossary in English and Danish of frequently used terms used in valuation and general business. If you have comments and suggestions, please contact us.

Danish TermDanish DefinitionEnglish TermEnglish Definition
Accelereret afskrivningEn metode til beregning af afskrivninger på en sådan måde, at afskrivningsbeløbet taget i hvert år er højere i de første år af aktivets levetid i modsætning til lineær afskrivning, hvor fradrag er ens for hvert år af aktivets levetid.Accelerated DepreciationA method of calculating depreciation in such a way that the amount of depreciation taken in each year is higher in the early years of an asset’s life contrasted with straight-line depreciation where deductions are equal for each year of the life of the asset.
KreditorerBeløb, der skyldes til en leverandør for leverede varer eller udførte tjenesteydelser.Accounts PayableAmount owed to a creditor for delivered goods or completed services.
DebitorerKrav mod en skyldner som følge af salg af en vare eller ydelse.Accounts Receivables / DebtorsClaim against a debtor for an uncollected amount, generally from a completed transaction of sales or services rendered.
Påløbne afskrivningerDet samlede værditab fra alle årsager, herunder værditab fra fysisk forringelse, funktionel forældelse og økonomisk (ekstern) forældelse. I vurderingssammenhæng anvendes det som samlet betegnelse for alle værdiforringelser i forhold til vurderingen af aktivets nyværdi. Værditabet kan være forårsaget af fysisk forringelse, funktionel (teknisk) forældelse eller økonomisk (ekstern) forældelse. Bogføringsmæssig anvendelse af samme begreb er ikke baseret på markedsværdi, men på regnskabsstandarder.Accrued DepreciationThe total value loss from all causes, including value loss from physical deterioration, functional obsolescence, and economic (external) obsolescence. Valuers may use either the term depreciation or accrued depreciation in Reproduction or Replacement Cost methods to refer to any loss in value from the estimate of total cost new. The loss in value may be caused by physical deterioration, functional (technical) obsolescence, or economic (external) obsolescence.
Akkumulerede afskrivningerViser de samlede skattemæssige afskrivninger på anlægsaktivet siden anskaffelsen. Regnskabsudtryk.Accumulated Depreciation (Book Depreciation)An accounting term that represents the total depreciation taken against the cost of an asset since it was acquired as of a given date, i.e., the running balance of the depreciation taken on an asset.
AnskaffelsesdatoDen dag et aktiv blev købtAcquisition DateThe effective purchase date of an asset.
Faktisk kontantværdiI ejendoms- og autoforsikring er faktisk kontantværdi en af flere mulige metoder til at fastsætte værdien af den forsikrede del, til beregning af præmien og bestemme det beløb, som forsikringsselskabet vil betale i tilfælde af tab. Selvom udtrykket sjældent er defineret i policen, er den almindeligt anerkendte forsikringsdefinition for den faktiske kontantværdi omkostningerne til reparation eller udskiftning af den beskadigede del med materialer af samme art og kvalitet, med fradrag af afskrivning på den beskadigede del. Den faktiske kontantværdi er den oprindelige kostpris for at købe et aktiv efter fradrag af afskrivningerne. Domstole har haft skiftende opfattelser af, om afskrivninger omfatter økonomisk forældelse samt faktiske fysiske afskrivninger.Actual Cash ValueIn property and auto physical damage insurance, one of several possible methods for establishing the value of insured property to calculate the premium and determine the amount the insurer will pay in the event of a loss. Although the term is seldom defined in the policy, the generally accepted insurance definition of actual cash value is the cost to repair or replace the damaged property with materials of like kind and quality, less depreciation of the damaged property. Courts have differed as to whether depreciation includes economic obsolescence as well as actual physical depreciation. (Also see Insurable Value Depreciated.)
Tilstrækkelig beskrivelseDe værdirelevante egenskaber skal identificeres og beskrives på en måde, der er relevant for typen og definitionen af den værdi, der anvendes, og for den tilsigtede anvendelse af vurderingen.Adequate DescriptionThe value-relevant property characteristics must be identified and described in a manner that is relevant to the type and definition of value being used and to the intended use of the appraisal.
AlderPerioden som afspejler den tid, der er gået fra datoen for installationen til datoen for observation af et aktiv.AgeThe period that reflects the elapsed time from the date of installation to the date of observation of an asset.
Alder/levetidsanalyseEn aritmetisk proces, som anvendes til at beregne et aktivs levetid og / eller resterende anvendelige levetid.Age/Life AnalysisAn arithmetic process used to calculate a property’s expired life and/or remaining useful life.
AllokeringEn metode til at fordele et aktivs værdi eller udgifter mellem virksomhedsenheder eller forskellige posteringsenheder.AllocationA method of separating an asset’s value or expenditures among companies or individual line-items.
Allokering af købsprisHenviser til fordeling af det samlede beløb for en anskaffelse ud på de enkelte aktiver i anskaffelsen.Allocation of Purchase PriceRefers to the allocation of the lump sum paid to each asset acquired.
Alt eller intet budEt bud på en række forskellige genstande, hvor budgiveren ikke accepterer en delmængde, men kun en pris for alle dele, ydelser m.v., der er inkluderet i buddet.All-or-None BidA bid for a number of different items in which the bidder will not accept a partial award, but only an award for all the items, services, etc. included in the bid.
AmortiseringI vurderingssammenhæng et mål for ??et immaterielt aktivs tab af værdi over tid ved hjælp af en matematisk formel til at svare indtægter for aktivet. I finansiel sammenhæng benyttes følgende definition: afvikling af et lån via regelmæssige betalinger.AmortizationThe measure of an intangible asset’s loss of value over time by a mathematical formula to properly match revenues against the appropriated value of the asset.
AnnuitetEn række betalinger af en lige stor sum penge med faste intervaller for et bestemt antal perioder. En serie af lige betalinger over tid. En annuitet består af n lige store ydelser y med lige store mellemrum (1 ydelse pr. termin), hvor der hver termin bliver tilskrevet en fast rente r. Ved fremtidsværdien An af en annuitet forstås værdien af alle ydelserne skrevet frem til den termin hvor den sidste ydelse ligger. Ved nutidsværdien A0 forstås værdien af alle ydelserne skrevet tilbage til den termin der ligger før den første ydelse.AnnuityA series of payments of an equal, or constant, amount of money at fixed intervals for a specified number of periods. A series of equal payments over time.
VurderingEn vurdering betegnes ofte som en upartiskværdiansættelse af ??et identificeret aktiv baseret på undersøgelse og analyse af relevante data og anvendelse af passende analytiske teknikker foretaget af en godkendt vurderingsperson. USPAP: (substantiv) Handlingen eller processen med at udvikle en mening om værdi; en værdiansættelse (adjektiv) af eller relateret til vurdering og relaterede funktioner som vurdering i praksis eller udførelse af vurderingstjenesterAppraisalAn appraisal is often referred to as an unbiased opinion of value of an identified property based upon the investigation and analysis of pertinent data and the application of appropriate analytical techniques, by the estimate of an authorized person. An appraisal according to USPAP: (noun) The act or process of developing an opinion of value; an opinion of value; (adjective) of or pertaining to appraising and related functions such as appraisal practice or appraisal services. Synonymous with Valuation.
VurderingsdatoDet specifikke tidspunkt, hvor værdiansætterens bedømmelse af værdien gælder (også kaldet “Effektiv dato” eller “Værdiansættelsesdato”).Appraisal DateThe specific point in time as of which the valuator’s opinion of value applies (also referred to as “Effective Date” or “Valuation Date”).
VurderingsprocedureHandlingen, fremgangsmåden og teknikken til at udføre de enkelte trin i en vurderingsmetode.Appraisal ProcedureThe act, manner, and technique of performing the steps of an appraisal method.
VurderingsrapportVurderingsrapporten skal kommunikere alle analyser, meninger og konklusioner på en måde, der ikke er vildledende og indeholder tilstrækkelige oplysninger til at sætte de påtænkte brugere af vurderingen i stand til at forstå rapporten korrekt og tydeligt og præcist oplyse alle forudsætninger, ekstraordinære antagelser, hypotetiske forhold og begrænsende betingelser, der anvendes i opgaven og skal udarbejdes som en selvstændig vurderingsrapport, sammenfattende vurderingsrapport eller vurderingsrapport til begrænset brug.Appraisal ReportThe report must communicate each analysis, opinion, and conclusion in a manner that is not misleading and contain sufficient information to enable the intended users of the appraisal to understand the report properly and clearly and accurately disclose all assumptions, extraordinary assumptions, hypothetical conditions, and limiting conditions used in the assignment and must be prepared as a Self-Contained Appraisal Report, Summary Appraisal Report, or Restricted Use Appraisal Report
VurderingsprisVurderingspersonens mening eller konklusion af værdi.Appraised ValueThe appraiser’s opinion or conclusion of value.
OpskrivningEt beløb, der repræsenterer et aktivs værdistigning som følge af ændringer i markedsforhold eller efterspørgsel efter et aktiv over tid.AppreciationAn amount representing the increase in value resulting from changes in market conditions or demand for a property over time.
Som beset fra stedetEt udtryk, som anvendes ved udbud af varen i den nuværende stand og fra dets nuværende placering. Varen sælges med andre ord uden garanti og køberen skal varetage og bekoste nedtagning og transport.As-is, Where-isA term reflecting the purchase of an item in its present condition and location. Any costs associated with dismantling and removal are not considered.
AktiverAktiver defineres i vurderingssammenhæng som det, der er genstand for vurderingsopgaven. Det kan være enkeltstående genstande, en gruppe af genstande, et aktiv i regnskabsmæssig forstand eller grupper heraf eller en gruppe af genstande og regnskabsmæssige aktiver. I regnskabsmæssig forstand er et aktiv en genstand af værdi, som en virksomhed ejer, og som kan blive omsat til kontanter. Der er to overordnede grupper af aktiver: anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver er de aktiver, virksomheden ejer i en længere periode, og som anvendes i virksomhedens daglige drift. Omsætningsaktiver de aktiver, virksomheden normalt kun ejer i en kort periode.Asset or AssetsIn valuation items are whatever might be subject to a valuation engagement. Unless otherwise specified, these terms can be considered to mean “asset, group of assets, liability, group of liabilities, or group of assets and liabilities”. IVS2017, 20.01. Assets are resources controlled by an enterprise as a result of past events and from which some future economic benefits are expected to flow to the enterprise. Ownership of an asset is itself an intangible. However, the asset owned may be either tangible or intangible.
Aktiv baseret værdiansættelseEn værdiansættelsesproces af en virksomhed, hvor aktiver og forpligtelser måles til nuværende markedsværdi og immaterielle aktiver tilføjes.Asset-Based ApproachA valuation process of a business where assets and liabilities are measured at current market value and intangible assets are added.
Aktiv specifikke faktorerDisse faktorer er direkte relateret til det specifikke aktiv.Asset-Specific FactorsThose factors directly related to the specific asset itself.
VurderingsopgaveDette er en betalt ydelse, som udføres af en vurderingsperson efter aftale med en kunde.Assignment1. An agreement between an appraiser and a client to provide valuation service;
2. the valuation service that is provided as a consequence of such an agreement (USPAP page U-2). This is a paid service that is performed by a valuer in agreement with a customer.
Anslået indtjeningEt udtryk, der bruges til at angive, at de aktiver, der vurderes, antages at kunne generere en indkomst, der er tilstrækkelig til at begrunde deres vurderede værdi.Assumed EarningsA term used to signify that the assets being appraised are assumed to be capable of generating an income sufficient to justify their appraised value.
AntagelseDet der anses for at være sandtAssumptionThat which is taken to be
Forudsætninger og begrænsende betingelserEn oversigt over specifikke forudsætninger og begrænsningsbetingelser, der gælder for en vurdering.Assumptions and Limiting ConditionsA listing of specific assumptions and limiting conditions that are applicable to an appraisal.
AuktionEt offentligt salg af aktiver, hvor salgskontrakten er dannet ved konkurrerende bud, indsendt og bekræftet i henhold til de forud fastlagte vilkår og betingelser, der styrer auktionssalget. Auktionarius er den person, der udfører salget og bliver kompenseret for sådanne ydelser. En auktionarius kan sælge auktionshandlerens egen ejendom eller andres ejendom. Når en person eller virksomhed sælger aktiver på vegne af en anden person, er denne i de fleste henseender en agent for sælger, men auktionarius er en agent for både sælger og køber med det formål at forberede og udarbejde salgsdokumentet.AuctionA public sale of property where the contract of sale is formed by means of competitive bids, submitted, and confirmed according to the pre-established terms and conditions that govern the auction sale. The auctioneer is the person who conducts the sale and is compensated for such services. An auctioneer may sell the auctioneer’s own property or the property of others. When selling property on behalf of another person, an auctioneer is an agent of the seller for most purposes, but the auctioneer is an agent of both the seller and buyer for the purpose of preparing and signing memoranda of sale.
Gennemsnitlig omkostningsmetode (lager)

Den gennemsnitlige omkostning er en lageromkostningsmetode baseret på gennemsnitsprisen for varebeholdningen i løbet af perioden, og den gennemsnitlige omkostning bestemmes ved at dividere vareomkostningerne for lageret med antallet af enheder af samme type i lagerbeholdningen på ethvert tidspunkt.Average Cost Method (Inventory)Average cost is an inventory costing method based on the average cost of inventory during the period and the average cost is determined by dividing the cost of goods in inventory by the number of units of the same type in inventory at any point in time.
Gennemsnitlig resterende levetidGennemsnitlig resterende levetid for de undersøgte aktiv(er), normalt udtrykt i år.Average Remaining LifeAverage remaining term of service for asset(s) under investigation, usually expressed in years.
BalanceFinansiel rapport, der giver et øjebliksbillede af en virksomheds position på et givet tidspunkt, herunder dets aktiver (økonomiske ressourcer), dets forpligtelser (gæld eller forpligtelser), og det er samlet eller nettoformue (aktiver minus gæld).Balance SheetFinancial report that provides a snapshot of a business’s position at a given point in time, including its assets (economic resources), its liabilities (debts or obligations), and it’s total or net worth (assets less liabilities).
KonkursEn lovmæssig proces, der omfatter en person eller virksomhed, der ikke kan betale sin udestående gæld. Konkursbegæringer i Danmark behandles i henhold til konkursloven. En konkursbegæring kan indgives af en kreditor eller af skyldneren selv, og den behandles af skifteretten, som også forestår konkursboets behandling. En skyldner kan erklæres konkurs, hvis han ikke kan betale sine kreditorer; i vurderingen indgår spørgsmålene, om kreditorerne vil kunne betales til forfaldstid, såkaldt likviditet, og om skyldnerens passiver overstiger aktiverne, såkaldt insufficiens. Når konkursdekret er afsagt, udpeger skifteretten en eller flere kuratorer, der tager sig af den praktiske behandling af boet. Skifteretten fører tilsyn med kurators behandling af konkursboet og træffer afgørelse om en række forhold vedrørende konkursboet som oftest efter indstilling fra kurator. Skifteretten kan bestemme, at der skal nedsættes et kreditorudvalg, som dels kan yde branchekyndig bistand til kurator, dels føre en vis kontrol med kurators virksomhed.BankruptcyA legal proceeding, guided by federal law, designed to address situations where a debtor—either an individual or a business—has accumulated obligations so great that he or she is unable to pay them off.
BasisårDet første år, der skal overvejes i ethvert sæt data.Base YearThe first year to be considered in any set of data.
Bogført værdi af et aktivKostpris for et aktiv (det beløb, der blev betalt for det) minus akkumulerede afskrivninger til regnskabsmæssig brug.Book Value of an AssetCost of an asset (the amount that was paid for it) minus accumulated depreciation for financial accounting purposes.
Bogført lagerværdiDen bogførte lagerværdi af et selskabs aktiver med fradrag af gæld.Book Value of StockThe book value of the assets of a company less the liabilities. Can be translated into book value per share by dividing by the number of shares outstanding.
Samlede rettighederDe normale ejendomsrettigheder og brug heraf uden begrænsninger, kaldes samlede rettigheder, enten solidarisk eller separat. [Enhver tab af en rettighed (som f.eks. Tab af en garanti, brug af navn eller varemærke eller anden ret, der normalt overføres) kan påvirke værdiansættelsen. Se immaterielle personlige ejendele.]Bundle of RightsThe normal rights of ownership and use without restriction as considered all cumulative rights, either jointly or severally. [Any severance of a right (such as the loss of a warranty, use of name or trademark, or other right normally transferred) can have an effect on value. See intangible personal property.
VirksomhedsværdiVærdien af den samlede investerede kapital (langfristet gæld og egenkapital) i en igangværende virksomhed. Ikke-driftsmæssige aktiver (dvs. overskydende jord, inaktiv udstyr mv.) er ikke medtaget.Business Enterprise ValueThe value of the total invested capital (long-term debt and stockholder’s equity) in an operating business. Nonoperating assets (i.e., excess land, idle equipment, etc.) are not included.
DriftstabsforsikringEn forsikringspolice, der betaler et bestemt beløb, når virksomheden ikke kan fungere på grund af nogle forsikrede driftsforstyrrelser.Business Interruption InsuranceA policy that pays a stipulated amount when the business cannot operate because of some insured disruption of operations.
VirksomhedsvurderingHandlingen eller processen med at bestemme, hvor meget en virksomhed er værd.Business ValuationThe act or process of determining how much a business is worth.
KapacitetsomkostningerDen metode, som ingeniører bruger til at estimere nulpunktsanalyser baseret på produktionsenheder.Capacity CostingThe method engineers use to estimate breakeven analyses based on units of production.
KapitalKontanter eller varer, der bruges til at generere indkomst.CapitalCash or goods used to generate income.
Kapitalaktiver / faste aktiverEventuelt aktiv, der er kapitaliseret i virksomhedsregnskabet. Det defineres også som de materielle fysiske aktiver erhvervet til at drive virksomhed i et selskab med et liv på mere end et år. Eksempler er jord, bygninger, køretøjer, både, fly, værktøjer, maskiner, IT-udstyr.Capital AssetAny asset that has been capitalized on the company books.
Kapitalomkostninger (CAPEX)Reservedele eller kontante midler, der er nødvendige for at understøtte og vedligeholde nuværende operationer.Capital Expenditures (CAPEX)Reserve of replacement or cash outflows necessary to support and maintain current operations. Capital expenditure is the amount spent to acquire or upgrade productive assets (such as buildings, machinery and equipment, vehicles) in order to increase the capacity or efficiency of a company.
Kapitalgevinst (eller tab)En kategori af gevinster eller tab, som opstår for en ejer af et aktiv, når aktivet i uændret stand bliver mere værd eller mindre værd. Kapitalgevinst eller -tab på et aktiv afspejler såvel periodens inflation som forskydninger i aktivets pris i forhold til prisen på andre aktiver. Kapitalgevinster kan opstå ved pludselige økonomiske skift og kaldes da windfall gains. Kapitalgevinster og -tab på finansielle fordringer betegnes kursgevinster og -tab, på lån betegnes de debitor (gevinst og -tab).Capital Gain (or loss)A category of gain or loss under the tax law resulting from the sale or other disposition of specified property such as stock or bond investments, real estate, machinery and equipment, etc. It does not include property used in a trade or business.
KapitaliseringKapitalisering er en omregning af en virksomheds strømme af varer, værdipapirer og penge til et samlet beløb på et givet tidspunkt. Omregning af en serie løbende betalinger til et samlet beløb på et givet tidspunkt under hensyntagen til renter og renters rente. Prisen på disse beholdninger er afledt af de strømme af fremtidigt afkast, man forventer af dem. Det kan være en række løbende strømme af varer og penge, men også beholdninger af varige goder, som jord, huse og værdipapirer. Ved en sådan kapitalisering vil der blive taget hensyn til, hvor langt ude i fremtiden ydelserne kommer, idet man normalt tillægger ydelser langt ude i fremtiden mindre vægt end de nærtforestående; man taler om, at ydelserne tilbagediskonteres, f.eks. med en kapitaliseringrente. CapitalizationA conversion of a single period of economic benefits into value. The procedure estimates value by dividing an anticipated income stream, in constant dollars, by a capitalization rate.
KapitaliseringsrateEn multipel divisor (normalt udtrykt som en procentdel) bruges til at konvertere forventede økonomiske fordele for en enkelt periode til en pengeværdi. Det årlige renteafkast på og afkast af kapital svarer til den risiko, som en investor påtager sig. Det svarer til diskonteringsrenten minus forventet vækst.Capitalization RateA multiple divisor (usually expressed as a percentage) used to convert anticipated economic benefits of a single period into value. The annual rate of return on and return of capital, equivalent to the risk assumed by an investor. It is consistent with a discount rate less projected growth. Also called Capitalization Factor.
KapitaliseringsrenteRenteomkostninger afholdt i den tid, der er nødvendigt for at bringe et aktiv i den stand og på den placering, der er den tilsigtede anvendelse. Det indregnes som en del af den historiske kostpris ved erhvervelse af aktivet.Capitalized InterestInterest cost incurred during the time necessary to bring an asset to the condition and location for its intended use and included as part of the historical cost of acquiring the asset.
UlykkesværdiEn tidsplan indgår i en lejekontrakt, der angiver den aftalte værdi af udstyr på forskellige tidspunkter i løbet af lejekontrakten og fastlægger leasingtagerens ansvar over for leasinggiveren i tilfælde af, at det lejede udstyr mistes eller gøres ubrugeligt i løbet af lejekontrakten på grund af en ulykke.Casualty ValueA schedule included in a lease that states the agreed value of equipment at various times during the term of the lease, and establishes the liability of the lessee to the lessor in the event the leased equipment is lost or rendered unusable during the lease term due to a casualty loss.
Loft (lager)I lavere omkostninger eller markedsberegninger kan markedet (genanskaffelsesomkostninger) ikke være højere end loftet (netto realisationsværdi). Netto realisationsværdi er salgspris minus salgsomkostninger og omkostninger til at gennemføre transaktionen.Ceiling (Inventory)In lower of cost or market computations, market (replacement cost) cannot be higher than the ceiling (net realizable value). Net realizable value is selling price less selling costs and costs to complete
Certification of AppraiserEt dokument, der kræves i alle USPAP-overensstemmende vurderingsrapporter, underskrevet af bedømmeren, hvis underskrift bekræfter nøjagtigheden af informationen, objektiviteten af bedømmeren, overholdelse af ensartede standarder, inspektion af aktivet og beskrivelse af dem, der bidrager til udarbejdelsen af vurderingen. USPAP erCertification of AppraiserA document required in all USPAP-conforming appraisal reports, signed by the appraiser, whose signature certifies as to the accuracy of information, objectivity of the appraiser, compliance with uniform standards, inspection of the property, and acknowledgment of those contributing to the preparation of the appraisal.
Kronologisk alderAntallet af år, der er gået siden en vare eller ejendom blev oprindeligt bygget eller sat i drift for første gang.Chronological AgeThe number of years that have elapsed since an item or property was originally built or placed in service for the first time.
KundeOrdet “kunde” henviser til den person eller personer eller forretningsmæssig enhed, som vurderingsopgaven udføres for (opdraggiver). Dette kan omfatte eksterne kunder (f.eks. når en vurderingsperson får en opgave af en tredjeparts kunde) elle en intern kunde (f.eks. vurderinger foretaget for en arbejdsgiver).ClientThe word “client” refers to the person, persons, or entity for whom the valuation is performed. This may include external clients (i.e., when a valuer is engaged by a third-party client) as well as internal clients (i.e., valuations performed for an employer).
MedforsikringEt arrangement, hvorved den forsikrede til gengæld for en nedsat præmie er indforstået med at dele tabet i forhold til en bestemt procentdel af aktivet, som er forsikret. I tilfælde af et delvis tab, hvor aktivet ikke er forsikret for den pågældende procentdel af kontantværdien på tidspunktet for tabet, er forsikringssummen fra forsikringsselskabet baseret på en procentdel af kontantværdien.CoinsuranceAn arrangement under which the insured, in return for a reduced premium, agrees to share in the loss in the proportion that the insurance carried bears to a specified percentage of the property insured. In the case of a partial loss where the property is not insured for the indicated percentage of its cash value at the time of the loss, the recovery from the company is based on a percentage.
MedforsikringssbeløbEt krav i en forsikringspolice, der angiver, at et minimum af forsikring skal opretholdes, baseret på typen og mængden af aktiver, der dækkes.Coinsurance Amount LimitA requirement in an insurance policy that states that a minimum amount of insurance must be maintained, based on the type and amount of item being covered.
MedforsikringsklausulHvis det på tidspunktet for et tab er fastslået, at den forsikrede har utilstrækkelig forsikring, vil erstatningsudbetalingen være en procentdel af det samlede tabsbeløb, beregnet ved at dividere det faktiske forsikrede beløb med det krævede beløb.Coinsurance ClauseIf at the time of a loss it is determined that the insured carried inadequate limits, the loss recovery will be a percentage of the total loss amount, calculated by dividing the actual insured amount by the required amount.
SikkerhedEt værdipapir, der er pantsat for at garantere tilbagebetaling af et lån.CollateralAn item of value that is pledged to guarantee repayment of a loan.
HandelsvareEnsartede kvalitetsvarer handles aktivt på markedet, der oftest anvendes som input til produktion af andre varer eller tjenesteydelser som råolie, benzin, hvede og majs.CommodityUniform quality goods actively traded in the market that are most often used as inputs in the production of other goods or services such as crude oil, gasoline, wheat, and corn.
Komponentbaseret afskrivningDen individuelle afskrivning af komponenterne i et aktiv for at opnå en samlet afskrivning.Componentized DepreciationThe individual depreciation of the components of an asset to arrive at a total overall depreciation.
Renters renteRente beregnet på summen af en oprindelig hovedstol og påløbne renter.Compound InterestInterest computed on the sum of an original principal and accrued interest.
SammenstillingVed indkomstanalyse betegnes processen med at bestemme fremtidig værdi som sammensætning.CompoundingWhen doing income analysis, the process of determining future value is referred to as compounding.
EkspropriationIfølge dansk ret tvungen afståelse af ejendomsret eller andre formuerettigheder mod fuld erstatning. I Grundlovens § 73 står der bl.a. at “Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning”. CondemnationThe actual process of the taking of private property for public purposes by a public body through the lawful use of its power of eminent domain.
Fortrolige oplysningerOplysninger, der enten er 1) identificeres af kunden som fortrolige, når den leveres til en vurderingsperson, og som ikke er tilgængelig fra en anden kilde; eller 2) klassificeret som fortrolige ved gældende lovgivning eller regulering (USPAP side U-2, Uniform Standards of Professional Appraisal Practice.).Confidential InformationInformation that is either 1) identified by the client as confidential when providing it to an appraiser and that is not available from any other source; or 2) classified as confidential or private by applicable law or regulation (USPAP page U-2). Uniform Standards of Professional Appraisal Practice.
Konsignerede varerVarer ejet af en person eller virksomhed, der udbydes til salg af en anden person eller virksomhed.Consigned GoodsGoods owned by one person or business that are being offered for sale by another person or business.
KonsignatarDen person, som modtager varer fra en anden person i konsignation, dvs. med fuldmagt til videresalg med ejendomsforbehold for denne (konsignanten).ConsigneeIndividual who receives the goods and offers them for sale; the one in possession.
KonsignationEn markedsføringsmetode, hvor afsenderen sender varer til modtageren / konsignataren, der fungerer som agent for afsenderen ved salg af varerne. Lagervarerne forbliver afsenderens/konsignantens ejendom, indtil den er solgt af modtageren.Consignments (Inventory)A marketing method in which the consignor ships goods to the consignee, who acts as an agent for the consignor in selling the goods. The inventory remains the property of the consignor until sold by the consignee.
KonsignantEjer, der leverer varer til salg via en agent / konsignataren, men beholder ejendomsretten.ConsignorOwner who delivers the goods for sale by another, but retains title.
CORNAkronym for Cost of Replacement New.CORNAn acronym for Cost of Replacement New. See Replacement Cost New.
SelskabSelvstændig juridisk enhed, hvor kreditorerne som udgangspunkt, kun kan gøre udlæg i indskudskapitalen. Et selskab er en fiktiv juridisk enhed / person, som normalt er oprettet i henhold til landets lovgivning, og som ejes af sine aktionærer og dens rettigheder og pligter eksisterer uafhængigt af rettigheder og pligter hos reelle personer, som lovligt har ret til at handle i eget navn gennem behørigt udpegede agenter.

CorporationA fictitious legal entity/person, usually created under the authority of state law, which is owned by its shareholders and his rights and duties independent of the rights and duties of real persons which is legally authorized to act in its own name through duly appointed agents.
KorrelationProcessen med at evaluere konklusioner udviklet fra de tre anerkendte metoder til værdiansættelse i et forsøg på at nå frem til en endelig værdiansættelse. (Se omkostningsstrategi, markeds- eller salgs sammenlignings metode og indtægtsstrategi.)CorrelationThe process of evaluating conclusions developed from the three recognized approaches to value in an effort to arrive at a final conclusion of value. (See Cost Approach, Market or Sales Comparison Approach, and Income Approach.).
OmkostningSamlede pengeudgifter for ethvert aktiv. Dette omfatter arbejde, materialer, juridiske tjenester, arkitektonisk design, finansiering, skatter under opførelse, renter, virksomhedsejerens løn og fortjeneste, og iværksætteromkostninger og overskud. Omkostningerne til et bestemt aktiv kan være højere end, lavere end eller lig med aktivets værdi. Omkostninger er den pris, der betales for varer eller tjenester eller det beløb, der kræves for at skabe eller producere varen eller tjenesten. Når denne vare eller service er afsluttet, er omkostningerne en historisk kendsgerning. Den pris, der betales for en vare eller service, bliver dens omkostninger for køberen.CostTotal dollar expenditure for any asset. This includes labor, materials, legal services, architectural design, financing, taxes during construction, interest, contractor’s overhead and profit, and entrepreneurial overhead and profit. The cost of a particular asset may be higher than, lower than, or equal to the asset’s value. Cost is the price paid for goods or services or the amount required to create or produce the good or service. When that good or service has been completed, its cost is a historical fact. The price paid for a good or service becomes its cost to the buyer.
OmkostningsmetodenEn af de tre anerkendte metoder, der anvendes i vurderingsanalysen. Vurderingspersonen starter med den nuværende erstatningsværdi af nyt for det aktiv, der vurderes og derefter fratrækkes tab af værdi forårsaget af fysisk forringelse, funktionel forældelse og økonomisk forældelse. Logikken bag denne tilgang er substitutionsprincippet; en forsigtig køber vil ikke betale mere for et aktiv end omkostningerne ved at erhverve et aktiv af tilsvarende anvendelighed.Cost ApproachOne of the three recognized approaches used in appraisal analysis. The appraiser starts with the current replacement cost new of the property being appraised and then deducts for the loss in value caused by physical deterioration, functional obsolescence, and economic obsolescence. The logic behind this approach is the principle of substitution; a prudent buyer will not pay more for a property than the cost of acquiring a substitute property of equivalent utility.
OmkostningsstedEthvert organisationssegment eller aktivitetsområde, for hvilket der opsamles omkostninger.Cost CentreAny organizational segment or area of activity for which costs are accumulated.
Omkostninger til vareproduktionDet samlede antal direkte materialer, direkte arbejdskraft og kapacitetsomkostninger, der resulterer i et færdigt produkt.Cost of Goods ManufacturedThe total of direct materials used, direct labor, and factory overhead that results in a finished product.
Omkostninger for solgte varerDe samlede omkostninger for varer solgt i en bestemt periode, der omfatter omkostningerne ved at skaffe råvarer og producere færdige varer til salg.Cost of Goods SoldThe total cost of inventory sold during a specified period which includes the cost of obtaining raw materials and producing finished goods for sale.
Genoprettelige værdiforringelserVærdiforringelser i form af forringelse og forældelse, der er økonomisk muligt at afhjælpe, fordi de resulterende stigninger i nytteværdi og værdi er lig med eller større end udgifterne. Genoprettelige værdiforringelser beregnes ved “cost-to-cure”, dvs. omkostninger ved at afhjælpe.Curable DepreciationDepreciation in the form of deterioration and obsolescence that is economically feasible to remedy because the resulting increases in utility and value are equal to or greater than the expenditure. Curable depreciation is calculated by the “cost-to-cure.”
ValutaValuta betyder egentligt en ’værdi’ eller ’at være værd’, men begrebet anvendes som betegnelse for et lands officielle møntfodCurrencyCurrency really means ‘value’ or ‘worth’, but the term is used to denote a country’s official coin base
Kortfristede aktiver / omsætningsaktiverVarer, der i øjeblikket er kontanter eller forventes at blive konverteret til kontanter inden for et år, kaldes omsætningsaktiver. Dette omfatter kontanter, beholdninger og kundefordringerCurrent AssetsAn asset that can reasonably be expected to last or be in use within one year.
Kortfristede forpligtelserKortfristede forpligtelser er den gæld, som man forventer at have tilbagebetalt inden for ét årCurrent LiabilitiesShort-term liabilities are the debt that is expected to be repaid within one year
Nutidsværdi1. Værdien af et aktiv på nuværende tidspunkt i forhold til aktivets historiske omkostninger.
2. I finansiering er beløbet bestemt ved at diskontere fremtidens indtægtsstrøm for et aktiv ved anvendelse af rentes renteprincipper.
Current Value1. Value of an asset at the present time as compared with the asset’s historical cost.
2. In finance, the amount determined by discounting the future revenue stream of an asset using compound interest principles.
MisligholdelseEn begivenhed defineret i en lejekontrakt som misligholdelse, såsom manglende betaling af leje eller udførelse af en vis forpligtelse, der kræves i henhold til en lejekontrakt.DefaultAn event defined in a lease agreement as a default, such as failure to pay rent or perform some obligation required under the terms of a lease.
Defineret værdiDen type værdi, der rapporteres af vurderingspersonen, skal defineres, da der er vigtige forskelle mellem de forskellige værdityper. Kunden og andre påtænkte brugere af rapporten skal gøres opmærksomme på typen (og definitionen) af den værdiopfattelse, som vurderingspersonen tilbyder, så rapporten kan forstås korrekt. Er det dagsværdi, tvungen likvidationsværdi, omsættelig kontantværdi eller anden slags omkostninger, såsom udskiftningsomkostninger eller reparationsomkostninger.Defined ValueThe type of value being reported by the appraiser must be defined as there are important differences among the various types of value. The client and other intended users of the report must be made aware of the type (and definition) of the value opinion being offered by the appraiser so the report can be properly understood. Is it fair market value? forced liquidation value? marketable cash value? Or it might be some sort of cost, such as replacement cost or repair cost.
DeflationEt fald i det generelle prisniveau.DeflationA decrease in the general price level.
Afskrivningsberettigede omkostningerHistorisk eller oprindelig omkostning for et aktiv, minus den anslåede scrapværdi, der kan opnås for aktivet i slutningen af dens brugstid.Depreciable CostHistorical or original cost of a property, less the estimated salvage value that can be obtained for the property at the end of its useful life.
Afskrivningsomkostninger (DRC)Udskiftningsomkostninger til nyt for en vare med fradrag af påløbne afskrivninger uanset årsag. I USA anvendes udtrykket DRC, Depreciated Replacement Cost. Udskiftningsomkostninger til nyt er en acceptabel metode, der bruges til at nå frem til en erstatning for markedsværdien af specialiserede aktiver. Metoden anvendes almindeligvis i en værdiansættelsessituation, der involverer aktiver, som ikke findes eller ikke er let tilgængelige på det åbne marked eller på anden måde mangler pålidelige markedsdata at analysere ved udvikling af et markedsværdiestimat.Depreciated Replacement Cost (DRC)The replacement cost new of an item, less accrued depreciation from all causes. Depreciated Replacement Cost (DRC) is an acceptable method used to arrive at a surrogate for the Market Value of specialised properties. The method is commonly applied in a valuation situation involving a property for which there are no readily available or otherwise dependable market data to analyse in developing a Market Value estimate.
Afskrivning (regnskab)Regnskabsudtryk, som angiver den årlige værdiforringelse af anlægsaktiver. Ideelt set (teoretisk), burde hvert aktivs fald i værdi vurderes hvert år, og afskrivningen fastsættes til dette værdifald. Årsregnskabsloven kræver systematiske afskrivninger. I regnskabsmæssig forstand skelnes mellem skattemæssige afskrivninger og regnskabsmæssige afskrivninger.Depreciation – AccountingAn annual write-off of a portion of the cost of fixed assets. A non-cash expense of doing business (such as recording that assets are going down in value over time.) A method of recovering the purchase price or other basis in an asset over its life rather than deducting the full amount immediately. Depreciation is often different for book and tax purposes.
Værdiforringelse / afskrivning – VurderingMatematisk formel måling af et materielt aktivs værdiforringelse over tid til korrekt at matche indtægter i forhold til det disponible aktivs tabte værdi (estimeret udgift). Det egentlige tab i værdi eller værdi af et aktiv fra alle årsager, herunder dem, der skyldes fysisk forringelse, funktionel forældelse og økonomisk forældelse. Værdiforringelser kan være både afhjælpelige helbrede eller ikke afhjælpelige. Det anslåede tab i værdien af et aktiv.Depreciation – AppraisalMathematical formula measure of a tangible asset’s loss of value over time to properly match revenues against the appropriated asset’s lost value (estimated expense). The actual loss in value or worth of a property from all causes including those resulting from physical deterioration, functional obsolescence, and economic obsolescence. Depreciation may be curable or incurable. The estimated loss in value of an asset.
Afskrivninger (akkumuleret)Konto, hvor foretagne afskrivninger er opgjort på en bestemt dato (regnskabsudtryk).Depreciation (Accumulated)Account in which accrued depreciation provisions are totalled to a given date.
AfskrivningerEn afskrivning er en regnskabsmæssig postering, som periodisk formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over dettes brugstid. Der findes forskellige regnskabsmæssige afskrivningsmetoder: lineær afskrivning, hvor der hvert år afskrives et lige stort beløb; saldometoden, hvor der årligt afskrives en procentsats af aktivernes restværdi; amortisation, hvor afskrivningerne svarer til de årlige afdrag på en annuitet. De regnskabsmæssige afskrivningsprincipper anvendes ikke vurderingssammenhæng.Depreciation ExpenseA noncash expense used to depreciate the cost of an item over a specific period of time.
Afskrivningsmetode-faldende saldo (regnskabsmæssig)En regnskabsmetode, hvorefter en årlig afskrivningsforpligtelse beregnes til en fast procent og anvendes til den uopgjorte kostpris ved periodens begyndelse. De uopgjorte omkostninger reduceres hvert år med det foregående års afskrivninger. Det er en regnskabsmetode, som antager, at afskrivninger afhænger af tidsforløbet og tildeler en tilsvarende afskrivning.Depreciation Method–Declining Balance (Accounting)An accounting method under which an annual depreciation provision is computed at a fixed percentage and applied to the unrecovered cost at the beginning of the period. The unrecovered cost is reduced each year by the prior year’s depreciation. It is an accounting method that assumes that depreciation is dependent on the passage of time and allocates an equal amount of depreciation.
Afskrivningsmetode-lineær (regnskabsmæssig)Den lineære afskrivningsmetode afskriver aktivet med lige store beløb hvert år i aktivets levetid.Depreciation Method–Straight Line (Accounting)An accounting method by which a charge is calculated by dividing the cost, less salvage, by the number of fiscal periods of useful life.
Afskrivningsmetode – saldometodenSaldometoden er en regnskabsmæssig måde at afskrive aktivets værdi hvert år med en fast procentsats af aktivets restværdi i den periode, hvor aktivet bruges. Det er en måde at foretage fradrag i skatteregnskabet.Depreciation Method–Sum of the Years Digits (Accounting)An accounting method that applies a changing rate to the cost, less salvage, wherein the rate is a fraction, the denominator remains fixed and is equal to the sum of all the digits of the years of useful life, and the numerator decreases each year and is equal to the years of the remaining life at the beginning of the year.
Genvundne afskrivningerVed salg af aktiver, der er afskrevet på, ses der på, hvor meget der er afskrevet på aktivet i forhold til salgsprisen. Hvis afskrivningerne overstiger salgsprisen, er det et udtryk for, at aktivet ikke har undergået den forudsete værdiforringelse. Betegnelsen for det forhold er genvundne afskrivninger og sælgeren skal som udgangspunkt beskattes heraf. Der kan dog både være tale om tab og gevinst i forhold til den afskrevne værdi.Depreciation RecaptureWhen depreciated property is sold, the recapture is the difference between the asset’s adjusted basis and the selling price in excess of the amount of depreciation is the amount of depreciation recapture.
Direkte (variabel) omkostning (lager)Denne metode omfatter kun variable fremstillingsomkostninger ved slutningen af ??færdigvarebeholdningen. Denne metode er ikke acceptabel til regnskabsmæssige formål. 1Direct (Variable) Costing (Inventory)This method includes only variable manufacturing costs in the cost of ending finished goods inventory. This method is not acceptable for financial reporting purposes.
Direkte kapitaliseringsmetodeDenne metode måler værdi ved at dividere en forventet indkomststrøm i faste pengetermer med en kapitaliseringsrentesats.Direct Capitalization ApproachThis approach measures value by dividing a projected income stream, in constant money terms, by a capitalization rate.
Direkte omkostninger / Variable omkostningerEn metode, der kun tildeler variable fremstillingsomkostninger (direkte materialer, direkte arbejdskraft og variable produktionsomkostninger) til produkter; mere passende betegnes variabel omkostning. Variable omkostninger er proportionelle med antal enheder, der produceres.Direct Costing / Variable CostingA method that assigns only variable manufacturing costs (direct materials, direct labor, and variable manufacturing overhead) to products; more appropriately termed variable costing.
Direkte pengeværdi metodeEn metode til at estimere forringelse eller forældelse ved at overveje, hvor mange penge der kræves for at udbedre manglen.Direct Dollar MeasurementA method to estimate deterioration or obsolescence by considering the amount of money required to economically cure the deficiency.
Direkte kapacitetsomkostningerDisse omkostninger er direkte relateret til produktionen.Direct OverheadThose costs directly related to manufacturing activity.
Direkte salgssammenligningNår eksakte eller lignende findes salg eller tilbud på markedet, der sælges under markedsforhold eller likvidationssalg.Direct Sales ComparisonWhen exact, or like, sales or offerings are found in the marketplace that sold under market or liquidation sale conditions.
DiskonteringsrenteDet afkast, der anvendes til diskontering af fremtidige fordele, der genereres af et aktiv eller en gruppe af aktiver for at bestemme nutidsværdien; det afkast, der kræves for at få en investor til at investere i den pågældende type aktiv. Når det bruges til at reducere fremtidige fordele, kaldes den krævede afkastsats diskonteringsrenten.Discount RateThe rate of return used in discounting the future benefits generated by an asset or group of assets to determine present value; the return required to cause an investor to invest in the type of asset in question. When used to discount future benefits, the required rate of return is called the discount rate.
Diskonteret cash flow (DCF)Anvendelsen af ??en faktor baseret på omkostningerne til firmaets kapital eller gældende renter (med eventuel risikojustering), pengestrømme og udstrømninger fra et projekt eller en investering. Nutidsværdien af ??fremtidige kontanter vurderes at blive genereret. Også kaldet nettonutidsværdi analyse. En teknik til at bestemme, hvad en virksomhed er værd i dag i lyset af kontantudbyttet i fremtiden.Discounted Cash Flow (DCF)The application of a factor, based on the cost of the firm’s capital or prevailing interest rates (with a possible adjustment for risk), to the cash inflows and outflows from a project or investment. Present value of future cash estimated to be generated. Also called net present value analysis. A technique for determining what a business is worth today in light of its cash yields in the future.
DiskonteringEn metode, der bruges til at bestemme nutidsværdien.DiscountingThe process used to determine present value.
LIFORegnskabsmæssig lagervurderingsprincip, som antager, at de sidst købte varer er de først solgte. De dyreste varer udgiftsføres før de billigste varer af samme art, hvilket mindsker virksomhedens overskud og skat. Se også FIFO.Dollar-Value Method (LIFO).Used in accounting as a method of pricing last in, first out (LIFO) inventories in which goods and products have to be grouped into one or more pools (classes of items), depending on the kinds of goods or products in the inventories. Also, a variation of conventional LIFO in which layers of inventory are priced in dollars adjusted by price indices, instead of layers of inventory priced at unit prices.
Due DiligenceKrav fundet i etiske koder, at den person, der styres af de etiske regler, udøver professionel pleje i at udføre sine aktiviteter.Due DiligenceRequirement found in ethical codes that the person governed by the ethical rules exercise professional care in conducting his or her activities.
EBITResultat før renter og skatterEBITEarnings before Interest and Tax
EBITAResultat før renter, skatter og afskrivninger på goodwillEBITA
Earnings before Interest, Tax and Amortisations
EBITDAResultat før renter, skatter og af- og nedskrivningerEBITDAEarnings before interest, taxes, depreciation, and amortization is a measure of a company’s overall financial performance and is used as an alternative to simple earnings or net income in some circumstances.
EDITBAEn amerikansk forkortelse for Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (regnskabsudtryk)EBITDAEarnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.
Økonomisk forældelseEn form for afskrivning, hvor værditab eller nytteværdi af et aktiv skyldes faktorer uden for aktivet. Disse kan omfatte sådanne ting som branchens økonomiske situation; tilgængelighed af finansieringsmuligheder, tab af materialer og / eller arbejdskraft; indførelse af ny lovgivning, ændringer i forordninger; øgede omkostninger til råvarer, arbejdskraft eller forsyningsselskaber (uden en reduceret forhøjelse af produktets pris) reduceret efterspørgsel efter produktet, øget konkurrence, inflation eller høje renter eller lignende faktorer.Economic ObsolescenceA form of depreciation where the loss in value or usefulness of a property is caused by factors external to the property. These may include such things as the economics of the industry; availability of financing; loss of material and/or labor sources; passage of new legislation; changes in ordinances; increased cost of raw materials, labor or utilities (without an offsetting increase in product price); reduced demand for the product; increased competition; inflation or high interest rates; or similar factors.
Økonomisk anvendelig levetidDen anslåede periode, hvor et nyt aktiv kan anvendes rentabelt til det formål, som det er beregnet til. Forklaret på anden måde er det økonomiske liv det anslåede antal år, et nyt aktiv kan bruges, før det kan betale sig for ejeren at erstatte den med det mest økonomiske erstatningsaktiv, der kunne udføre en tilsvarende funktion. Funktionelle eller økonomiske forældelsesfaktorer kan begrænse aktivets økonomiske liv. Et aktivs økonomiske liv vil ofte være mindre end dets normale brugstid.Economic Useful LifeThe estimated period of time that a new property may be profitably used for the purpose for which it was intended. Stated another way, economic life is the estimated number of years that a new property can be used before it would pay the owner to replace it with the most economical replacement property that could perform an equivalent service. Functional or economic obsolescence factors may limit a property’s economic life. An asset’s economic life will often be less than its normal useful life.
Effektiv alder (EA)Et aktivs vurderede alder i sammenligning med et nyt af samme art; det vil sige den alder, der er angivet af aktivets faktiske stand. (Dette kan beregnes ved at trække den resterende brugstid af et aktiv fra den normale brugstid.)Effective Age (EA)The apparent age of a property in comparison with a new property of like kind; that is, the age indicated by the actual condition of a property. (This may be calculated by deducting the Remaining Useful Life of an asset from the Normal Useful Life.)
IkrafttrædelsesdatoDet tidspunkt, hvor værdien udtalelse i en vurdering gælder, som måske eller måske ikke være datoen for inspektion eller den dato, hvor rapporten er udstedt. (Se værdiansættelsesdato.)
Effective DateThe date at which the value opinion in an appraisal applies, which may or may not be the date of inspection or the date the report is issued. (See Valuation Date.)
UdstyrAlle maskiner og andre apparater eller redskaber, der anvendes i en arbejdsopgave eller aktivitet.EquipmentAll machinery and other apparatus or implements used in an operation or activity.
EgenkapitalEt selskabs nettoværdi. Ejers interesse for ejendom efter fradrag af alle forpligtelser. Også kaldt ejerens egenkapital eller kapital. Egenkapital kan defineres som værende ejerne af virksomhedens regnskabsmæssige andel af virksomhedens finansiering. Egenkapitalen kan beregnes som forskellen mellem værdien af den gældende virksomheds aktiver fratrukket virksomhedens samlede gældsætning.EquityThe net worth of a company. The owner’s interest in property after deduction of all liabilities. Also called owner’s equity or capital.
EstimatEn mening om værdiEstimateAn opinion of value.
Estimeret resterende levetidDen periode, i hvilken et aktiv eller gruppe af aktiver vurderes at kunne anvendes.Estimated Remaining Useful LifeThe period over which an item or group of items is estimated to remain usable.
Anslået restværdi af leasede aktiverDen estimerede værdi af aktivet i slutningen af ??lejekontrakten og som defineret i leasingaftalen.Estimated Residual Value of Leased PropertyThe estimated value of the property at the end of the lease term and as defined in the lease.
BedømmelseEn undersøgelse af aktivets art, kvalitet eller anvendelighed, eller interesse i eller aspekt af aktivet, uden at skelne til pengemæssig værdi.EvaluationA study of the nature, quality, or utility of a property, or interest in or aspect of the property, without reference to a value estimate.
OverkapacitetKapitaludstyr, der kan give større produktion end den producerer. I nogle tilfælde kan dette skyldes, at den ekstra kapacitet er tilgængelig for at være til rådighed i spidsbelastningsperioder eller når maskinen eller anlægget er til reparation. Det kan også være når virksomhedens udstyr eller medarbejdere kan producere en større mængde end der kan afsættes på markedet.Excess CapacityThe capital machinery equipment that provides for greater production than demanded. In some instances, this could be the extra capacity is available on a standby basis during peak usage periods or when other machinery is down for repair.
Overskydende kapitalomkostningerEn form for funktionel forældelse, som typisk skyldes ændringer i produktions- eller byggemetoder, udstyrsudnyttelse mv. (Kan afspejles af forskellen mellem reproduktions- og udskiftningsomkostningerne til nyt, minus enhver modydelse for forbedring.)
Excess Capital CostA type of functional obsolescence that typically results from changes in production or construction methods, equipment use, etc. (May be reflected by the difference between
reproduction and replacement cost new excluding any consideration for betterment.)
Dobbeltdækket forsikringEn forsikringspolice, der dækker tab, der overstiger hvad der er omfattet af en anden police. Også kendt som en paraplypolitik.Excess Liability InsuranceA policy that covers losses that exceed those covered under another policy. Also known as an umbrella policy.
Udelukkelse (Forsikring)En bestemmelse i en forsikringsaftale, der beskriver aktiver eller typer af aktiver, der er ikke er omfattet af dækningen.Exclusion (Insurance)A provision in an insurance contract describing property or types of property that are excluded from coverage.
Udvidet prisMængde af varer multipliceret med enhedsomkostninger.Extended CostQuantity of items multiplied by unit cost.
Ekstraordinær antagelseEn antagelse, der er direkte relateret til en bestemt opgave, som, hvis den viser sig at være falsk, kan ændre bedømmelsens udtalelser eller konklusioner (USPAP side U-3).Extraordinary AssumptionAn assumption directly related to a specific assignment, which, if found to be false, could alter the appraiser’s opinions or conclusions (USPAP page U-3).
Frit markeds købsmulighed – LeasingEn mulighed for at købe lejede aktiver ved afslutningen af ??en lejekontrakt til dets dagsværdiFair Market Purchase Option – LeasingAn option to purchase leased property at the end of a lease at its then fair market
value.
Frit markeds lejemulighed – LeasingDen forventede leje for tilsvarende et tilsvarende aktiv på frit markedsvilkår.Fair Market Rental Value – LeasingThe expected rental for equivalent property under similar terms and conditions.
Frit markeds salgsmulighed – LeasingDen forventede salgspris i en armlængdes transaktion mellem en villig køber og en villig sælger for tilsvarende aktiv på frit markedsvilkår.Fair Market Sales Value – LeasingThe expected selling price in an arm’s length transaction between a willing buyer and a willing seller for equivalent property under similar terms and conditions.
Frit markedsværdi – Fair Market Value (FMV)En professionel mening om værdi udtrykt i form af pengetermer (prisen), hvor aktivet sælges i en handel mellem en hypotetisk villig og kvalificeret køber og en hypotetisk villig og kvalificeret sælger, hvor ingen af dem er tvunget til at købe eller sælge på et åbent marked uden restriktioner, og begge har rimelig viden om relevante fakta på en bestemt dato. (Ved vurderingen af ??personlige ejendele skal denne definition nærmere defineres ud fra vurderingens anvendelse og formål.). Hvis aktivet sælges på auktion, er både sælger og køber klar over at varen skal fjernes på købers regning og risiko, og at varen sælges uden garanti. Anvendes ofte synonymt med markedsværdi. Skat benytter begrebet Fair Market Value, når de undersøger koncerninterne transaktioner, aktiehandler og andet.Fair Market Value (FMV)An opinion expressed in terms of money (the price), at which the property would change hands between a hypothetical willing and able buyer and a hypothetical willing and able seller, neither being under any compulsion to buy or to sell in open and unrestricted market and both having reasonable knowledge of relevant facts, as of a specific date. (In the valuation of personal property, this definition must be further defined based on the function, use and purpose of the appraisal.) Often the legal term Fair Market Value is used synonymously with the term Market Value.
Frit markedsværdi i fortsat anvendelse med indtjeningsanalyseEn professionel mening om den mest sandsynlige værdi udtrykt i form af penge, hvor aktivet handles mellem en villig køber og en villig sælger, og ingen af dem er tvunget til at købe eller sælge, og begge har rimelig viden om relevante fakta, på en bestemt dato og understøttet af virksomhedens indtjening i fortid, nutid og budgetteret for de produkter, aktivet producerer. Definitionen indeholder også en forudsætning om at aktiverne i den nuværende anvendelse benyttes på den måde, de var designet til og at de anvendes som tiltænkt i fortsat drift.Fair Market Value in Continued Use with an Earnings AnalysisAn opinion, expressed in terms of money, at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or to sell and both having reasonable knowledge of relevant facts, as of a specific date and supported by the earnings of the business.
Frit markedsværdi i fortsat anvendelse med forventet indtjeningEn udtalelse, udtrykt i form af penge, hvor aktivet handles mellem en villig køber og en villig sælger og ingen af dem er tvunget til at købe eller sælge, og begge har en rimelig viden om relevante fakta, på en bestemt dato og under forudsætning af, at virksomhedsindtjeningen understøtter den rapporterede værdi uden verifikation.
Kommentarer:
Frit markedsværdi i fortsat anvendelse er den mest omfattende værdidefinition, fordi begrebet indbefatter installations- og indkøringsomkostninger for at gøre aktivet fuld anvendelig. Vurderingspersonen antager, at virksomhedens indtjening understøtter udstyrets værdi.

Udstyr, der ikke producerer indkomst, er ikke så værdifuldt som udstyr, der tjener penge. Hvis et højere niveau af sikkerhed er påkrævet, kan en mere passende værdidefinition være at vælge være “Frit markedsværdi i fortsat anvendelse med indtjeningsanalyse.”

En virksomheds rentabilitet kan i høj grad påvirke værdien af udstyr i fortsat brug. Mange personer, som vurderer maskiner og udstyr er ikke i stand til eller uddannet til at udføre indtjeningsanalyse. Det er derfor deres rapporter er baseret på forventet indtjening.

Hvis det er vigtigt med en højere grad af sikkerhed i værdiansættelsen, anbefaler vi vore kunder at foretage yderligere undersøgelser eller engagere os til at udarbejde en indtjeningsanalyse i forbindelse med vurderingen.

Frit markedsværdi ved fortsat anvendelse er den hyppigst anvendte værdidefinition, hvor der ikke kræves vurdering af realisationsværdi, og det bruges typisk i forbindelse med vurdering af udstyr i virksomheder i fortsat drift.
Fair Market Value in Continued Use with Assumed EarningsAn opinion, expressed in terms of money, at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or to sell and both having reasonable knowledge of relevant facts, as of a specific date and assuming that the business earnings support the value reported, without verification.

Comments:

Fair market value in continued use is the most encompassing value definition because assets are valued to include installation and assemblage costs and the costs to make the asset fully operational. The appraiser assumes the company’s earnings support the equipment value.

Equipment that does not produce income is not as valuable as equipment that makes money. If a higher level of assurance is required, a more appropriate value definition to choose might be “Fair Market Value in Continued Use with Earnings Analysis.”

A company’s profitability may heavily influence the value of equipment in continued use. Many machinery and equipment appraisers are not skilled or trained to perform earnings analysis, that’s why their reports are based on assumed earnings. If there is concern, we recommend our clients conduct further investigation or engage us to prepare an Earnings Analysis in connection with the appraisal.

Fair market value in continued use is the most commonly used value definition where liquidation circumstances are not required or anticipated and is typically used in business valuation.

Fair market value in continued use is the most commonly used value definition where liquidation circumstances are not required or anticipated and is typically used in business valuation, divorce settlements, retirement planning, litigation support and income tax reporting.
Frit markedsværdi installeret – Fair Market Value-InstalledEn udtalelse udtrykt i form af penge, hvor aktivet handles mellem en villig køber og en villig sælger og ingen af dem er tvunget til at købe eller sælge og begge har rimelig viden om relevante fakta under hensyntagen til markedsforholdene for vurdere aktivet uafhængigt af den indtjening, der kan skabes i den virksomhed, hvor aktivet er eller vil blive anvendt, pr. en bestemt dato.Fair Market Value InstalledAn opinion, expressed in terms of money, at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or to sell and both having reasonable knowledge of relevant facts, considering market conditions for the asset being valued, independent of earnings generated by the business in which the property is or will be installed, as of a specific date.
Frit markedsværdi – fjernetEn udtalelse, udtrykt i form af penge, hvor aktivet handles mellem en villig køber og en villig sælger og ingen af dem er tvunget til at købe eller sælge, og begge har rimelig viden om relevante fakta, idet man overvejer fjernelse af aktivet til et andet sted, på en bestemt dato.Fair Market Value RemovedAn opinion, expressed in terms of money, at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or to sell and both having reasonable knowledge of relevant facts, considering removal of the property to another location, as of a specific date.
Frit markedsværdi – Fair Value (FASB # 157)Den pris, der ville blive modtaget hvis man sælger et aktiv eller bliver betalt for at overføre en forpligtelse i en ordnet transaktion mellem markedsdeltagere på vurderingsdatoen. (Denne erklæring siger også, at en dagsværdi måling af et aktiv antager sit højeste og bedste værdi af markedsdeltagere. En sådan anvendelse ville maksimere værdien af ??aktivet eller gruppen af ??aktiver, inden for hvilke aktivet ville blive anvendt uanset den påtænkte anvendelse af aktivet af den rapporterende enhed.Fair Value (FASB #157)The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between marketplace participants at the measurement date. (This statement also explains that a fair value measurement of an asset assumes its highest and best use by market participants. Such use would maximize the value of the asset or group of assets within which the asset would be used, regardless of the intended use of the asset by the reporting entity.
Frit markedsværdi – Fair Value (SFAS # 141)Det beløb, hvortil et aktiv (eller gæld) kunne købes (eller afholdes) eller sælges (eller afregnes) i en løbende transaktion mellem villige parter, det vil sige i andre situationer end et tvungent salg eller likvidationssalg. Begrebet benyttes i regnskabssammenhæng i resultatopgørelsen. Hvis der findes en markedspris for en vare, så er det identisk med Fair Value. Hvis der ikke findes en åben markedspris, så benytter vurderingspersonen en erstatningsmodel som f.eks. afskrevet erstatningsomkostninger (DRC).Fair Value (SFAS #141)The amount at which an asset (or liability) could be bought (or incurred) or sold (or settled) in a current transaction between willing parties, that is, other than a forced or liquidation sale. Where the Market Value of an asset can be established, this value will equate to Fair Value. Where the Market Value of an asset cannot be established, its value is arrived at using a surrogate such as Depreciated Replacement Cost (DRC).
FASBFinancial Accounting Standards Board. En organisation i USA, hvis mission er at etablere og forbedre standarder for finansiel regnskabsføring og rapportering for vejledning og uddannelse af offentligheden, herunder udstedere, revisorer og brugere af finansielle oplysninger.FASBFinancial Accounting Standards Board. A [US] organization whose mission is to establish and improve standards of financial accounting and reporting for the guidance and education of the public, including issuers, auditors and users of financial information.
Feasibility AnalyseEn undersøgelse af cost-benefit forholdet af en økonomisk indsats (USPAP side
U-3). Det er en undersøgelse af om et planlagt økonomisk projekt holder i virkeligheden. Det er en analyse og bedømmelse af et foreslået projekt for at afgøre om det 1) er teknisk muligt, 2) er muligt til den anslåede pris og 3) er lønsomt.
Feasibility AnalysisA study of the cost-benefit relationship of an economic endeavour (USPAP page U-3). An analysis and evaluation of a proposed project to determine if it (1) is technically feasible, (2) is feasible within the estimated cost, and (3) will be profitable.
Financial Accounting Standards Board (FASB)Uafhængig, privat, ikke-statslig myndighed til etablering af regnskabsprincipper i USA.Financial Accounting Standards Board (FASB)Independent, private, non-governmental authority for the establishment of accounting principles in the United States.
ÅrsregnskabPræsentation af finansielle data, herunder balancer, resultatopgørelser og pengestrømsopgørelser, eller enhver understøttende erklæring, der skal fortælle om virksomhedens økonomiske position.Financial StatementsPresentation of financial data including balance sheets, income statements and statements of cash flow, or any supporting statement that is intended to communicate a financial position.
FinansieringsaftaleEn aftale mellem ejerforvalteren, långiverne, aktionærerne og leasingtageren, der udpeger parternes forpligtelser i henhold til en leasingaftale. Også kaldet en deltagelsesaftale.Financing AgreementAn agreement among the owner trustee, the lenders, the equity participants, and the lessee that spells out the obligations of the parties under a leveraged lease. Also called a Participation Agreement.
Færdigvarer (opgørelse)Opgørelsen over færdig produktion, der ejes af et firma, og som er pakket og klar til levering; emner, der har gennemført produktionsprocessen og er klar til salg.Finished Goods (Inventory)The inventory of completed production that is owned by a firm as packaged and ready for delivery; items that have completed the production process and are ready for sale.
Færdigvare- og varebeholdningerEstimerede salgspriser minus summen af ??omkostningerne ved bortskaffelse og et normalt overskud.Finished Goods and Merchandise InventoriesEstimated selling prices less the sum of the costs of disposal and a normal profit.
Først ind – først ud (FIFO)Lagervurderingsprincip, som forudsætter, at lageromkostninger vil blive afholdt i kronologisk rækkefølge. De først købte varer er de først solgte, hvorfor værdien af lageret er værdien af de nyeste varers anskaffelsespris. (Omkostningerne for varer vil blive lavere, og slutbeholdningen vil være højere i inflationstider, når priserne stiger. Det omvendte gælder i tider med faldende priser.) Se også Lifo.First-in, First-out Method (FIFO)An accounting method for inventory – it assumes that inventory costs will be incurred in chronological order of purchase. This means that the cost of the first goods acquired will be the first cost charged out. (Cost of goods will be lower and the closing inventory will be higher in times of inflation when prices are rising. The reverse is true in times of falling prices.) Commonly known as FIFO.
AnlægsaktiverOmfatter ejendomme, fysiske anlæg, lejemål forbedringer, udstyr (fra kontormaskiner til tunge maskiner), køretøjer, inventar og andre aktiver, der med rimelighed kan antages at have en forventet levetid på flere år. Anlægsaktiver omfatter også immaterielle aktiver som værdien af ??varemærker, ophavsrettigheder og en vanskelig kategori kendt som “good will”.Fixed AssetsInclude real estate, physical plant, leasehold improvements, equipment (from office equipment to heavy operating machinery), vehicles, fixtures, and other assets that can reasonably be assumed to have a life expectancy of several years. Fixed assets also include intangibles like the value of trademarks, copyrights, and a difficult category known as “good will.”
Faste omkostningerOmkostninger, der ikke varierer med produktion eller salg, og derfor er uændret i forhold til den producerede mængde.Fixed CostsCosts that do not vary with production or sales.
Tilhører bygningenUdtryk, der bruges i vurderingssammenhæng om et aktiv, der en gang var løsøre, men siden er blevet installeret eller fastgjort til jorden eller bygningen på en forholdsvis permanent måde, således at den anses for at være en del af ejendommen / anlægsaktiv. Det kan være ting som sprinkleranlæg, ventilationsanlæg, løbekraner og andet.FixtureAn item of property that once was movable, but has since been installed or attached to the land or building in a rather permanent manner in such a way that it is regarded in law as part of the real estate.
Gulvet (lagerværdi)I lavere omkostnings- eller værdiberegninger er markedet begrænset til nettorealisationsværdi med fradrag af et normalt overskud, kaldet gulvet. Marked (udskiftningsomkostninger) kan ikke ligge under gulvet. 28Beholdning kan ikke værdiansættes lavere end “gulvet”, som er nettorealisationsværdien af lager??opgørelsen med fradrag af en godtgørelse for en normal fortjenstmargen.Floor (Inventory)In lower of cost or market computations, market is limited to net realizable value less a normal profit, called the floor. Market (replacement cost) cannot be below the floor.28 Inventory cannot be valued lower than the “floor” which is the net realizable value of the inventory less an allowance for a normal profit margin.
Gulvplan (lagerværdi)Fælles finansieringsmetode, der anvendes af handlende, hvorved udlånsfirmaet betaler leverandøren, der ejer varerne og forlanger en lille forskudsbetaling fra forhandleren, på baggrund af en kreditaftale med långiver. [Forskellen mellem ??kostprisen (frigivet pris) betales ikke, før varerne er solgt.]Floor Plan (Inventory)Common method of financing used by merchants, whereby through a credit agreement with a lending institution, the lending institution pays the supplier, holds title to the goods, and collects a small down payment from the merchant. [The balance of the cost (released price) is not paid until the goods have been sold.]
FOB (frit om bord)Incoterms FOB er en international handelsbetingelse, som definerer præcis hvornår omkostninger, ejerskab og risiko overgår fra sælger til køber. FOB angiver, at disse forpligtelser skifter fra sælger til køber på det tidspunkt, hvor produktet lastes ombord på skibet, flyet eller toget i havnen, lufthavnen eller terminalen i afsenderlandet som aftalt i kontrakten mellem sælger og køber.FOB (Free on Board)Referencing purchased goods placed on board the means of transportation at a specified geographic point free of any loading and transportation charges to that point.
Tvungen Likvidationsværdi (FLV)En opgørelse af bruttobeløbet (budsum) udtrykt i form af penge, som typisk kunne realiseres fra en korrekt offentliggjort og gennemført offentlig auktion, hvor sælgeren bliver tvunget til at sælge med kort frist, med det vilkår, at aktivet sælges uden garanti og fra stedet, hvor det står, på en bestemt dato. Tidshorisonten er ofte mellem 1 – 2 måneder, hvor aktiverne udbydes stykvis. Aktiverne sælges efter auktionsloven, hvorefter salget sker uden garanti fra hverken sælger, skifteret eller auktionsfirmaet, og hvor køber bærer alle omkostninger til demontering og transport. Det er forudsat at auktionen annonceres på en god måde, som er kommercielt gennemførlig, og økonomisk forsvarlig.Forced Liquidation Value (FLV)An opinion of the gross amount, expressed in terms of money, that typically could be realized from a properly advertised and conducted public auction, with the seller being compelled to sell with a sense of immediacy on an as-is, where-is basis, as of a specific date.
Funktionel forældelseEn form for afskrivning, hvor værditab eller nytteværdi af et aktiv skyldes ineffektivitet eller utilstrækkeligheder, der er forbundet med aktivet selv sammenlignet med en mere effektiv eller billigere erstatningsaktiv, at ny teknologi og ændringer i design, materialer eller proces, der resulterer i utilstrækkelighed, overkapacitet, overskydende konstruktion, manglende funktionel nytteværdi, overskydende driftsomkostninger m.v. har udviklet sig. Symptomer, der tyder på forekomst af funktionel forældelse, er høje driftsomkostninger, for høje udgifter til maskiner og anlæg (overskydende kapitalomkostninger), overkapacitet, utilstrækkelighed, utilstrækkelig brug eller lignende forhold. Specielt inden for IT opleves funktionel forældelse ved at hardware og software i et produkt ikke længere kan arbejde sammen på grund af softwareopdateringer, eller at et produkt kan ikke opgraderes med funktioner, som nye produkter er ”født” med. Inden for maskinverdenen opleves det undertiden inden for styreprogrammer.Functional ObsolescenceA form of depreciation in which the loss in value or usefulness of a property is caused by inefficiencies or inadequacies inherent in the property itself, when compared to a more efficient or less costly replacement property that new technology and changes in design, materials, or process that result in inadequacy, overcapacity, excess construction, lack of functional utility, excess operating costs, etc. has developed. Symptoms suggesting the presence of functional obsolescence are excess operating cost, excess construction (excess capital cost), over-capacity, inadequacy, lack of utility, or similar conditions.
Fremtidig værdi (FV)Det beløb, som en investering vil være værd på en fremtidig dato.Future Value (FV)The amount that an investment will be worth at a future date.
Fremtidige værdi af en annuitet
Summen af ??alle fremtidige betalingsværdier i en annuitet.Future Value of an AnnuityThe sum of all of the future payment values in an annuity.
Generelt godkendte revisionsstandarder (GAAS)De standarder, der er fastsat af American Institute of Certified Public Accounts (AICPA), som vedrører revisors faglige kvaliteter og bedømmelse i forbindelse med en revision og revisionsrapporten.Generally Accepted Auditing Standards (GAAS)The standards set by the American Institute of Certified Public Accounts (AICPA) which concern the auditor’s professional qualities and judgment in the performance of an audit and in the audit report.
Fortsat driftI vurderingssammenhæng er fortsat drift (Going Concern) udtryk for værdien af aktivet i forudsat at det forbliver i uændret drift på det sted, den står, og fortsat anvendes til det formål, den anvendes til på vurderingstidspunktet eller er tiltænkt. I bredere forstand anvendes udtrykket om en virksomhed i fortsat driftGoing ConcernAn ongoing business enterprise.
GoodwillDet immaterielle aktiv, der opstår som følge af navn, omdømme, kundeloyalitet, placering, produkter og lignende faktorer, der ikke er særskilt identificeret. Også det beløb, der er betalt i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed over dagsværdien af ??sine identificerbare materielle og immaterielle aktiver med fradrag af forpligtelser. I Danmark har Ligningsrådet offentliggjort en metode til beregning af Goodwill, som er offentliggjort i Skatteministeriets cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000. Hvis goodwill overdrages er udgangspunktet, at handelsværdien for goodwill værdiansættes efter et skøn ud fra de konkrete omstændigheder. I et skøn skal der tages hensyn til samtlige omstændigheder i det konkrete tilfælde, som er kendt på tidspunktet for værdiansættelsen, herunder især virksomhedens hidtidige overskud. Se TfS 1987, 398 LSR.GoodwillIntangible asset arising as a result of name, reputation, customer loyalty, location, products, and similar factors not separately identified. Also, the amount paid in the acquisition of an entity over the fair value of its identifiable tangible and intangible assets less liabilities assumed.
BruttomarginIndtægter minus råvareudgifter; et nyttigt indtjeningsniveau for at teste for økonomisk forældelse.Gross MarginRevenues less raw material expense; a useful level of earnings to test for economic obsolescence.
Bruttoresultat / bruttoavance / dækningsbidragDækningsbidraget det bidrag, som en afdeling, en periode, eller vare kan give til dækning af firmaets faste omkostninger. Det beregnes som omsætning minus variable omkostninger. Dækningsbidraget sættes ofte i forhold til omsætningen beregnet som en procent, som kaldes dækningsgraden. Det beregnes som (dækningsbidrag/omsætning)*100Gross ProfitGross profit is the contribution that a department, period, or item can make to cover the firm’s fixed costs. It is calculated as revenue minus variable costs. The coverage contribution is often compared to the revenue calculated as a percentage, which is called the coverage ratio. It is calculated as (coverage contribution / turnover) * 100. Gross profit is a company’s profit before operating expenses, interest payments and taxes. Gross profit is also known as gross margin.
Bruttoresultatmetode (lager)En metode, der anvendes til at estimere mængden af ??slutbeholdning baseret på kostprisen for varer til salg, salg og bruttoresultatprocenten.Gross Profit (Inventory)The result of subtracting cost of sales from net sales. Also referred to as gross margin.
Bruttoresultatmetode (lager)En metode, der anvendes til at estimere mængden af ??slutbeholdning baseret på kostprisen for varer til salg, salg og bruttoresultatprocenten. 3Gross Profit Method (Inventory)A method used to estimate the amount of ending inventory based on the cost of goods available for sale, sales, and the gross profit percentage.
Hårde omkostningerDe direkte omkostninger ved erhvervelse af en virksomhed (såsom købsprisen), opførelse af en bygning (mursten og morter) mv., Eller køb og installation af en ting af personlige ejendele såsom maskiner og udstyr i modsætning til juridisk, regnskabsmæssig , rådgivning, finansiering, omkostninger, der kaldes bløde omkostninger.Hard CostsThe direct costs of acquiring a business (such as the purchase price), constructing a building (brick and mortar), etc., or purchasing and installing an item of personal property such as machinery and equipment as opposed to legal, accounting, consulting, financing, costs, which are called soft costs.
Højeste og bedste brugDen mest sandsynlige og lovlige brug af en ejendom (herunder maskiner og udstyr), som er fysisk muligt, hensigtsmæssigt understøttet, økonomisk gennemførligt, og det resulterer i den højeste værdi. (De fire kriterier, som højeste og bedste brug skal opfylde, er lovligt tilladt, fysisk muligt, økonomisk gennemførligt og maksimalt rentabelt.)
Highest and Best UseThe most probable and legal use of a property (including machinery and equipment), which is physically possible, appropriately supported, financially feasible, and that results in the highest value. (The four criteria that highest and best use must meet are legally permissible, physically possible, financially feasible, and maximally profitable.)
Historiske omkostningerDen oprindelige samlede købspris (inklusive alle fragt og installationsomkostinger) for et aktiv, da den først blev taget i brug af sin første ejer.Historical CostThe original total purchase price (including all freight and installation) of a property when it was first placed into service by its first owner.
HoldingselskabEn virksomhed, der henter afkastet fra investeringer i stedet for fra salg af varer eller tjenesteydelser.Holding CompanyAn entity that derives its returns from investments rather than from the sale of products or services.
Hypotetisk forudsætningDet, der strider mod hvad der eksisterer, men antages med henblik på analyse (USPAP side U-3).Hypothetical ConditionThat which is contrary to what exists but is supposed for the purpose of analysis (USPAP page U-3).
NedskrivningEn situation, hvor aktivernes regnskabsmæssige værdi (enten materielle eller immaterielle) overstiger dagsværdien af ??de samme aktiver.Impairmentsituation where the carrying value of the assets (either tangible or intangible) exceeds the fair value of those same assets.
Upartisk vurderingspersonVurderingspersonen skal være uden egeninteresser og skal være objektiv, dvs. at vurderingspersonen skal være uafhængig og objektiv. vurderingspersonen må ikke være partisk overfor kunden, over for andre tilsigtede brugere af vurderingsrapporten eller overfor selve aktivet. Derudover må vurderingspersonen ikke stå til at have økonomisk fordel baseret på eller som et resultat af den udtrykte værdiopfattelse.Impartial AppraiserThe appraiser must be without advocacy and must be unbiased, i.e., the appraiser must be independent and objective. The appraiser must not be biased
towards the client, towards other intended users of the appraisal report, or towards the subject property itself. In addition, the appraiser must not stand to gain financially based on or as a result of the value opinion offered. The appraiser must not be an advocate, and must remain neutral during the entire appraisal process.
ForbedringEn ændring eller tilsætning der forbedrer; handlingen med at forbedre noget; en betingelse, der er bedre end en tidligere betingelse. En udgift rettet mod et bestemt aktiv for at forbedre dets ydeevne eller levetid.ImprovementA change or addition that improves; the act of improving something; a condition superior to an earlier condition. An expenditure directed to a particular asset to improve its performance or useful life.
I fortsat driftEn værdi tildelt et aktiv, forudsat at aktivet sælges som led i en løbende drift og forudsætter at aktivet sælges og dermed drives med de øvrige aktiver i koncernen. (Se også i brug.)In Continued UseA value assigned to an asset assuming that the asset is sold as part of an on-going operation and assumes that the asset is sold and consequently operated with the other assets in its group. (Also see In Use.)
I driftEn værdi, der er tildelt et aktiv, forudsat at aktivet sælges som led i en løbende drift og forudsætter at aktivet sælges og dermed drives med de øvrige aktiver i koncernen. (Se også I fortsat drift.)In UseA value assigned to an asset assuming that the asset is sold as part of an on-going operation and assumes that the asset is sold and consequently operated with the other assets in its group. (Also see In Continued Use.)
IndtægterModtagne indtægter. En indtægt er en tilkomst af værdi, der øger en virksomheds, en privatpersons eller statens pengebeholdning. Indtægt er det modsatte af udgift Se også: Nettoindkomst.IncomeAmount of revenue received. Also see: Net Income.
IndkomstmetodenEn af de tre anerkendte metoder, der anvendes i vurderingsanalysen. (Denne metode betragter værdi i forhold til nutidsværdien af ??fremtidige fordele hidrørende fra ejendomsretten og måles som regel ved kapitalisering af et bestemt indkomstniveau.) Vurderingspersonen bestemmer nutidsværdien af ??de fremtidige økonomiske fordele ved at eje aktivet.Income ApproachOne of the three recognized approaches used in appraisal analysis. (This approach considers value in relation to the present worth of future benefits derived from ownership and is usually measured through the capitalization of a specific level of income.) The appraiser determines the present value of the future economic benefits of owning the property.
ResultatopgørelseEn finansieringsoversigt, der viser indtægter, omkostninger og nettoresultat (eller tab) af en virksomhed over en regnskabsperiode. Også kendt som “resultatopgørelse”.Income Statement / Profit And Loss AccountA financial statement that shows the amount of income, expenses and net profit (or loss) by a business over an accounting period. Also known as “profit and loss statement”.
Afskrivninger, som ikke kan afhjælpesAfskrivninger i form af forringelse og forældelse, der ikke er økonomisk muligt at afhjælpe, fordi de resulterende stigninger i nytteværdi og værdi er mindre end udgifterne. Incurable afskrivninger afspejles typisk som en procentdel (%) skøn for at udtrykke værdiforringelse.Incurable DepreciationDepreciation in the form of deterioration and obsolescence that is not economically feasible to remedy because the resulting increases in utility and value are less than the expenditure. Incurable depreciation is typically reflected as a percentage (%) estimate to allow for loss in value.
Funktionel forældelse, som ikke kan afhjælpesEn defekt forårsaget af mangel eller overdrevet kvalitet af emnet, materialet eller designet, der ikke praktisk eller økonomisk kan afhjælpes. Overdrevet kvalitet er en form for funktionel forældelse. Det er en funktion af aktivet, der ikke er fuldtud påskønnet af markedet, fordi det er større, bedre, eller atypisk for lignende aktiver. Overdrevet kvalitet er en forbedring, der koster mere end den bidrager med. En overdrevet kvalitet kan kun afhjælpes, hvis den kan fjernes, og markedsværdien kan øges (eller omkostninger reduceres) – herunder eventuel scrapværdi – hvis den fjernes.Incurable Functional ObsolescenceA defect caused by a deficiency or superadequacy in the structure, materials, or design of an item that cannot be practically or economically corrected. Superadequacy is a type of functional obsolescence. It is a feature of the asset, that is not fully valued by the marketplace because is bigger, better, larger, or not typical of similar properties. Superadequacy is an improvement that costs more than its contributory value. A superadequacy is only curable if it can be removed and value is added (or costs reduced) to the property – including any salvage value – from it’s removal.
SkadesløsholdteEn part, der er holdt skadesløs af en anden mod tab eller skade fra specifikke forpligtelser.IndemniteeA party who is indemnified by another against loss or damage from specific liabilities.
Uafhængig efterspørgselUafhængig efterspørgsel er efterspørgslen efter et produkt. Imidlertid kan dens efterspørgsel ikke afledes direkte fra efterspørgslen efter et andet produkt.Independent DemandIndependent demand is the demand for a product. However, its demand cannot be derived directly from that of another product.
IndekseringEn metode, der anvendes til at estimere aktuelle omkostninger, hvor en indeksfaktor anvendes på den historiske pris for en vare, der afspejler omkostningsudviklingen over tid (Se trend.)IndexingA method used to estimate current cost in which an index factor is applied to the historical cost of an item reflecting the movement of cost over time (See Trending.)
Indirekte sammenligningsmetodeNår en vurderingsperson bruger et salg af en lignende, men ikke samme fabrikant eller model for at estimere værdien af ??emnet.Indirect Comparison MethodologyWhen an appraiser uses a sale of a similar, but not the same, manufacturer or model, to estimate the value of the subject.
Indirekte omkostningerEn omkostning som ikke direkte kan allokeres til et produkt eller et forløb. (Dette kan omfatte normale administrative omkostninger, faglige gebyrer, finansieringsomkostninger under opførelse, forsikring, sikkerhed, uddannelse, arkitektoniske og tekniske gebyrer og andre, men det udelukker alle unormale omkostninger.)Indirect CostsCosts indirectly incurred in the purchase and placement of an asset into functional use (This may include normal administrative costs, professional fees, financing costs during construction, insurance, security, training, architectural and engineering fees, and others, but it excludes all abnormal costs.)
Indirekte lønLøn til fabriksansatte, der ikke arbejder direkte med fremstilling af produktet.Indirect LaborThe wages of factory employees who do not work directly on the product.
Indirekte materialer (omkostningsbegreb)Materialer, som kan bruges til flere forskellige formålIndirect MaterialsMinor material items used in manufacturing a product / materials, which may be used for various purposes.
InflationEn økonomisk tilstand, hvis tegn omfatter stigende priser og reduceret købekraft.InflationAn economic condition the signs of which include rising prices and reduced purchasing power.
ForsikringsværdiVærdien af ??den del af en ejendom dækket af forsikring i henhold til forsikringspolice eller andre aftaler. Forsikringsværdien er et pengemæssigt udtryk for hvad det vil koste at genanskaffe forsikringsgenstanden i tilfælde af en totalskade. Forsikringssummen skal altid mindst svare til forsikringsværdien. Er dette ikke tilfældet, er man underforsikret, hvilket har som konsekvens, at erstatningen bliver mindre, end hvad det koster at genanskaffe det ødelagte. Hvis forsikringssummen er højere end forsikringsværdien er der tale om overforsikring, hvilket betyder, at forsikringskunden betaler for meget i forsikringspræmie.Insurable ValueThe value of that portion of a property covered by insurance in accordance with the terms of the insurance policy or other agreements.
ForsikringForsikring er en aftale mellem en forsikringstager (kunde), der køber et løfte om udligning af økonomiske tab. Forsikringstageren betaler en forsikringspræmie til et forsikringsselskab, som til gengæld forpligter sig til at betale erstatning, efter nærmere angivne retningslinjer, hvis skaden sker.InsuranceInsurance is an agreement between a policyholder (customer) who purchases a promise to offset financial losses. The policyholder pays an insurance premium to an insurance company, which in turn commits itself to pay compensation according to specified guidelines if the damage occurs.
ForsikringspoliceDokument, som skriftligt bekræfter en indgået forsikringsaftale. Policen beskriver bl.a. hvilke hændelser, forsikringen dækker, samt hvilke betingelser, der skal være opfyldt før forsikringstager kan få udbetalt erstatning og hvilke principper, der lægges til grund for erstatningsbeløbet.Insurance PolicyDocument confirming in writing a contract of insurance. The police describe, among other things. the events covered by the insurance and the conditions that must be fulfilled before the policyholder can receive compensation and what principles are used for the amount of compensation.
Forsikringsudskiftningsomkostninger til nyt (IRCN)Udskiftningen eller fremstillingsomkostningerne til nyt, som defineret i forsikringspolicen, med fradrag af prisen for nye varer, der specifikt er udelukket i policen, fra en bestemt dato.Insurance Replacement Cost New (IRCN)The replacement or reproduction cost new, as defined in the insurance policy, less the cost new of the items specifically excluded in the policy, as of a specific date.
Forsikringsværdi afskrevetForsikringsudskiftning eller fremstillingsomkostningerne til nyt minus påløbne afskrivninger, der betragtes som forsikringsformål og som er defineret i forsikringspolicen eller anden aftale, pr. en bestemt dato.Insurance Value DepreciatedThe insurance replacement or reproduction cost less accrued depreciation considered for insurance purposes, and as defined in the insurance policy or other agreement, as of a specific date.
Forsikret værdi – LeasingEn skema, der indgår i en lejekontrakt, som angiver den aftalte værdi af udstyr på forskellige tidspunkter i løbet af lejekontrakten og fastlægger leasingtagerens ansvar over for leasinggiveren, hvis det leasede går tabt eller gøres ubrugeligt under leasingperioden på grund af en forsikringsbegivenhed.Insured Value – LeasingA schedule included in a lease which states the agreed value of equipment at various times during the term of the lease and establishes the liability of the lessee to the lessor in the event the leased equipment is lost or rendered unusable during the lease term due to a casualty.
Immaterielle aktiverImmaterielle aktiver er alt det, virksomheden ejer, men ikke kan tage at føle på, f.eks. udviklingsomkostninger, patenter, rettigheder, franchiseaftaler, mærkenavne, distributionsnet, leverandørkontrakter, kundelister og goodwill. Undertiden medregnes dygtige medarbejdere også som et immaterielt aktiv.Intangible AssetsAssets that do not take on a physical form.
Tiltænkt anvendelseAnvendelsen eller brugen af ??en vurderingspersons rapport eller vurderingspersonens meninger, udtalelser og konklusioner, som blev identificeret af vurderingspersonen baseret på kommunikation med kunden på opdragstidspunktet. (USPAP side U-3).Intended UseThe use or uses of an appraiser’s reported appraisal, appraisal review, or appraisal consulting assignment opinions and conclusions, as identified by the appraiser based on communication with the client at the time of the assignment (USPAP page U-3).
Tiltænkt modtagerKunden eller en anden part, som blev identificeret ved navn eller type som brugere af vurderingskonsulentrapport af vurderingspersonen på grundlag af kommunikation med klienten på opdragstidspunktet. (USPAP side U -3).Intended UserThe client or any other party as identified, by name or type, as users of the appraisal, appraisal review, or appraisal consulting report by the appraiser on the basis of communication with the client at the time of the assignment (USPAP page U-3).
Rente (finansiel)Omkostningerne i forbindelse med anvendelse af ??penge i en bestemt periode.Interest (Financial)The cost associated with the use of money for a specific period of time.
MellemprodukterDelvis færdige komponenter, der kræver yderligere behandling for at maksimere deres værdi. Dette kaldes også varer i arbejde eller varer under fremstilling.IntermediatesPartially finished components requiring further processing to maximize their value.
Internrente (IRR)Det årlige afkast af kapital, der genereres eller kan genereres af en investering over en ejerskabsperiode. Det svarer til diskonteringsrenten, der sætter nutidsværdien af ??en investering lig med nul (nutidsværdi).Internal Rate of Return (IRR)The annualized rate of return on capital that is generated or can be generated by an investment over a period of ownership. It is equivalent to the discount rate that makes the net present value of an investment equal to zero.
Intrinsic ValueDen værdi, som en investor vurderer på grundlag af en vurdering eller tilgængelig fakta, er den “sande” eller “reelle” værdi, der vil blive markedsværdien, når andre investorer når samme konklusion.
Når udtrykket benyttes om optioner, er det forskellen mellem udnyttelseskursen for en option og markedsværdien af ??den underliggende sikkerhed.
Intrinsic ValueThe value that an investor considers, on the basis of an evaluation or available facts, to be the “true” or “real” value that will become the market value when other investors reach the same conclusion. When the term applies to options, it is the difference between the exercise price or strike price of an option and the market value of the underlying security.
Lager(verbum på engelsk) Et udtryk, der bruges til at identificere udarbejdelsen af ??data vedrørende anlægsaktiver eller oplysninger, der er oprettet under en vurdering. (substantiv) Også defineret som fysiske aktiver, der udbydes til salg under normal drift, er ved at blive fremstillet til dette formål eller skal anvendes til fremstilling af sådanne genstande. 36 . [Som defineret i UCC 9.109 består “Lagerbeholdningen af ??varer, der besiddes af en person eller virksomhed eller enhed til salg eller leasing eller skal leveres under kontraktens tjenesteydelse – eller være blevet indrettet – uanset om råvarer, arbejde i processen eller materialer, der anvendes og forbruges i en virksomhed. “]
Inventory(verb) A term used to identify the compilation of fixed asset data or information created during an appraisal. (noun) Also defined as those items of tangible property that are held for sale in the normal course of business, are in the process of being produced for such purpose, or are to be used in the production of such items36. [As defined by UCC 9.109, “Inventory consists of goods that are held by a person or business or entity for sale or lease, or to be furnished under contract(s) of service—or have been so furnished—whether raw materials, work in process, or materials used and consumed in a business.”]
LageromkostningerOmkostninger registreret ved køb af lagerbeholdninger; inkluderer fakturapris minus kontantrabatter plus fragt og transport og gældende forsikring, skatter og afgifter.Inventory CostCost recorded upon purchase of inventory; includes invoice price less cash discounts plus freight and transportation and applicable insurance, taxes, and tariffs.
LagerniveauUnder LIFO-metoden er der en stigning i lagerbeholdningen i løbet af en periodeInventory Layer (Inventory)Under the LIFO method, an increase in inventory quantity during a period.
LagersammensætningOpgørelsen af ??lagerbeholdningen under iagttagelse af mængder, stand, variationer i markedsaccept, specialisering, tilpasningsevne, teknologi og i nogle tilfælde den samlede komponentantal.Inventory MixThe makeup of inventory considering its quantities, condition, variations in market acceptance, specialization, adaptability, technology, and in some cases, overall component count.
ForbrugsvarerVarer af en anvendelig natur, der anvendes i driften af ??en virksomhed eller et erhverv, men ikke udbydes til salg.Inventory SuppliesItems of an expendable nature used in the operation of a business or profession but not offered for sale are called supplies. Also see supplies.
LageromsætningAntallet af gange, hvor investeringen i varer eller lagre til stede udskiftes i en angivet periode, normalt 12 måneder.Inventory TurnoverThe number of times that the investment in merchandise or stocks on hand is replaced during a stated period, usually 12 months.
Investeret kapitalSummen af ??egenkapital og gæld i en virksomhedInvested CapitalThe sum of equity and debt in a business enterprise. Debt is typically a) all interest-bearing debt, or b) long-term interest-bearing debt. When the term is used, it should be supplemented by a specific definition in the given valuation context.
InvesteringsrisikoUsikkerheden vedrørende fremtidige fordele, der kommer fra en investering.Investment RiskThe uncertainty pertaining to future benefits to be derived from an investment.
Iowa kurverEn række af 22 statistiske overlevende kurver udviklet af Iowa State University, der forudsiger procentdelen af ??aktiver inden for en given gruppe, der vil blive udfaset på forskellige punkter i gruppens liv. Kurverne er baseret på empiriske data indsamlet (hovedsageligt i 1930’erne) af Iowa State University med det formål at statistisk forudsige fremtidig levetids forventning til forskellige fysiske aktiver. (Ligner de menneskelige dødelighedskurver, som anvendes i forsikringsbranchen.)Iowa CurvesA series of 22 statistical survivor curves developed by Iowa State University that predict the percentage of assets within a given group that will retire at various points during the life of the group. The curves are based on empirical data collected (mainly in the 1930s) by Iowa State University for the purpose of statistically predicting future service expectancy for various tangible properties. (Similar to human mortality curves used in the insurance industry.)
Varespecifik økonomisk forældelseForældelse forårsaget af eksterne kræfter, som kun kan påvirke en bestemt vare eller gruppe af varer.Item Specific Economic ObsolescenceObsolescence caused by external forces that may only be impacting a specific particular item or group of items.
Styk for styk metodenEn metode, som baserer sig på anvendelsen af reglen for lavere omkostninger eller markedspriser til at fastsætte lagerpriser.Item-by-Item MethodA method of applying the lower-of-cost-or-market rule to inventory pricing.
Job ShopEn type fremstillingsproces, hvor der laves små partier af en række brugerdefinerede produkter. I en job shop arbejdsgang kræver de fleste af de fremstillede produkter en unik opsætning og arbejdsgange i en bestemt rækkefølge.Job ShopA type of manufacturing process in which small batches of a variety of custom products are made. In the job shop process flow, most of the products produced require a unique set-up and sequencing of process steps.
Joint ventureEn virksomhed mellem to eller flere parter.Joint ventureAn undertaking between two or more parties.
JurisdiktionOrdet “jurisdiction” referrer til det lovgivningsmæssige og regulativbestemte miljø, som gælder for vurderingsopgaven. Dette omfatter normalt love og regulativer fra offentlige myndigheder og, afhængig af formål, regulativer fastsat af bestemte institutioner, f.eks. finansielle institutioner eller sikkerhedsorganisationer.JurisdictionThe word “jurisdiction” refers to the legal and regulatory environment in which a valuation engagement is performed. This generally includes laws and regulations set by governments (e.g., country, state and municipal) and, depending on the purpose, rules set by certain regulators (e.g., banking authorities and securities regulators).
Just-In-TimeEn lagerstyringspolitik, hvorved materialer og komponenter leveres lige i tide til fremstillingsprocessen.Just-In-TimeAn inventory management policy whereby materials and components are delivered just in time for the manufacturing process.
Landed CostOriginal købspris plus fragt.Landed CostOriginal cost-plus freight.
Sidst ind – først ud (LIFO)En lagerværdimetode, hvorom omkostningerne ved de sidste købte varer er tildelt de første solgte varer, og omkostningerne ved opgørelsen består af prisen på varer fra det ældste køb. Også defineret som en cost flow-antagelse; De sidste købte varer antages at være de første solgte varer. Likvidation af LIFO base eller gamle lagerlag, når lagermængden falder. Denne likvidation kan fordreje billedet af indtægterne fordi gamle omkostninger opkræves til kostpris for solgte varer og matches mod nuværende indtægter.Last-in, First-out Method (LIFO)An inventory costing method under which the costs of the last items purchased are assigned to the first items sold and the cost of the inventory is composed of the cost of items from the oldest purchase. Also defined as a cost flow assumption; the last goods purchased are assumed to be the first goods sold. Liquidation of the LIFO base or old inventory layers when inventory quantities decrease. This liquidation can distort income since old costs are being charged to cost of goods sold and matched against current revenues.
LejeEn overdragelse af brugsretten fra ejeren (udlejer) til en anden (lejer) i en bestemt periode til gengæld for betaling i penge eller andet vederlag, som regel i form af lejeaftale.LeaseA conveyance of the right to use property by the owner (lessor) to another (lessee) for a specified period in return for a monetary or other consideration usually in the form of rent.
HensigtserklæringEt dokument, hvori en eller flere parter har til hensigt at gøre eller afholde sig fra at gøre en eller flere ting. Hensigtserklæringer er generelt ikke-bindende og kan ikke gøres til genstand for retslig behandling.Letter of IntentA document in which one or more parties signify an intention to do or to refrain from doing one or several things. Letters of intent are generally non-binding and unenforceable.
HandelsniveauDer kan være forskellige niveauer, hvor varer handles eller overføres. Handelsniveauet indebærer de forskellige niveauer, hvor varer købes og sælges. Personlig ejendom har flere målelige markedspladser. Derfor bør bedømmeren definere og analysere det relevante marked i overensstemmelse med typen og definitionen af ??værdi.Level of TradeThere may be different levels at which goods are traded or transferred. Level of trade entails the various levels at which goods are bought and sold. Personal property has several measurable marketplaces. Therefore, the appraiser should define and analyse the appropriate market consistent with the type and definition of value.
GearingGearing er et udtryk for hvor meget virksomheden investerer for lånte penge. En gearing på 0,35 betyder, at for hver krone virksomheden investerer af sine egne penge (egenkapital) lånes der 35 øre (inkl. hensættelser) til at investere (fremmedkapital). Et lånebeløb (en lejekontrakt betegnes undertiden som lejerens 100% gearing. I en gearet leasingaftale udgør kapitalindehaverens gearingsandel gældsdelen af ??de midler, der bruges til at købe aktivet) 1. Finansiel gearing går ud på at øge investeringsafkastet ved at låne nogle af midlerne til en rente mindre end låntagerens afkast på projektet. 2. Operationel gearing har samme mål, men du øger dit afkast ved at øge billigere faste omkostninger. Udnyttelse kan være positiv eller negativ. Hvis afkastet af en investering er større end låneomkostningerne, er gearing positiv. Hvis afkastet er mindre, er gearing negativ.
LeverageAn amount borrowed (A lease is sometimes referred to as 100% leverage for the lessee. In a leveraged lease, the debt portion of the funds used to purchase the asset represents leverage of the equity holder.) 1. Financial leverage is the act of increasing the return on an investment by borrowing some of the funds at an interest rate less than your return on the project. 2. Operating leverage has the same objective, but you increase your return by increasing cheaper fixed costs. Leverage can be positive or negative. If the return on an investment is greater than the cost of borrowing, leverage is positive. If the return is less, leverage is negative.
PassiverSummen af gæld og egenkapital. Passiver er et regnskabsudtryk, som viser kapitalfremskaffelsen. Passiver kan underopdeles i egenkapital (det ejerne har indskudt og overskud, som ikke er hævet) og gæld (det virksomheden har lånt). Forpligtelser til andre enheder som følge af tidligere transaktioner. Gælden kan have mange former, bl.a. bankgæld, leverandørgæld, moms, A-skat, prioritetsgæld, pantebreve og købekontrakter.LiabilitiesObligations to other entities as a result of past transactions. In business, liabilities are balance sheet accounts, accounts payable, payroll taxes payable and loans payable. It describes the obligation of one party to pay a debt owed to another party.
LIFO Reserve (Iager)Forskellen mellem LIFO værdier og udskiftningsomkostninger. (Nuværende værdi = LIFO + LIFO reserver – Afskrivninger) Også forskellen på en bestemt dato mellem beholdning værdiansat ved hjælp af LIFO og beholdning værdiansat ved hjælp af metoden, som virksomheden bruger til intern ledelse eller rapporteringsformål.LIFO Reserve (Inventory)The difference between LIFO values and replacement cost. (Current value = LIFO + LIFO reserves – Depreciation) Also, the difference, at a specified date, between inventory valued using LIFO and inventory valued using the method the company uses for internal management or reporting purposes.
Aktiv med begrænset værdiDette udtryk anvendes om aktiver, der er unikt værdifuldt for leasingtageren eller ejeren og ikke værdifuld for andre undtagen som skrot. En lejekontrakt med særlige formål vil ikke kvalificere som en ægte lejekontrakt, fordi leasingtager kontrollerer restværdien.Limited Use PropertyProperty that is uniquely valuable to the lessee and not valuable to anyone else except as scrap. A lease of special purpose property will not qualify as a true lease because the lessee controls the residual value.
GruppepostEn specifik konto, der kategoriserer eller grupperer fælles udgifter.Line ItemA specific account that categorizes or groups common expenditures.
Likvide aktiverEt aktiv, der let kan bruges eller omsættes til kontanter.Liquid AssetAn asset that can be readily spent or transferred to cash.
Likvidation – FinansielLikvidation af en aktivitet ved at fordele sine aktiver til de relevante parter og afregne sin gæld eller omdanne anlægsaktiver til likvide aktiver, nemlig til kontanter.Liquidation – FinancialWinding up an activity by distributing its assets to the appropriate parties and settling its debts or turning fixed assets into liquid assets, namely into cash.
LikvidationsværdiDet beløb, der ville blive realiseret, hvis aktiverne sælges enten under “ordnede” eller “tvungne” betingelser. (Se ordnet likvidationsværdi, tvungen likvidationsværdi og likvidationsværdi på stedet.Liquidation ValueThe amount that would be realized if the assets are sold either under “orderly” or “forced” conditions. (See Orderly Liquidation Value, Forced Liquidation Value and Liquidation Value in Place.
Likvidationsværdi på stedet (LVIP)Et udtryk for bruttobeløbet udtrykt i form af penge, som typisk kunne realiseres fra en korrekt annonceret transaktion, hvor sælgeren er tvunget at sælge, på en bestemt dato, for et mislykket og ikke drift anlæg , under forudsætning af, at hele anlægget bliver solgt intakt.Liquidation Value in Place (LVIP)An opinion of the gross amount, expressed in terms of money that typically could be realized from a properly advertised transaction, with the seller being compelled to sell, as of a specific date, for a failed, non-operating facility, assuming that the entire facility is sold intact.
LikviditetEvnen til hurtigt at konvertere et aktiv til kontanter.LiquidityThe ability to quickly convert an asset to cash or pay a liability.
LikviditetsgradLikviditetsgraden omhandler forholdet mellem en virksomheds omsætningsaktiver og dens kortfristede gæld, dvs. hvor stor en procentdel førstnævnte udgør af sidstnævnte.Liquidity RatioThe ratio between the liquid assets and the liabilities.
Langfristet gæld / forpligtelserLangsigtet gæld er ethvert beløb af udestående gæld, som et selskab har, som har en løbetid på 12 måneder eller længere. Det klassificeres som en langfristet forpligtelse i selskabets balance. Tid til udløb kan variere fra 12 måneder til 30+ år, og gældstyperne kan omfatte obligationer, prioritetslån, banklån, obligationer osv.Long Term DebtLong Term Debt (LTD) is any amount of outstanding debt a company holds that has a maturity of 12 months or longer. It is classified as a non-current liability on the company’s balance sheet. The time to maturity for LTD can range anywhere from 12 months to 30+ years and the types of debt can include bonds, mortgages, bank loans, debentures, etc.
Langsigtede investeringerEn langsigtet investering er en konto på aktivsiden af et selskabs balance, der repræsenterer virksomhedens investeringer, inklusive aktier, obligationer, fast ejendom og kontanter. Langsigtede investeringer er aktiver, som en virksomhed agter at eje i mere end et år.Long Term InvestmentsA long-term investment is an account on the asset side of a company’s balance sheet that represents the company’s investments, including stocks, bonds, real estate and cash. Long-term investments are assets that a company intends to hold for more than a year.
Laveste af omkostning eller markedGenerelt accepteret regnskabspraksis, som går ud på at beholdningen skal værdiansættes til det laveste af enten omkostningerne for at producere det, omkostningerne til at genkøbe det eller dets markedsværdi. Regnskabsmæssigt perspektiv adskiller sig fra vurderingssammenhæng ved alene at se på de historiske omkostninger. I vurderingssammenhæng ser man på genanskaffelsesomkostninger. Ved vurdering af lagre skal varebeholdninger værdiansættes til det laveste af enten kostpris eller markedsprisen (udskiftningsomkostninger). Markedet kan ikke overstige loftet (nettorealisationsværdi) eller være mindre end gulvet (nettorealisationsværdi minus en normal bruttomargin).Lower of Cost or MarketGenerally accepted accounting principle that inventory should be valued at the lower of the cost to produce it, the cost to repurchase it, or its market value.
Lump SumEn enkelt pris for en gruppe af varer eller tjenester, hvor der ikke er nogen sammenbrud for de enkelte varer.Lump SumA single price for a group of goods or services where there is no breakdown for the individual items.
VærktøjsmaskinerEnhver anordning, der normalt er stationær, består af et antal bevægelige dele, som i det mindste delvis er automatiske i aktion, og drives af magt, der anvendes til drejning, planing, formning, formaling, boring, slibning, samling eller på anden måde udfører nyttigt arbejde på materiale.Machine ToolAny device, usually stationary, composed of a number of moving parts, at least partially automatic in action, and operated by power, used for turning, planing, shaping, milling, drilling, grinding, assembling, or otherwise performing useful work on material.
MaskinerEt udtryk der omfatter menneskeskabte mekaniske anordninger, som normalt er drevet, som er designet til at skabe et produkt eller på en eller anden måde ændre tilstanden af ??et materiale eller et mellemprodukt.MachineryA term encompassing man-made mechanical devices, usually powered, which are designed to create a product or in some manner alter the state of a material or partial product.
Maskiner og udstyrDe fysiske faciliteter, der er til rådighed til produktion, herunder installerings- og serviceværksteder, sammen med alt andet udstyr, der er designet til eller nødvendigt til dets fremstillings- og industrielle formål, uanset installationsmetode, herunder alle de møbler og inventar, der er nødvendige for administrationen og den korrekte drift af virksomheden.Machinery and Equipment (M&E)The physical facilities available for production, including the installation and service facilities appurtenant, together with all other equipment designed for or necessary to its manufacturing and industrial purposes, regardless of method of installation, including all those items of furniture and fixtures necessary for the administration and proper operation of the enterprise.
VedligeholdVedligehold er at holde anlæg i sikker og god drift.MaintenanceMaintenance is to keep property and equipment in safe and good operation condition.
ProduktionsomkostningerAlle omkostninger er nødvendige for at lave et produkt.Manufacturing CostsAll costs necessary to make a product.
DækningsbidragDækningsbidrag i alt viser, hvor meget virksomheden tjener på produktion eller handel. Det kan opgøres pr. vare, varegruppe, eller hvor meget hele virksomheden samlet set tjener i en periode. Dækningsbidraget i alt beregnes som forskellen mellem omsætningen og de variable omkostninger. Dækningsbidraget pr. enhed beregnes som forskellen mellem produktets salgspris og produktets variable enhedsomkostninger.MarginSometimes referred to as hurdle rate; an expected profit on an item or group of items to the next level of trade. (See markdown.)
Markedsbaseret tilgang (Business)En generel måde at fastlægge en værdiindikation for en virksomhed, virksomhedsejere, sikkerhed eller immaterielle aktiver ved at anvende en eller flere metoder, der sammenligner emnet med lignende virksomheder, værdipapirer eller immaterielle aktiver, der er solgt.Market (Market-Based) Approach (Business)A general way of determining a value indication of a business, business ownership interest, security, or intangible asset by using one or more methods that compare the subject to similar businesses, business ownership interests, securities, or intangible assets that have been sold.
MarkedsanalyseIdentifikation og undersøgelse af markedsforhold for en bestemt type aktiver.Market AnalysisThe identification and study of market conditions for a specific type of property.
MarkedsmultiplikatorerMarkedsafledte multiplikatorer, der anvendes på et indtjeningsniveau, resulterer i en indikation af værdiMarket MultipliersMarket-derived multipliers that are applied to a level of earnings to result in an indication of value.
MarkedsdeltagereI vurderingsmæssig sammenhæng er det købere og sælgere, der er uafhængige af og ikke er relateret til virksomheden (eller aktiverne), der skal værdiansættes, er kyndige og har et rimeligt forståelsesniveau for de forhold, der vedrører virksomheden (eller aktiverne), der skal værdisættes, har de juridiske og finansielle midler at købe eller sælge den enhed (eller de aktiver), der er værdiansat og der er villige købere eller sælgere, der er motiverede, men ikke er tvunget til at købe eller sælge.Market ParticipantsBuyers and sellers who are independent of and are not related to the entity (or assets) being valued, knowledgeable and have a reasonable level of understanding about the facts regarding the entity (or assets) being valued, have the legal and financial means to buy or sell the entity (or assets) being valued and willing buyers or sellers which are motivated, but not otherwise forced or compelled to buy or sell.
MarkedslejeDen leje, som et aktiv sandsynligvis vil kunne indbringe på det åbne marked og indikeret af de nuværende lejeniveau, der er betalt og forlang for sammenlignelig aktiver på en bestemt dato. For erhvervslejemål i Danmark defineres markedsleje som den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold.Market RentThe rent that a property would most probably command in the open market and indicated by the current rents paid and asked for comparable property as of a specific date.
MarkedsværdiEn type værdi, angivet som en opfattelse, der forudsætter overdragelse af et aktiv (dvs. en ejendomsret eller en samling af sådanne rettigheder) på en bestemt dato under særlige betingelser, der er fastlagt i definitionen af begrebet, og som er identificeret af vurderingspersonen som relevant i en vurdering. At udforme en mening om markedsværdi er formålet med mange vurderingsopgaver, især når kundens tilsigtede brug omfatter mere end en tilsigtet bruger. Betingelserne i markedsværdidefinitionen angiver markedsperspektiver, som har betydning for værdiansættelsen. Disse forudsætninger kan variere fra definition til definition, men falder generelt i tre kategorier: 1. Parternes forhold, viden og motivation (dvs. sælger og køber); 2. Salgsbetingelserne (fx kontant, kontantekvivalent eller andre vilkår) og 3.) salgsbetingelserne (fx eksponering på et konkurrencepræget marked i rimelig tid før salg). Market ValueA type of value, stated as an opinion, that presumes the transfer of a property (i.e., a right of ownership or a bundle of such rights), as of a certain date, under specific conditions set forth in the definition of the term identified by the appraiser as applicable in an appraisal. Forming an opinion of market value is the purpose of many real property appraisal assignments, particularly when the client’s intended use includes more than one intended user. The conditions included in market value definitions establish market perspectives for development of the opinion. These conditions may vary from definition to definition but generally fall into three categories: 1. the relationship, knowledge, and motivation of the parties (i.e., seller and buyer); 2. the terms of sale (e.g., cash, cash equivalent, or other terms); and 3.) the conditions of sale (e.g., exposure in a competitive market for a reasonable time prior to sale).
MarkedsomsættelighedEvnen til hurtigt at konvertere aktiver til kontanter med minimale omkostninger.MarketabilityThe ability to quickly convert property to cash at minimal cost
MarkedsomsættelighedsfradragEt beløb eller en procentdel, der trækkes fra en aktieinteresse for at afspejle manglen på omsættelighed.Marketability DiscountAn amount or percentage deducted from an equity interest to reflect the lack of marketability.
SalgsperiodeDen tid, der kræves for at sælge en ejendom på det åbne marked underlagt særlige salgsbetingelser.Marketing PeriodThe time required to sell a property in the open market subject to specific sale conditions.
Markedsværdi Klausul (Forsikring)En klausul i en forsikring, der fastsætter en udbetaling af et krav baseret på markedsværdien.Market-Value Clause – InsuranceA clause in an insurance policy that provides for a settlement of a claim based on the market value.
Gennemsnitlig avancetillæg (lager)En lagerværdiansættelsesmetode, som anvendes sammen med et permanent lagersystem. En vægtet gennemsnitlig pris pr. mængdeenhed beregnes efter hvert køb. Omkostninger for solgte varer registreres til den seneste gennemsnitlige glidende omkostninger.Marking Average (Inventory)An inventory costing method used in conjunction with a perpetual inventory system. A weighted-average cost per unit is recomputed after every purchase. Cost of goods sold are recorded at the most recent moving average cost.
Mark-up (lager)Omkostningsorienteret prisfastsættelsesmetode. Salgsprisen fastsættes som en procentdel over kostprisen pr. enhed (ønsket beløbsoverskud/avance). Mark-up anvendes også om en stigning over den oprindelige detailpris. En mark-up-annullering er et fald (ikke under den oprindelige detailpris) i detailprisen efter en mark-up. I modsætning hertil findes den værdibaserede prissætning, som tager udgangspunkt i hvad kunderne er parat til at betale ud fra de fordele, produktet repræsenterer for dem.Mark-up (Inventory)The price applied as a percentage above cost. Also, an increase above original retail price. A mark-up cancellation is a decrease (not below original retail price) in retail price after a mark-up.
MassevurderingProcessen med at værdiansætte et univers af egenskaber f på en given dato ved hjælp af standardmetode, anvende fælles data og muliggøre statistisk stikprøvetagning og analyse (USPAP side U4).Mass AppraisalThe process of valuing a universe of properties as of a given date using standard methodology, employing common data, and allowing for statistical testing (USPAP page U-4).
Materialer prisforskel (varians)Forskellen mellem faktiske og standardpriser multipliceret med den faktiske mængde af indkøbte materialer og sat i produktion. En materialprisafvigelse finder sted, når råvarer købes til en pris, der afviger fra standardprisen. Det er den del af de direkte materialer, der skyldes forskellen mellem den faktiske pris, der er betalt og den angivne standardpris og omkostningsvariation multipliceret med den faktiske mængde. Udtrykt som en formel,

Materialprisafvigelse = (Faktisk pris – Standardpris) x Faktisk mængde
Materials Price VarianceThe difference between the actual and standard prices multiplied by the actual quantity of materials purchased and put into production.
Materialer mængdevariation (varians)Forskellen mellem faktiske og standardmængder af anvendte materialer multipliceret med standardprisen. Materialemængden eller forbrugsvariancen resulterer i, at de faktiske mængder af råmaterialer, der anvendes i produktionen, afviger fra standardmængder, der burde have været brugt til at producere den opnåede produktion. Det er den del af kostprisvariationen for direkte materialer, der skyldes forskellen mellem den faktiske mængde og den angivne standardmængde. Som en formel vises denne varians som:

Materialemængdevariation = (Faktisk mængde – Standardmængde) x Standardpris
Materials Quantity VarianceThe difference between actual and standard quantities of materials used multiplied by the standard price.
BørOrdet ”kan” beskriver handlinger og procedurer, som vurderingspersonen har ansvar for at overveje. Ting, som er beskrevet således, kræver at vurderingspersonen er opmærksom på og forstår tingene. Hvordan og om vurderingspersonen inddrager disse ting i vurderingen afhænger af udøvelsen af den professionelle dømmekraft i den konkrete sag i overensstemmelse med vurderingstandardernes målsætning.MayThe word “may” describes actions and procedures that valuers have a responsibility to consider. Matters described in this fashion require the valuer’s attention and understanding. How and whether the valuer implements these matters in the valuation engagement will depend on the exercise of professional judgement in the circumstances consistent with the objectives of the standards.
GennemsnitDet aritmetiske gennemsnit er lig med summen af ??variablerne divideret med antallet af elementer i gruppen.MeanThe arithmetic mean (AM) equals the sum of the variables divided by the number of items in the group.
MåleperiodeMedianen er den midterste værdi i et sorteret datasæt. Hvis der er et lige antal observationer i datasættet, er medianen lig gennemsnittet af de to midterste værdier. Ligesom middelværdien og typetallet er medianen en måde at beskrive middeltendensen i et datasæt. Medianen benævnes også 2. kvartil eller medianværdien.MedianThe median equals the middle number of an array.
HandelsvarerVarer, der købes som færdige produkter til videresalg.MerchandiseGoods that are purchased as finished products and held for resale.
Merchant plantEn virksomhed, der køber råvarer og sælger produkter på det konkurrencedygtige marked til markedsrenter.Merchant plantA plant that buys raw materials and sells products in the competitive market at market rates.
FusionVirksomhedssammenslutning, der opstår, når en virksomhed direkte erhverver aktiver og passiver hos en eller flere enheder, og der oprettes ikke noget nyt selskab eller en enhed.MergerBusiness combination that occurs when one entity directly acquires the assets and liabilities of one or more entities and no new corporation or entity is created.
MinoritetsinteresseEjerskab i en virksomhed, hvor ejeren har mindre end 50% af stemmerne.Minority InterestOwnership position less than 50% of the voting interest in an enterprise.
SkalOrdet “skal” angiver en ubetinget forpligtelse. Vurderingspersonen skal opfylde forpligtelser i alle tilfælde, hvor det kræves af omstændighederne.MustThe word “must” indicates an unconditional responsibility. The valuer must fulfil responsibilities of this type in all cases in which the circumstances exist to which the requirement applies.
UagtsomhedForsømmelse af at gøre noget, som en rimelig person, styret af de almindelige overvejelser, der normalt regulerer menneskelige anliggender ville gøre, eller gør noget, som en rimelig og forsigtig mand ikke ville gøre. Uagtsomhed er manglen på at gøre noget, som normalt anses for hvad en rimeligt forsigtig og omhyggelig person ville gøre under lignende omstændigheder; Det handler om en handling, som en person med almindelig forsigtighed ikke ville have gjort under lignende omstændigheder eller manglende evne til at gøre, hvad en almindelig forsigtighed ville have gjort under lignende omstændigheder. Udtrykket refererer kun til den lovlige situation, som bliver resultatet, når en person undlader at udvise den omhu, som han burde udvise, uanset om den er lille, almindelig eller stor. Det karakteriseres hovedsagelig ved utilsigtet, tankeløs, uopmærksom og lignende, mens “uhæmmet” eller “hensynsløshed” er karakteriseret ved vilje. Uagtsomhedsdoktrinen er baseret på rimelig adfærd eller rimelig omhu. Opfattelsen af uagtsomhed hviler på hver persons pligt til at udvise forsigtighed i sin adfærd mod andre, i situationer, som kan resultere i at skade andre. NegligenceThe omission of something which a reasonable man, guided by those ordinary considerations which ordinarily regulate human affairs, would do, or the doing of something which a reasonable and prudent man would not do. Negligence is the failure to use such care as a reasonably prudent and careful person would use under similar circumstances; it is the doing of some act which a person of ordinary prudence would not have done under similar circumstances or failure to do what a person of ordinary prudence would have done under similar circumstances. The term refers only to that legal delinquency which results whenever a man fails to exhibit the care which he ought to exhibit, whether it be slight, ordinary, or great. It is characterized chiefly by inadvertence, thoughtlessness, inattention, and the like, while “wantonness” or “recklessness” is characterized by wilfulness. The law of negligence is founded on reasonable conduct or reasonable care under all circumstances of particular care. Doctrine of negligence rests on duty of every person to exercise due care in his conduct toward others from which injury may result.
NettoaktiverNettoaktiver er resultatet af de samlede aktiver minus de samlede forpligtelser.Net AssetsNet assets are the result of total assets minus total liabilities.
Netto bogført værdiI relation til en virksomhed, er netto bogført værdi forskellen mellem de samlede aktiver (ekskl. akkumulerede afskrivninger, nedskrivninger og amortisering) og samlede forpligtelser, som de fremgår af balancen (synonymt med aktionærens egenkapital). I relation til et bestemt aktiv er netto bogført værdi den aktiverede kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller nedskrivninger, som fremgår af virksomhedens regnskab. Den kapitaliserede kostpris for et aktiv minus de foretagne afskrivninger.
Net Book ValueWith respect to a business enterprise, the difference between total assets (net of accumulated depreciation, depletion, and amortization) and total liabilities as they appear on the balance sheet (synonymous with Shareholder’s Equity). With respect to a specific asset, the capitalized cost less accumulated amortization or depreciation as it appears on the books of account of the business enterprise. The capitalized cost of an asset less the depreciation taken for financial reporting (see Book Value).
Årets resultat / NettoresultatBundlinjen (også kaldet resultatopgørelsen). Også kaldet overskud. Det er lig med indkomst minus udgifter. I det væsentlige er det omsætning minus omkostninger og skatter.Net IncomeThe bottom line of the income statement (also called the profit and loss statement). Also called profit or net profit, it is equal to income minus expenses. Essentially it is revenue less expenses and taxes.
Netto leasingI en leasingaftale udbetales leasingydelsen netto til leasinggiveren. Alle omkostninger, såsom skat, forsikring og vedligeholdelse i forbindelse med brugen af ??udstyret, skal betales af leasingtager og er ikke en del af lejen. De fleste kapitalleasingaftaler og direkte finansieringsleasingaftaler er af typen netto leasingaftaler.Net leasingIn a net lease, the rentals are payable net to the lessor. All costs such as taxes, insurance and maintenance in connection with the use of the equipment are to be paid by the lessee and are not a part of the rental. Most capital leases and direct financing leases are net leases.
NettofortjenesteIndtægter minus alle faste og variable omkostninger med undtagelse af afskrivninger og renteudgifter; et nyttigt indtjeningsniveau for at teste for økonomisk forældelse.Net MarginRevenues less all fixed and variable expenses except for depreciation and interest expense; a useful level of earnings to test for economic obsolescence.
Overskud efter skatNettoindtægter, der er tilbage efter alle driftsomkostninger er fratrukket bruttoindkomsten, men før afdrag på realkreditgæld og bogførte afskrivninger.Net Operating Income (NOI)The net income remaining after all operating expenses are deducted from gross income, but before mortgage debt service and book depreciation are deducted.
Netto nutidsværdiDen samlede nutidsværdi af en tidsserie af pengestrømme (nutidsværdi af penge).Net Present Value (NPV)The total present value of a time series of cash flows (the time value of money). The value, as of a specified date, of future cash inflows less all cash outflows (including the cost of investment) calculated using an appropriate discount rate.
Netto realiseret værdiSalgspris med fradrag af rimeligt estimerede omkostninger ved afslutning og bortskaffelse.Net Realized ValueSelling price less reasonably estimable costs of completion and disposal.
NettoomsætningNettoomsætningen er det samlede salg i regnskabsåret, som er fratrukket moms, afgifter og skat.Net SalesGross sales less any adjustments for returns, allowances, or discounts taken.
Nettoværdi af materielle aktiverVærdien af ??virksomhedens materielle aktiver (ekskl. overskydende aktiver og ikke-driftsaktiver) minus værdien af ??gælden.Net Tangible Asset ValueThe value of the business enterprise’s tangible assets (excluding excess assets and non-operating assets) minus the value of its liabilities.
NettoværdiRestbeløbet efter samlet gæld trækkes fra de samlede aktiver.Net WorthThe remainder after total liabilities are deducted from total assets.
Ikke-kontant udgiftEn omkostningspost i en resultatopgørelse, der viser en ikke-kontant udgift; afskrivninger.Noncash ExpenseAn expense on an income statement that does not reflect a cash outflow; depreciation expense.
Ikke-aktiverende aktiverAktiver, som ikke anvendes aktivt af virksomheden; normalt holdes i beredskab til investeringsformål eller som overskud og beregnet til efterfølgende disponering. De bidrager ikke til forretningsenhedens indtjeningsevne.

Nonoperating AssetsAssets not necessary for ongoing operations of the business enterprise; usually held for investment purposes or as surplus and intended for subsequent disposal. They do not contribute to the earning capacity of the business entity.
Normal livslængde (NUL)Den fysiske livslængde, som normalt estimeres i forhold til det antal år, et nyt aktiv rent faktisk vil blive brugt, før den trækkes ud af drift. Et aktivs normale levetid vedrører, hvor længe lignende aktiver rent faktisk bliver brugt i modsætning til den mere teoretiske økonomiske livslængdeberegning af, hvor længe et aktiv rentabelt kan anvendes.Normal Useful Life (NUL)The physical life, usually estimated in terms of years, that a new property will actually be used before it is retired from service. A property’s normal useful life relates to how long similar properties actually tend to be used, as opposed to the more theoretical economic life calculation of how long a property can profitably be used. (See Economic Life.)
Talmæssig værdiudtrykUSPAP fastsætter, at en vurdering skal være udtrykt i talværdier enten som en specifik værdi, et værdiområde eller en relation (f.eks. Større end, ikke mindre end) i forhold til en tidligere vurdering eller talmæssigt niveau.Numerical Expression of ValueUSPAP states that an appraisal must be numerically expressed as a specific amount, as a range of numbers, or as a relationship (e.g., not more than, not less than) to a previous value opinion or numerical benchmark.
Observerbare dataData, der afspejler de antagelser, markedsdeltagere ville bruge til at prissætte aktivet eller forpligtelser, der stammer fra markedsdata, der er opnået fra kilder, der er uafhængige af den rapporterende enhed.Observable InputsInputs that reflect the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability developed based on market data obtained from sources independent of the reporting entity.
ForældelseEt tab i værdi på grund af et fald i brugen af ??et aktiv forårsaget af forfald, ændringer i teknologi, ændringer i folks adfærdsmønstre og smag eller miljømæssige ændringer.ObsolescenceA loss in value due to a decrease in the usefulness of property caused by decay, changes in technology, changes in people’s behavioural pattern and tastes, or environmental changes.
Eksterne faciliteterFaciliteter, der er nødvendige for at understøtte de primære produktionsenheder som elforsyning, vandforsyning, vandbehandling og bortskaffelse, tankanlæg, bygninger og brandbeskyttelse.Off-SitesFacilities required to support the primary process units such as electric power distribution, water supply, treatment and disposal, tankage, buildings, and fire protection.
On-Hand SupplyMængden af ??varer, som findes i virksomheden, ii en given periode baseret på historisk salgsbevægelser.On-Hand SupplyQuantity of goods on hand for a given period based on historical sale movement.
DriftsaktiverAktier, som anvendes i normal drift af forretningsaktiviteter.Operating AssetsAssets employed in the normal conduct of business operations.
DriftsomkostningerDet almindelige driftsomkostningsbegreb er defineret i §6a i Statsskatteloven (SL) fra 1922 som “de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger”. Det beregnes som omkostninger for solgte varer minus driftsomkostninger.Operating CostsOperating costs are costs of goods sold + Operating expenses
DriftscyklusDen tid, det tager et firma at købe varelager, sælge lagerbeholdningen og omsætte til kontanter.Operating CycleThe period of time it takes a firm to buy merchandise inventory, sell the inventory, and collect the cash.
DriftsudgifterSummen af ??faste og variable omkostninger.Operating ExpensesThe total of fixed and variable expenses.
DriftsindtægterDriftsindtægter er en virksomheds indtjening fra kerneforretningen, efter at den har fratrukket sine solgte omkostninger og de generelle driftsomkostninger. Driftsindtægter omfatter ikke renteudgifter eller andre finansieringsomkostninger. Det omfatter heller ikke indtægter fra virksomhedens eksterne aktiviteter, såsom investeringsindkomst.Operating IncomeOperating income is a company’s earnings from its core operations after it has deducted its cost of goods sold and its general operating expenses. Operating income does not include interest expenses or other financing costs. It also doesn’t include income from outside activities of the company, such as income on investments.
Operationel leasingI henhold til FAS 13 en lejekontrakt, der ikke opfylder kriterierne for en kapitalleasing eller direkte finansieringsleasing. Generelt bruges til at beskrive en kortfristet leasing, hvorved en bruger kan erhverve brug af et aktiv for en brøkdel af aktivets brugstid. Udtrykket anvendes til en lejekontrakt, hvor udlejeren leverer tjenesteydelser, såsom vedligeholdelse, forsikring og betaling af personlige ejendomsskatter. Udtrykket “operationel leasing” er afledt af kortfristede leasingydelser af udstyr, såsom lejemål for lastbiler og byggemateriel.
Operating LeaseUnder FAS 13, a lease that does not meet the criteria of a capital lease or direct financing lease. Generally used to describe a short-term lease whereby a user can acquire use of an asset for a fraction of the useful life of the asset. The term is used for a lease in which the lessor provides services, such as maintenance, insurance, and payment of personal property taxes. The term “operating lease” is derived from short-term leases of equipment, such as leases for trucks and construction equipment.
DækningsgradDækningsgraden viser forholdet mellem en virksomheds omsætning og dækningsbidraget. Det beregnes som (Dækningsbidrag/Omsætning)*100. Det viser hvor meget af virksomhedens omsætning, der anvendes til at dække de faste omkostninger.Operating MarginThe Operating Margin shows the relationship between a company’s turnover and the contribution . It is calculated as (Coverage / Turnover) * 100. It shows how much of the company’s revenue is used to cover the fixed costs.
Operationel forældelseEn form for funktionel forældelse, der skyldes ekstraordinært store drifts- eller produktionsomkostninger.Operating ObsolescenceA form of functional obsolescence that is caused by excess operating or manufacturing expenses.
DriftsopgørelseEn erklæring, der viser finansielle transaktioner over en bestemt periode; oftest en resultatopgørelse.Operating StatementA statement displaying financial operations over a specified period of time; most frequently an income statement.
Understøttet meningData, der er tilstrækkelige til at understøtte vurderingspersonens værdimæssige udtalelser eller konklusioner, og som er i overensstemmelse med opgavens planlagte anvendelse og omfang af arbejde, skal inkluderes i vurderingsrapporten og / eller i opgavens arbejdsfil.Opinion SupportedData adequate to support the appraiser’s value opinions or conclusions and that are consistent with the assignment’s intended use and scope of work must be included within the appraisal report and/or in the assignment workfile.
Målrettet salg / Orderly Liquidation ValueEn opgørelse af bruttobeløbet udtrykt i penge, der typisk kunne realiseres ved et likvidationssalg, givet en rimelig frist til at finde en køber (eller købere), medens sælgeren er tvunget til sælge på normale auktionsbetingeser på en bestemt dato, dvs. uden garanti og fra stedet, hvor salgsgenstandene står.

Kommentarer:

Værdien i målrettet salg / (Orderly Liquidation Value) er et udtryk for den værdi, aktiverne har, hvis de sælges stykvis over et forudbestemt tidsrum (ofte tre til seks måneder). Det antages, at aktiverne annonceres korrekt, og at køberen er ansvarlig for alle omkostninger til at fjerne aktivet. Aktiverne sælges uden garanti og oplysning om varens tilstand. Hvis en køber og sælger ikke kan forhandle om en acceptabel pris og afslutte handelen i den angivne periode, vil sidste mulighed være at udbyde aktiverne til salg på en offentlig auktion.
Orderly Liquidation Value (OLV)An opinion of the gross amount, expressed in terms of money, that typically could be realized from a liquidation sale, given a reasonable period of time to find a purchaser (or purchasers), with the seller being compelled to sell on an as-is, where-is basis, as of a specific date. Comments:
The orderly liquidation value is the value received when the assets are sold piecemeal over a predetermined period of time (often three to six months). It is assumed the assets are properly advertised and that the buyer is responsible for all removal costs. The assets are sold without warranties or representation as to condition. If a buyer and seller cannot negotiate an acceptable price during the time period specified, the final option would be to offer the assets at a public auction.
Normal transaktion og prisForudsætter at salgsgenstanden eksponeres på markedet i et tidsrum, der er sædvanligt for lignende aktiver (eller passiver), og som ikke er tvunget til likvidation eller nødsituation.Orderly Transaction and PriceAssumes exposure to the market for a period of time which is “usual and customary” for similar assets (or liabilities) and which is not a forced liquidation or distressed sale.
Oprindelig kostprisDen oprindeligt aktiverede kostpris for et aktiv, som ihændehaves af den nuværende ejer.Original Cost (OC)The initial capitalized cost of an asset in the hands of its present owner.
HovedreparationForbedringer i form af reparationer, renoveringer, revisioner eller tilpasninger ved fornyelse og genopretning af aktivets funktionsevne eller levetid.OverhaulThe act of improving by making repairs, renovations, revisions or adjustments by renewing and restoring.
EjereIndehavere af kapitalandele hos investorer-ejede enheder og ejere, medlemmer af eller deltagere i gensidige enheder.OwnersHolders of equity interests of investor-owned entities and owners, members of, or participants in, mutual entities.
Delvist tabEn forsikringsbegreb, som bruges til at beskrive et tab på mindre end hele værdien af ??en ejendom eller et beløb angivet i en forsikringskontrakt.Partial LossAn insurance term used to describe a loss of less than the entire value of a property or amount indicated in an insurance contract.
Deltagelsesaftale – LeasingEn aftale mellem ejerforvalteren, långiverne, aktionærerne, producenten og leasingtageren, som beskriver parternes forpligtelser i henhold til leasingaftalen. Også kaldet finansieringsaftale.Participation Agreement – LeasingAn agreement between the owner trustee, the lenders, the equity participants, the manufacturer, and the lessee which spells out the obligations of the parties under the leveraged lease. Also called financing agreement.
PartnerskabForholdet mellem to eller flere personer, hvorved de indvilliger i at drive en handel eller forretning for overskud og dele det resulterende overskud.PartnershipRelationship between two or more persons whereby they agree to carry on a trade or business for profit and share the resulting profits.
Opfattet værdiEn persons opfattelse af værdien af ??en vare eller tjenesteydelse til ham eller hende. Det kan have lidt eller ingenting at gøre med den sande markedsværdi eller markedsprisen for varen eller tjenesten og afhænger af varens eller tjenesteydelsens evne til at opfylde hans eller hendes behov eller krav.Perceived ValueAn individual’s opinion of the value of an item or service to him or her. It may have little or nothing to do with the true market value or the market price of the item or service, and depends on the ability of the item or service to satisfy his or her needs or requirements.
Procent af omkostningerBeskriver forholdet mellem salgsprisen (enten brugt eller udbudsprisen, privatsalg eller auktion eller “offentligt” salg) til den aktuelle pris på aktivet fra nyt på salgstidspunktet.Percent of CostEstablishes the ratio of the sales price (either used or asking, private party or auction or “public” sale) to the current cost new of the asset at the time of the sale.
PeriodeomkostningEn omkostning, der ikke er forbundet med anskaffelse eller fremstilling til lager.Period CostA cost unrelated to the acquisition or manufacture of inventory.
Periodisk opgørelsesmetodeEn metode til regnskabsmæssig behandling af beholdninger, hvor omkostningerne for solgte varer bestemmes ved at tilføje nettoomkostningen ved køb til begyndelsesbeholdningen og fratrække slutbeholdningen.Periodic Inventory MethodA method of accounting for inventory under which the cost of goods sold is determined by adding the net cost of purchases to beginning inventory and subtracting the ending inventory.
Periferiudstyr (IT)En af de tre grundlæggende komponenter i et computersystem, de andre er Central Processing Unit (CPU) og Random Access Memory (RAM). Udtrykket gælder generelt for enhver anden enhed end CPU’en og RAM’et, der er fastgjort til computersystemet. Nedbrudt i tre grundlæggende kategorier: A) Input / Output (IO) enheder som printere, tastaturer og skærme; B) Masselagringsenheder som f.eks. Diskdrev, harddiske og bånddrev; C) Kommunikations- og styringsudstyr som modemer og lydkort.Peripherals (Computer)One of the three basic components of a computer system, the others being Central Processing Unit (CPU) and Random-Access Memory (RAM). The term generally applies to any device other than the CPU and RAM that is attached to the computer system. Broken down into three basic categories: A) Input/Output (IO) devices such as printers, keyboards, and monitors; B) Mass storage devices such as disk drives, hard drives, and tape drives; C) Communication and Control devices such as modems and soundcards.
Perpetual Inventory SystemEt system til regnskabsmæssig behandling af beholdninger, hvor lagerregnskabet henholdsvis forhøjes og reduceres for hvert køb og salg af lagervarer foretaget i perioden (akkumulerede investeringer). Hvis der ikke foreligger direkte oplysninger om værdien af beholdningen af faste aktiver, anbefales det at anvende perpetual inventory-metoden (en metode, der er baseret på kumulerede investeringer) og opgøre beholdningen i de køberpriser, der er gældende i den pågældende periode. (dvs. de priser for genanskaffelse af aktiverne, som er gældende i den aktuelle regnskabsperiode og ikke på basis af historiske priser).Perpetual Inventory SystemA system of accounting for inventory in which the inventory account is respectively increased and decreased for each purchase and sale of inventory made during the period. If no information on the stock of fixed capital goods is available, it is recommended that it be calculated using the perpetual inventory method and that its acquisition price in the reference period be evaluated (i.e. the replacement value of the assets during the reference year, not on the basis of historic values).
Personlig ejendomIdentificerbare håndgribelige genstande, der anses for at være “personlige” – for eksempel møbler, kunst, antikviteter, perler og smykker, samleobjekter, maskiner og udstyr; al materielle genstande, der ikke er klassificeret som fast ejendom. Disse aktiver kan medtages i vurderingen med angivelse af at de er oplyst at være personlig ejendom.Personal PropertyIdentifiable tangible objects that are considered by the general public as being “personal”, for example, furnishings, artwork, antiques, gems and jewellery, collectibles, machinery and equipment; all tangible property that is not classified as real estate (USPAP page U-4).
Fysisk forældelseEn form for afskrivning, hvor tabet i værdi eller anvendelighed af en ejendom skyldes brugen eller udløbet af dets brugstid forårsaget af slitage, forringelse, eksponering for forskellige elementer, fysiske belastninger og lignende faktorer. Fysisk afskrivning kan være genoprettelige (eller delvist genoprettelige) ved udskiftning eller genopbygning til delvist eller fuldt fysisk levetid. Hvis aktivet er genoprettet, vil den resterende levetid ikke være mindre end et kerneprodukt eller genopbyggelig levetid. Genopbygning eller delvis genopbygning kan så ændre aktivets effektive alder. Hvis det ikke er muligt at udskifte eller ombygge på en økonomisk forsvarlig måde, vil den fysiske afskrivning være 100%. (Sommetider benævnt fysisk forringelse.)Physical DepreciationA form of depreciation where the loss in value or usefulness of a property is due to the using up or expiration of its useful life caused by wear and tear, deterioration, exposure to various elements, physical stresses, and similar factors. Physical depreciation may be curable (or partially curable), by replacement or rebuilding, to some percentage of its full physical life. If curable, the remaining life would go no lower than a core or rebuildable life. Cure or partial cure may then change the Effective Age of the property. If no replacement or rebuilding is economically feasible the physical depreciation will be 100%. (Sometimes referred to as Physical Deterioration.)
LageroptællingOptælling af det fysiske antal af alle varer på lager ved afslutningen af ??en regnskabsperiode.Physical Inventory (Accounting)The act of making a physical count of all merchandise on hand at the end of an accounting period.
Fysisk levetidAntallet af år et nyt aktiv kan fungere fysisk, før den forværres eller ændres til en ubrugelig tilstand udelukkende af fysiske årsager, uden at overveje funktionel og økonomisk forældelse.Physical LifeThe number of years a new property will physically endure before it deteriorates or fatigues to an unusable condition purely from physical causes, without considering functional and economic obsolescence.
Fabriksspecifik forældelseEn tilstand vedrørende den pågældende fabrik, der reducerer anvendeligheden eller rentabiliteten af ??hele aktivet.Plant Specific ObsolescenceA condition within the particular plant that reduces the utility or profitability of the entire subject property.
FuldmagtIndgåelse af skriftlig aftale i fremmed navn og for fremmed regning. Man taler om enten generalfuldmagt eller specialfuldmagt. Forskellen er at en generalfuldmagt gælder alle forhold, hvor en specialfuldmagt kun gælder nærmere beskrevne forhold. Fuldmagtsgiver er den person i hvis navn og for hvis regning aftalen indgås. Fuldmægtigen er den, der handler i fuldmagtsgivers navn.Power Of AttorneyWritten legal authority given by one party (the principal) to another (the agent or attorney-in-fact) to act on the principal’s behalf. It may be a (1) General power Of attorney that authorizes the agent to act generally on behalf of the principal, or (2) Special power of attorney that is limited to a specific act or situation. Decisions made and actions taken by an attorney in fact (within the scope of his or her authority) are legally binding on the principal. A power of attorney can remain in force only so long as the principal is alive and does not become disabled or incapacitated. Although it is often conferred on the principal’s attorney, one does not need to be an attorney at law to be an attorney-in-fact.
VærdierklæringEn erklæring, der identificerer de forudsætninger, kriterier eller betingelser, der omgiver definitionen af ??værdi, under hvilken vurderingsbeløbet bestemmes.
Det er en antagelse om det mest sandsynlige sæt af transaktionsmæssige omstændigheder, der kan være gældende for en bestemt vurdering, for eksempel antagelse om værdien i forsat drift, likvidation eller målrettet salg.
Premise of ValueA statement identifying the assumptions, criteria or conditions surrounding the definition of value under which the appraisal estimate value is being determined. It is an assumption regarding the most likely set of transactional circumstances that may be applicable to the subject valuation, for example, going concern, liquidation or orderly disposition.
Nutidsværdi (PV)Værdien af ??en fremtidig betaling eller en række fremtidige betalinger nedsat til den aktuelle dato eller tidsperiode nul. Den nuværende ækvivalente værdi af kontanter til rådighed straks af en fremtidig betaling eller en betalingsstrøm, der skal modtages på forskellige tidspunkter i fremtiden. Værdien på en bestemt dato af fremtidige økonomiske fordele og / eller provenuet fra salg, beregnet ved hjælp af en passende diskonteringsrente. Nuværende værdi af en given fremtidig pengestrøm, diskonteret til en given sats. Værdien i dag af noget, der vil blive modtaget i fremtiden.Present Value (PV)The value of a future payment or series of future payments discounted to the current date or time period zero. The current equivalent value of cash available immediately for a future payment or a stream of payments to be received at various times in the future. The value, as of a specified date, of future economic benefits and/or proceeds from sale, calculated using an appropriate discount rate. Current value of a given future cash flow stream, discounted at a given rate. The value today of something that will be received in the future.
Nutidsværdi af en annuitetDet engangsbeløb, som, hvis det investeres i en bestemt rentesats for en bestemt periode, ville generere en bestemt betalingsstrøm over den pågældende periode.Present Value of an AnnuityThe lump sum amount of money that, if invested at a specified rate for a specified period of time, would generate a certain payment stream over that period of time.
PrisDet beløb en bestemt køber accepterer at betale, og en bestemt sælger accepterer at acceptere under givne omstændigheder vedrørende deres transaktion. Pris er et udtryk, der bruges om det krævede, tilbudte eller betalte beløb for en vare eller tjenesteydelse. Salgspris er en historisk kendsgerning, uanset om den offentliggøres eller holdes fortrolig. På grund af en given købers og / eller sælgers økonomiske kapacitet, motiveringer eller særlige interesser kan den pris, der betales for varer eller tjenester muligvis ikke have nogen forbindelse til den værdi, som andre kan have for varerne eller tjenesterne. Pris er imidlertid generelt en indikation af en relativ værdi, som den bestemte køber og / eller sælger har ment gælder for varerne eller tjenesteydelserne under særlige omstændigheder.PriceThe amount a particular purchaser agrees to pay and a particular seller agrees to accept under the circumstances surrounding their transaction. Price is a term used for the amount asked, offered, or paid for a good or service. Sale price is an historical fact, whether it is publicly disclosed or kept confidential. Because of the financial capabilities, motivations, or special interests of a given buyer and/or seller, the price paid for goods or services may or may not have any relation to the value which might be ascribed to the goods or services by others. Price is, however, generally an indication of a relative value placed upon the goods or services by the particular buyer and/or seller under particular circumstances.
KursindtjeningsforholdEt nøgletal der beskriver en virksomheds aktuelle aktiekurs i forhold til indtjeningen per aktie. “Pris” -komponenten i forholdet er aktiekursen på selskabet. Indtægtsdelen er nettoindkomsten (resultat efter skat), som er rapporteret af selskabet pr. Aktie. Disse to tal er opdelt for at få et forhold.
Price Earnings RatioThe price/earnings ratio (P/E ratio) is one of a number of measures used to assess the value of a company. The “price” component of the ratio is the stock price of the company. The “earnings” portion is the net income (income after tax) reported by the company per share. These two numbers are divided to get a ratio.
Relativ pris indeksDette indeks tager højde for priser eller værdier og kan være uvægtet eller vægtet. Det er et gennemsnit af en række tal, som er “vist som” procentsatser eller indekser.Price-Relative IndexThis index considers prices or values and may be unweighted or weighted. It is an average of a series of number, which are “shown as” percentages or indexes.
Markedsførende (eller mest fordelagtige) markedDet marked, hvor den rapporterende enhed ville sælge aktivet eller overføre forpligtelsen til den pris, der maksimerer det beløb, der ville blive modtaget for aktivet eller minimerer det beløb, der ville blive betalt for at overføre forpligtelsen, i betragtning af transaktionsomkostninger på de respektive markeder.Principal (or Most Advantageous) MarketThe market in which the reporting entity would sell the asset or transfer the liability with the price that maximizes the amount that would be received for the asset or minimizes the amount that would be paid to transfer the liability, considering transaction costs in the respective market(s).
ForventningsprincippetDette princip er baseret på en antagelse om, at køberen af ??et aktiv ikke alene tænker på den historiske værdi eller nutidsværdien af ??et aktiv, men også værdien af den fremtidige anvendelse.Principle of AnticipationThis principle is based on the concept that the buyer of an asset is concerned not only with the past or present value of an asset but also the future use.
SubstitutionsprincipEn teori, som antager, at en forsigtig køber ikke vil betale mere for et aktiv end omkostningerne ved at erhverve en lige så god erstatning på markedet.Principle of SubstitutionA theory whereby a prudent purchaser would pay no more for a property than the cost of acquiring an equally desirable substitute in the market.
ProduktgruppeEnhver gruppe af kategorier, der anvendes af et firma som en produktlinje.Product GroupAny group of categories utilized by a company such as a product line.
OverskudsgradOverskudsgraden er et udtryk for overskuddet i procent af omsætningen. Overskudsgraden belyser virksomhedens indtjeningsevne, det vil sige evnen til at skabe overskud ud af nettoomsætningenProfit Margin / Profit RatioThe profit ratio reflects the profit as a percentage of revenue. The profit ratio illustrates the company’s earning capacity, that is, the ability to generate profits from net sales.
EjendomsretDen lovlige ejendomsret til fremtidige fordele fra materielle og immaterielle aktiver. Ethvert aktiv, herunder kontanter, de rettigheder, som normalt er overførbar mellem parterne.PropertyThe lawful right of ownership of future benefits from tangible and intangible assets. Any asset, including cash, the title to which is ordinarily transferable between parties. Property is a legal concept encompassing all the interests, rights, and benefits related to ownership. To distinguish between real estate, which is a physical entity, and its ownership, which is a legal concept, the ownership of real estate is called real property.
KøbsoptionEn mulighed for at købe et aktiv i slutningen af ??leasingperioden. For at beskytte skattemyndighernes krav ved en ægte leasingaftale, kan købet af leaset udstyr, der angives når leasingkontakten indgås, ikke ske til en pris, der er mindre end dens rimelige markedsværdi på det tidspunkt, hvor retten er udnyttes.Purchase OptionAn option to purchase lease property at the end of the lease term. In order to protect the tax characteristics of a true lease, an option to purchase leased equipment from a lessor by a lessee that is granted at the beginning of a lease cannot be at a price less than its fair market value at the time the right is exercisable.
Fordeling af købsprisFordelingen af købsprisen blandt de forskellige aktivkategorier (både materielle og immaterielle).
Purchase Price AllocationThe allocation of the purchase price among the various asset categories (both tangible and intangible).
VurderingsformålEn erklæring, der klart angiver de værdier, der skal estimeres, og som er i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse af vurderingen (Formålet skal bestemmes af en vurderingsperson.)Purpose of the AppraisalA statement clearly identifying the value(s) to be estimated that are consistent with the intended use of the appraisal (The purpose should be determined by an appraiser.)
Kvalificeret vurderingspersonVurderingspersonen skal være kompetent inden for det vurderede aktivgruppe, vurderingsprincipper, -metoder og -teknikker, således at han/hun på kvalificeret grundlag kan udtale sig om værdien til kunden og andre tilsigtede brugere af rapporten.Qualified AppraiserThe person rendering the appraisal must be competent in both the subject matter (e.g., jewellery, antiques, machinery & equipment, or fine art—whatever field in which the appraiser chooses to specialize) as well as in appraisal principles, and in the methodology and techniques of developing the requisite opinions or conclusions and communicating those assignment results to the client and other intended users of the report.
LagerbeholdningEnheder i alt på lager.Quantity on HandTotal units for each stock keeping unit (SKU).
Mængdeundersøgelsesmetoden procedure, som anvendes til at udvikle det samlede omkostningsestimat for lagervarer og arbejdskraft ved at estimere mængden og kvaliteten af ??alle anvendte materialer og alle kategorier af arbejdstimer, der kræves, anvender enhedsomkostningstal og derefter tilføjer skøn over ejerens dækningsbidrag og entreprenørens dækningsbidrag og overskud. Også kendt som detaljeret estimering.Quantity Survey MethodA procedure used to develop the total cost estimate for materials and labor by estimating the quantity and quality of all materials used and all categories of labor hours required; applying unit cost figures, then adding estimates of owner’s overhead and contractor’s overhead and profit. Also known as detailed estimating.
ForholdetForholdet mellem en mængde og et andet udtrykt som en brøkdel, heltal eller procentdel.RatioThe relation of one amount to another expressed as a fraction, integer, or percentage.
RåvarerDe varer, der skal forarbejdes til salgbare varer.Raw MaterialsThe items to be processed into saleable goods.
RCNEt akronym for erstatningsomkostninger til nyt (Replacement Cost New).RCNAn acronym for Replacement Cost New.
Fast ejendomFysisk jord og tilhørende anlæg anbragt på grunden, herunder bygninger, strukturer, stående tømmer, frugtplantager mv., dvs. de menneskabte ting, som på en eller anden måde hører sammen med grunden.Real EstateReal estate is defined as the physical land and those human-made items which attach to the land. It is the physical, tangible “thing” which can be seen and touched, together with all additions on, above, or below the ground.
IstandsætteFor at forny eller gendanne til et nyt udseende og / eller tilstand eller modernisere.RefurbishTo renew or restore to a new appearance and/or condition.
Resterende økonomisk levetidAnslået periode, som oftest udtrykt i år, hvor aktivet fortsat vil bidrage med værdi og fortsat anvendes rentabelt til det formål, det var beregnet til.Remaining Economic LifeEstimated period, usually expressed in terms of years, during which property will continue to contribute value and continue to be profitably used for the purpose for which it was intended.
Nuværende lagerbeholdning (Regnskab)Lagerbeholdning på en bestemt dato + Køb og tilføjelser – Salg (til kostpris) = Resterende/nuværende lagerbeholdning.Remaining Inventory (Accounting)Beginning inventory at some specific date + Purchases and additions – Sales (at cost) = Remaining inventory.
Resterende fysisk levetidEstimeret periode, hvor et aktiv med en bestemt effektiv alder forventes at fungere fysisk, før den forværres eller forvandles til en ubrugelig tilstand udelukkende af fysiske årsager, uden at overveje muligheden for at tage ud af drift tidligere på grund af funktionel eller økonomisk forældelse.Remaining Physical LifeEstimated period during which a property of a certain effective age is expected to physically endure before it deteriorates or fatigues to an unusable condition purely from physical causes, without considering the possibility of earlier retirement due to functional or economic obsolescence.
Resterende brugbar levetid (RUL)Den forventede periode, hvor et aktiv med en bestemt effektiv alder forventes at blive brugt, før den trækkes ud af drift. RUL = Remaining Useful LifeRemaining Useful Life (RUL)The estimated period during which a property of a certain effective age is expected to actually be used before it is retired from service.
FornyAt gøre som ny.RenewTo make new or like new.
LeasingfornyelseEn mulighed for at forny lejemålet i slutningen af ??den oprindelige lejekontrakt. For at beskytte skats interesser ved en sand leasingaftale, skal en mulighed for at fornyet leasing af udstyr fra en udlejer af en leasingtager, der ydes i begyndelsen af ??en lejekontrakt, være til en pris, som svarer til den rimelige lejeværdi på det tidspunkt, hvor retten udøves.Renewal Option (Lease)An option to renew the lease at the end of the initial lease term. In order to protect the tax characteristics of a True Lease, an option to renew a lease of equipment from a lessor by a lessee that is granted at the beginning of a lease must be at a price equal to its fair rental value at the time the right is exercised. Other renewal option periods are counted as part of the lease term for guideline purposes.
Renovering / restaureringHandlingen at omdanne eller tilbageføre et aktiv til sin tidligere gode tilstand.RenovationThe act of being restored to its former good condition.
ReparationOmkostninger, der opstår for at holde aktivet i god stand, men som ikke væsentligt forlænger levetiden eller øger værdien af ??et aktiv.RepairsCosts incurred to keep property in good condition but that do not substantially extend the life or increase the value of a property.
ErstatningsomkostningerForsikringprincip, som undertiden anvendes for at dække en forsikringstagers tab som følge af en forsikringsbegivenhed. Forsikringsbranchen anvender to primære metoder til værdiansættelse af aktiver: udskiftningsomkostninger og faktisk kontantværdi. Omkostninger til dækning af tab dækker et beløb til køb af et tilsvarende aktiv (tilsvarende mærke eller kvalitet) til nutidens kostpris (nutidsværdi). Forsikringsselskabet betaler den faktiske kontante værdi af aktivet, og den forsikrede skal indsende kvittering for betalingen for det nye aktiv før udbetaling af forsikringssummen. I vurderingssammenhæng bruges begrebet om en estimeret opfattelse af beløbet, som kræves for at frembringe et sammenligneligt aktiv ved anvendelse af det design og de materialer, der i øjeblikket bruges på markedet.Replacement CostInsurance principle, which is sometimes used to cover an insured’s loss as a result of an insurance event. Loss cover costs cover an amount to purchase an equivalent asset (equivalent brand or quality) at today’s cost price (present value). The insurance company pays the actual cash value of the asset, and the insured must file a receipt for the payment for the new asset before paying out the sum insured. In valuation the terms is used to estimate envisions constructing an asset of comparable utility, employing the design and materials that are currently used in the market.
Udskiftningsomkostninger (lager)Omkostningerne til at reproducere en lagervare ved køb eller fremstilling. Her anvendes det laveste af enten omkostninger eller markedspris; begrebet marked betyder erstatningsomkostninger underlagt loft- og gulvbegrænsninger.Replacement Cost (Inventory)The cost to reproduce an inventory item by purchase or manufacture. In lower of cost or market computations, the term market means replacement cost, subject to the ceiling and floor limitations.
Genanskaffelsesomkostninger til nyt (RCN)Den nuværende pris for et tilsvarende nyt aktiv, som er sammenligneligt med det vurderede aktiv, pr. en bestemt dato.Replacement Cost New (RCN)The current cost of a similar new property having the nearest equivalent utility as the property being appraised, as of a specific date.
UdskiftningerOmkostninger, der opstår for at gøre et aktivt helt eller delvist godt igen efter det er blevet forværret gennem brug eller er blevet ødelagt af andre årsager.ReplacementsCosts incurred for making good or whole portions of a property that have deteriorated through use or have been destroyed by other causes.
RapportEnhver form for kommunikation, skriftlig eller mundtlig, af en vurderingsperson eller vurderingskonsulent service, der overføres til kunden efter afslutningen af ??en opgaveReportAny communication, written or oral, of an appraisal, appraisal review, or appraisal consulting service that is transmitted to the client upon completion of an
Rapport DatoDen dato, hvor konklusionerne om værdi overføres til kunden.Report DateThe date that the conclusions of value are transmitted to the client.
Reproduktionsomkostninger til nytOmkostningerne ved at reproducere til en ny udgave af et aktiv på grundlag af nuværende priser med samme eller nært beslægtede materialer, på en bestemt dato.Reproduction Cost NewThe cost of reproducing a new replica of a property on the basis of current prices with the same or closely similar materials, as of a specific date.
MinimumsafkastDet mindste afkast udtrykt som en procent af den investerede kapital, som investorerne vil acceptere, før de vil bevilge penge til en investering under forudsætning af et givet risikoniveau.Required Rate of ReturnThe minimum rate of return that investors will accept before they will commit money to an investment considering a given level of risk.
ForskningOECD’s Frascati-manual definerer forskning og udvikling som skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder.ResearchThe OECD’s Frascati manual defines research and development as creative work done on a systematic basis to increase existing knowledge, as well as the utilization of this knowledge to devise new areas of application.
RestværdiI vurderingssammenhæng er restværdien den estimerede nettoskrot eller handelsværdi af et materielt aktiv på den forventede afhændelsesdato også kaldet bjærgningsværdi eller bortskaffelsesværdi.Residual ValueIn connection with a tangible asset, the term refers to the value of an asset after expiration of its normal useful life or the value remaining after part of the property’s life has been consumed. Residual value in connection with a tangible asset is the same as salvage value. The term is also used for the value as of the end of the discrete projection period in a discounted future earnings model.
Begrænset brug vurderingsrapport(I USA: En skriftlig eller mundtlig rapport udarbejdet under Standards Rule 8-2-ci gennem xi og rådgivende udtalelser 2, 7, 28 og 31, der skal indeholde følgende: i) Angiv kundens identitet med navn og angiv en fremtrædende brugsbegrænsning, der begrænser brugen af ??rapporten til klienten og advarer om, at vurderingspersonens udtalelser og konklusioner fremsat i rapporten muligvis ikke forstås ordentligt uden yderligere oplysninger i vurderingspersonens dokumentation; ii) Anfører den påtænkte anvendelse af vurderingen iii) Beskriver oplysninger, der er tilstrækkelige til at identificere aktivet, der er involveret i vurderingen iv) Angiver ejerens interesse i det vurderede v) angiver typen af ??værdi og anfører kilden til dens definition vi) Anfører datoen for vurderingen og datoen for rapporten vii) Anfører omfanget af det arbejde, der er anvendt til at udvikle vurderingen viii) anfører de anvendte vurderingsmetoder og -teknikker, anfører værdi(er) og konklusion(er), forklaring af prismetode, omkostningsmetode eller indkomstmetode; ix) i tilfælde af personlig ejendom indeholder oplysninger om aktivet, der findes om brugen af ??aktivet pr. vurderingsdatoen, der afspejles i vurderingen, afhængigt af den pågældende klasse af personlige ejendom; og tidspunktet for hvornår en vurdering af det relevante marked eller markedsniveau blev udviklet af vurderingspersonen; x) Klart og tydeligt anfører alle ekstraordinære antagelser og hypotetiske forhold; og oplyser, at brugen heraf kan påvirke opgavens resultater og; xi) indeholde en underskrevet certificering i overensstemmelse med Standards Rule 8-3 (USPAP sider U-66 og U-67).Restricted Use Appraisal ReportA written or oral report prepared under Standards Rule 8-2-c-i through xi and advisory opinions 2, 7, 28 and 31 that must contain the following: i) State the identity of the client by name type and state a prominent use restriction that limits use of the report to the client and warns that the appraiser’s opinions and conclusions set forth in the report may not be understood properly without additional information in the appraiser’s workfile; ii) State the intended use of the appraisal; iii) Describe information sufficient to identify the property involved in the appraisal; iv) State the property interest appraised; v) state the type of value, and cite the source of its definition ; vi) State the effective date of the appraisal and the date of the report; vii) State the scope of work used to develop the appraisal; viii) state the appraisal methods and techniques employed, state the value opinion(s) and conclusion(s) reached, and reference the workfile; exclusion of the sales comparison approach, cost approach, or income approach must be explained; ix) State, as appropriate to the class of personal property involved, the use of the property existing as of the date of value and the use of the property reflected in the appraisal; and, when an opinion of the appropriate market or market level was developed by the appraiser, state that opinion; x) Clearly and conspicuously: state all extraordinary assumptions and hypothetical conditions; and state that their use might have affected the assignment results; and; xi) include a signed certification in accordance with Standards Rule 8-3 (USPAP pages U-66 and U-67).
Detailmetode (lager)En lagervurderingsmetode, der udleder en pris til detailhandelsforhold og anvender forholdet på den samlede detailhandelsværdi af lagerbeholdningen.Retail Method (Inventory)An inventory estimation method that derives a cost to retail ratio and applies the ratio to the total retail value of inventory.
RetrofitAt udskifte nye eller moderniserede dele eller udstyr med ældre dele; at udskifte dele på en maskine, med dele, som den ikke oprindeligt havde, da den blev bygget.RetrofitTo substitute new or modernized parts or equipment for older ones. To provide a machine with a part with equipment, that it did not originally have when it was built.
Retrospektiv vurderingEn vurdering med en effektiv dato forud for den dato, hvor vurderingen blev udført.Retrospective AppraisalAn appraisal with an effective date prior to the date on which the appraisal was performed.
OmsætningDet samlede beløb, der er solgt for i en bestemt periode, og som hidrører fra virksomhedens hovedaktivitet før fradrag.RevenueThe income generated from sale of goods or services, or any other use of capital or assets, associated with the main operations of an organization before any costs or expenses are deducted. Revenue is shown usually as the top item in an income (profit and loss) statement from which all charges, costs, and expenses are subtracted to arrive at net income. Also called sales, or (in the UK) turnover.
RisikoEn risiko er sandsynligheden for, at man ikke realiserer sine mål eller at organisationen ikke kan realisere sine forventede gevinster. En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende hændelse opstår.RiskThe possibility of loss of principal, lower future income purchasing power, interest rate variations during the term of the investment, and the failure to attain the periodic and the residual value forecast.
RisikofaktorDen del af et givet afkast eller afkastrate fra kapital investeret i en virksomhed, der antages at dække de risici, der er forbundet med den bestemte investering; adskilt fra og ud over det afkast, der kan opnås fra midler, der er investeret, når hovedstolens sikkerhed er praktisk taget sikret.Risk FactorThe portion of a given return or rate of return from capital invested in an enterprise that is assumed to cover the risks associated with the particular investment; as distinguished from, and in excess of, the rate of return obtainable from funds invested where the safety of principal is virtually assured.
RisikopræmieI risiko- eller sikkerhedsanalyse er afkastet ud over den risikofri rente.Risk PremiumIn risk or security analysis, the return over and above the risk-free rate to reflect risk.
RisikorenteDen årlige kapitalrente, der svarer til risikoen, som investoren påtager sig: renten eller udbyttet, der er nødvendigt for at tiltrække kapital.Risk RateThe annual rate of return on capital that is commensurate with the risk assumed by the investor: the rate of interest or yield necessary to attract capital.
Risikofri renteDen tilgængelige afkastningsgrad på markedet for en investering uden standardrisiko fra værdiansættelsesdatoen.Risk-Free RateThe rate of return available in the market on an investment free of default risk as of the valuation date.
Egenkapitalens forrentningEgenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvordan den indskudte kapital forrentes.ROE – Return On EquityThe return on equity is an expression of how the contributed capital returns for a given period expressed as a percentage.
AfkastningsgradRegnskabsudtryk, som viser, hvor meget man opnår i forrentning af den investerede kapital. Den enkleste version er forholdet mellem nettoindkomst divideret med egenkapital.ROI – Return Of InvestmentRatio measure of the profits achieved by a firm through its basic operations. The simplest version is the ratio of net income divided by owners equity.
SikkerhedslagerDen mængde beholdning, der opretholdes som sikkerhed for fremtidige ordrer, der forventes, men endnu ikke er realiseret.Safety StockThat amount of inventory held on hand as backup for future orders that are anticipated but not yet committed.
Sale-Leaseback – LeasingEn sammenhængende transaktion, der omfatter ejerens salg af aktivet tiltredjepart og en leasingaftale for aktivet til sælgeren, der fortsætter med at bruge aktivet. Det er derfor en finansieringsform, hvor brugsretten forbliver hos den tidligere ejer, mens ejendomsretten overgår til leasingfirmaet.Sale-Leaseback – LeasingA transaction which involves the sale of the property by the owner and a lease of the property back to the seller who continues to use the property.
SalgssammenligningsmetodenDette er en af ??de tre anerkendte metoder, der bruges i vurderingsanalyser for at føre til en indikation af den mest sandsynlige salgspris for et vurderingsaktiv (også kendt som markedsværdimetoden). Denne metode benytter sammenligning af nylige salg (eller tilbud) af lignende aktiver som det vurderede. Hvis det sammenlignelige salg ikke er nøjagtigt som emnet, skal der foretages justeringer af prisen på det sammenlignelige salg (eller tilbud) for at få de sammenlignelige værdier til at afspejle værdien af emnet. Justeringerne kan gå enten op eller ned for at estimere, hvad den sammenlignelige vare ville blive solgt til, hvis den havde de samme egenskaber som vurderingsaktivet.Sales Comparison ApproachThis is one of the three recognized approaches used in appraisal analysis to lead to an indication of the most probable selling price of a property (also known as the market approach). This approach involves the comparison of comparable recent sales (or offerings) of similar assets to the subject. If the comparable sales are not exactly like the subject, adjustments must be made to the price of the comparable sales (or offerings) to make the comparables reflect the subject property. The adjustments may be either up or down in order to estimate what the comparable would have sold for if it had the same characteristics as the subject.
Restværdi (regnskabsføring)Salgspris, for anlægsaktiver eller andre aktiver, der ikke kan sælges via sædvanlige kanaler.Salvage Value (Accounting)Selling price assigned to retired fixed assets or merchandise unsalable through usual channels.
Restværdi (vurdering)En udtalelse om værdien, udtrykt i form af penge, der kan forventes for hele aktivet eller en del af hele aktivet, der ikke længere anvendes af ejeren, men overgår til mulig brug andetsteds, på en bestemt dato.Salvage Value (SV) (Appraisal)An opinion of the amount, expressed in terms of money that may be expected for the whole property or a component of the whole property that is retired from service for possible use elsewhere, as of a specific date.
Vurderingsrapport (USA)En skriftlig eller mundtlig rapport udarbejdet under standard regel 8-2-ai gennem xi og rådgivende udtalelser 2, 28, 29 og 31, der skal indeholde følgende: i) Angiv identiteten af ??kunden og eventuelle påtænkte brugere af navn eller type; ii) Angiv den påtænkte anvendelse af vurderingen iii) Beskriv information, der er tilstrækkelig til at identificere den ejendom, der er involveret i vurderingen, herunder de fysiske og økonomiske egenskaber, der er relevante for opgaven; iv) Angiv de vurderede ejerinteresser; v) Angiv type og definition af værdi og angiv kilden til definitionen; vi) angive den effektive dato for vurderingen og datoen for rapporten; vii) Beskriv omfanget af det arbejde, der bruges til at udvikle vurderingen; viii) Beskrive de analyserede oplysninger, de anvendte vurderingsmetoder og -teknikker og den begrundelse, der understøtter analyser, udtalelser og konklusioner; udelukkelse af metoden til salgssammenligning, omkostningsmetode eller indkomstmetode skal forklares; ix) Angiv, hvad der er relevant for klassen af ??personlig ejendom, brugen af ??den ejendom, der eksisterede fra datoen for værdien og brugen af ??ejendommen afspejlet i vurderingen; og beskriver støtten og begrundelsen for den udtalelse, når en vurdering af det relevante marked eller markedsniveau blev udviklet af vurderingspersonen; x) Klart og tydeligt: ??angiv alle ekstraordinære antagelser og hypotetiske forhold; og angiv, at deres brug muligvis har påvirket vurderingsresultaterne; og xi) Medtag en underskrevet certificering i overensstemmelse med standardregel 8-3 (USPAP sider U-62 og U-63).Self-Contained Appraisal ReportA written or oral report prepared under Standards Rule 8-2-ai through xi and advisory opinions 2, 28, 29 and 31 that must contain the following: i) State the identity of the client and any intended users by name or type; ii) State the intended use of the appraisal; iii) Describe information sufficient to identify the property involved in the appraisal, including the physical and economic property characteristics relevant to the assignment; iv) State the property interest appraised; v) State the type and definition of value and cite the source of the definition; vi) State the effective date of the appraisal and the date of the report; vii) Describe the scope of work used to develop the appraisal; viii) Describe the information analysed, the appraisal methods and techniques employed, and the reasoning that supports the analyses, opinions, and conclusions; exclusion of the sales comparison approach, cost approach, or income approach must be explained; ix) State, as appropriate to the class of personal property involved, the use of the property existing as of the date of value and the use of the property reflected in the appraisal; and, when an opinion of the appropriate market or market level was developed by the appraiser, describe the support and rationale for that opinion;; x) Clearly and conspicuously: state all extraordinary assumptions and hypothetical conditions; and state that their use might have affected the assignment results; and xi) Include a signed certification in accordance with Standards Rule 8-3 (USPAP pages U-62 and U-63).
AktieEn aktie er en ejerandel i en virksomhed organiseret som et aktieselskab.ShareOne of the equal parts into which a company’s capital is divided, entitling the holder to a proportion of the profits.
Ordet “må” indikerer ansvar, som må antages at være ubetinget. Vurderingspersonen må nødvendigvis opfylde krav af denne type medmindre vurderingspersonen demonstrerer at de alternative fremgangsmåder, som blev fulgt i den konkrete situation, var tilstrækkelige til at opfylde (IVS) standardens krav.ShouldThe word “should” indicates responsibilities that are presumptively mandatory. The valuer must comply with requirements of this type unless the valuer demonstrates that alternative actions which were followed under
the circumstances were sufficient to achieve the objectives of the standards. In the rare circumstances in which the valuer believes the objectives of the standard can be met by alternative means, the valuer must document why
the indicated action was not deemed to be necessary and/or appropriate. If a standard provides that the valuer “should” consider an action or procedure, consideration of the action or procedure is presumptively mandatory, while the action or procedure is not.
Betydelig og/eller væsentligVurdering af betydning og væsentlighed kræver professionel bedømmelse. Denne bedømmelse bør imidlertid foretages i følgende sammenhæng:
• Aspekter af en værdiansættelse (herunder input, antagelser, særlige antagelser og benyttede metoder og tilgange) anses for betydelige / væsentlige, hvis deres anvendelse og / eller indvirkning på værdiansættelsen med rimelighed kan forventes at påvirke de økonomiske eller andre beslutninger foretaget af vurderingens brugere; og forudsætninger om væsentlighed er foretaget i lyset af det samlede vurderingsengagement og påvirkes af det vurderede aktivs størrelse eller art.
• Som anvendt i disse standarder betyder “betydelig / væsentlig” væsentlighed i forhold til værdiansættelsen, som kan afvige fra væsentlighedshensyn til andre formål, såsom årsregnskaber og deres revisioner. IRV2017. 20.9ormål, såsom årsregnskaber og deres revisioner. IRV2017. 20.9
Significant and/or MaterielAssessing significance and materiality require professional judgement. However, that judgement should be made in the following context: • Aspects of a valuation (including inputs, assumptions, special assumptions, and methods and approaches applied) are considered to be significant/material if their application and/or impact on the valuation could reasonably be expected to influence the economic or other decisions of users of the valuation; and judgments about materiality are made in light of the overall valuation engagement and are affected by the size or nature of the subject asset.
• As used in these standards, “material/materiality” refers to materiality to the valuation engagement, which may be different from materiality considerations for other purposes, such as financial statements and their audits. IRV2017. 20.9
Skadesløsholdsaftale – LeasingNår udtrykket anvendes i forbindelse med leasingaftaler, er det en aftale, hvorefter ejerens deltagere og leasingtageren er fritaget fra ansvar som følge af ejerskab af det lejede udstyr af leasingselskabet.Skadesløsholdsaftale – LeasingWhen used in the context of leveraged lease, an agreement whereby the owner participants and the lessee indemnify the trustees from liability as a result of ownership of the leased equipment.
Specialaktiv / specialvarerEt aktiv, som er unikt værdifuld for ejeren, eller som måske er designet til en begrænset eller speciel brug, men som måske har lille værdi for andre i sin nuværende tilstand. Det kan også være aktiver, som sjældent eller aldrig bliver tilgængelige på det åbne marked. Hvis der er begrænset eller ingen direkte sammenlignelige markedsoplysninger til brug for værdiansættelsen, kan værdiansættelsesprocessen blive mere kompliceret. Det er dog vurderingspersonens ansvar at udvikle data og ræsonnement fra markedet for at understøtte og / eller forklare værdikonklusionen. Selvom hver af værdiansættelsesmetoderne kan anvendes, og alle relevante metoder skal overvejes, anvendes metoden Depreciated Replacement Cost (DRC) ofte på specialiserede aktiver.Special Purpose Property / Specialised AssetsProperty which is uniquely valuable to the owner or which may have been designed for a limited or special use but may not be of much value to anyone else in its present state. It may also be assets, which rarely or never become available on the open market. Where there is limited or no directly comparable market information for Valuers to consider, the valuation process may become more complex. However, it is the Valuer’s responsibility to develop data and reasoning from the market to support and/or explain the value conclusion. Although each of the valuation methods may be applied, and all applicable methods should be considered, the Depreciated Replacement Cost (DRC) method is commonly applied to specialised assets.
Specifik datoVærdien skal vurderes fra et bestemt tidspunkt. Denne dato er kendt som den effektive dato for vurderingen.Specific DateThe opinion of value must be assigned as of a specific point in time. This date is known as the effective date of the appraisal.
StandardprisfastsættelseEn procedure, der bruges til at estimere et aktivs oprindelige pris ved at sammenligne det med den kendte gennemsnitlige installerede omkostning for en identisk eller lignende enhed på den anslåede installationsdato for det pågældende aktiv. Det er en værdiberegningsmetode, som anvendes når produktet indgår i næste afdeling (videreført produkt). Standardomkostningen er baseret på hvad man vurderer at det videreførte produkt kan produceres til.Standard CostingA procedure used to estimate the original cost of an asset by comparing it with the known average installed cost of an identical or similar unit at the estimated installation date of the subject property.
Standardomkostninger (lager)En enhedspris, der er forudbestemt på købstidspunktet.Standard Costs (Inventory)A unit price, which is predetermined at the time of purchase.
StandardværdiIdentifikationen af ??den type værdi, der bruges i et specifikt engagement; fx fair markedsværdi, dagsværdi, investeringsværdi, likvidationsværdi, forsikringsværdi eller andet.Standard of ValueThe identification of the type of value being used in a specific engagement; e.g. fair market value, fair value, investment value, liquidation value, insurable value, et al.
Stand-by kapacitetMaskiner og udstyr købt ud over det aktuelle behov, så der er ekstra kapacitet tilgængelig på stand-by-basis i spidsbelastningsperioder eller når andre maskiner er til reparation.Stand-By CapacityMachinery and equipment purchased in excess of needs so that extra capacity is available on a stand-by basis during peak usage periods or when other machinery is down for repair.
OpstartsomkostningerOmkostninger, eksklusive anskaffelsesomkostninger, afholdt for at bringe en ny enhed i produktion eller omkostninger, der er afholdt for at starte en virksomhed.Start-Up CostsCosts, excluding acquisition costs, incurred to bring a new unit into production or costs incurred to begin a business.
Lager- og handelsvarerVarer, der er beregnet til salg, og som vises i en butik.Stock and TradeGoods held for sales that are displayed at a store or shop.
Lineær afskrivningsmetodeEn regnskabsmetode, der antager, at afskrivning er afhængig af tidsforløb, og som tildeler et lige stor afskrivning til hver periode.Straight-Line Depreciation Method (SL)An accounting method that assumes that depreciation is dependent on the passage of time and that allocates an equal amount of depreciation to each period of time.
FremlejeEn transaktion, hvor lejet ejendom frigives af den oprindelige lejer til en tredjepart, og leasingaftalen mellem de to oprindelige parter forbliver i kraft.SubleaseA transaction in which leased property is released by the original lessee to a third party, and the lease agreement between the two original parties remains in effect.
Vurderingsrapport resume (USA)En skriftlig eller mundtlig rapport udarbejdet under standard regel 8-2b-i gennem xi og rådgivende udtalelser 2, 7, 28 og 31, der skal indeholde følgende: i) Angiv identiteten på kunden og eventuelle påtænkte brugere ved navn eller type; ii) Angiv den påtænkte anvendelse af vurderingen
iii) Resume med oplysninger, der er tilstrækkelige til at identificere det aktiv, der er omfattet af vurderingen, herunder de fysiske og økonomiske egenskaber, der er relevante for opgaven;
iv) Angiv de vurderede ejerinteresser; v) Angiv type og definition af værdi og angiv kilden til definitionen; vi) angive den effektive dato for vurderingen og datoen for rapporten; vii) Resumé omfanget af det arbejde, der bruges til at udvikle vurderingen; viii) Resumé af de analyserede oplysninger, de anvendte vurderingsmetoder og -teknikker og begrundelsen, der understøtter analyser, udtalelser og konklusioner udelukkelse af metoden til salgssammenligning, omkostningsmetode eller indkomstmetode skal forklares; ix) Angiv, hvor det er relevant for klassen af ??personlig ejendom, brugen af ??den eksisterende ejendom pr datoen for værdiansættelsen og brugen af aktivet afspejlet i vurderingen; og opsummerer støtten og begrundelsen for den udtalelse, når en vurdering af det relevante marked eller markedsniveau blev udviklet af vurderingspersonen x) Klart og tydeligt: ??angiv alle ekstraordinære antagelser og hypotetiske forhold; og angiv, at deres brug muligvis har påvirket vurderingsresultaterne; og xi) Medtag en underskrevet certificering i overensstemmelse med standardregel 8-3 (USPAP sider U-64 og U-65).
Summary Appraisal ReportA written or oral report prepared under Standards Rule 8-2b-i through xi and advisory opinions 2, 7, 28 and 31 that must contain the following: i) State the identity of the client and any intended users by name or type; ii) State the intended use of the appraisal;
iii) Summarize information sufficient to identify the property involved in the appraisal, including the physical and economic property characteristics relevant to the assignment;
iv) State the property interest appraised; v) State the type and definition of value and cite the source of the definition; vi) State the effective date of the appraisal and the date of the report; vii) Summarize the scope of work used to develop the appraisal; viii) Summarize the information analysed, the appraisal methods and techniques employed, and the reasoning that supports the analyses, opinions, and conclusions; exclusion of the sales comparison approach, cost approach, or income approach must be explained; ix) State, as appropriate to the class of personal property involved, the use of the property existing as of the date of value and the use of the property reflected in the appraisal; and, when an opinion of the appropriate market or market level was developed by the appraiser, summarize the support and rationale for that opinion; x) Clearly and conspicuously: state all extraordinary assumptions and hypothetical conditions; and state that their use might have affected the assignment results; and xi) Include a signed certification in accordance with Standards Rule 8-3 (USPAP pages U-64 and U-65).
A written or oral report prepared under Standards Rule 8-2b-i through xi and advisory opinions 2, 7, 28 and 31 that must contain the following: i) State the identity of the client and any intended users by name or type; ii) State the intended use of the appraisal;
iii) Summarize information sufficient to identify the property involved in the appraisal, including the physical and economic property characteristics relevant to the assignment;
iv) State the property interest appraised; v) State the type and definition of value and cite the source of the definition; vi) State the effective date of the appraisal and the date of the report; vii) Summarize the scope of work used to develop the appraisal; viii) Summarize the information analysed, the appraisal methods and techniques employed, and the reasoning that supports the analyses, opinions, and conclusions; exclusion of the sales comparison approach, cost approach, or income approach must be explained; ix) State, as appropriate to the class of personal property involved, the use of the property existing as of the date of value and the use of the property reflected in the appraisal; and, when an opinion of the appropriate market or market level was developed by the appraiser, summarize the support and rationale for that opinion; x) Clearly and conspicuously: state all extraordinary assumptions and hypothetical conditions; and state that their use might have affected the assignment results; and xi) Include a signed certification in accordance with Standards Rule 8-3 (USPAP pages U-64 and U-65).
ResumeDen del af en vurderingsrapport, der opsummerer resultaterne af vurderingen.Summary PageThe portion of an appraisal report that summarizes the results of the appraisal. (Sometimes referred to as an Executive Summary.)
Afholdte omkostningerOmkostninger, som fortsat vil være til stede, uanset om firmaet trækker sig ud af en aktivitet eller ej. De penge, der er brugt, er tabt for evigt, og den beslutning, der medførte omkostningen, kan ikke gøres om. På dansk bruges oftest den engelske betegnelse Sunk Costs.Sunk CostsCosts that will continue to exist regardless of whether the firm withdraws from an activity.
LeverandørPerson el. firma, som leverer varer eller tjenesteydelser til en køber.SupplierPerson or company that provides goods or services to a buyer.
ForbrugsvarerLagre af varer, der er bestemt til at blive forbrugt under fremstillings- eller produktionsprocessen, men ikke en del af råvarebeholdningen.Suppliestocks of goods intended to be consumed during the manufacturing or production process, but not part of the raw materials inventory.
OvertagelseNår en enhed får størstedelen af aktier?? i en anden enhed, enten på et venligt eller fjendtligt måde.Take OverWhen one entity gains the majority of the shares of another entity, either via a friendly or hostile means.
Materielle aktiverFysiske ejendomme såsom jord, bygninger, maskiner og udstyr og inventar.Tangible AssetsPhysical property such as land, buildings, machinery and equipment, and inventory.
FradragsberettigetUdgifter, som en person eller virksomhed har ret til at trække fra i indkomsten.Tax-deductibleExpenses that a person or company is entitled to deduct from income (tax deduction).
Penges tidsværdiTidsværdien af penge-konceptet er, at en krone, der modtages i dag, er mere værd end en krone, der skal modtages i fremtiden, fordi den modtagne krone i dag kan investeres og tjene renter eller andre fordele. (Se nutidsværdi.)Time Value of MoneyThe time value of money concept is that a dollar received today is worth more than a dollar to be received in the future, because the dollar received today can be invested and earn interest or other benefits. (See Present Value.)
Total levetidTotal levetid kan have tre definitioner afhængigt af aktivets alder og brug: A) For et nyt aktiv er det levetiden i år, der kan forventes; B) For et brugt aktiv er det summen af ??den effektive alder plus den forventede resterende levetid; og C) For et aktiv, der er fjernet fra tjeneste, er det det faktiske antal år, aktivet var i drift.Total LifeTotal life may have three definitions depending on the age and use of an asset: A) For a new asset, it is the life in years that can be expected; B) For a used asset, it is the sum of the effective age plus the expected remaining life; and C) For an asset that has been removed from service, it is the actual number of years the asset was in service.
Samlet tab (forsikring)Et tab af hele værdien af aktivet; indebærer betaling af det pålydende beløb på en forsikringskontrakt med en bestemmelse om inflationsregulering af beløbet eller betaling af genanskaffelesomkostninger, alt efter hvad der er lavest.Total Loss (Insurance)A loss of the entire value of the property; entails payment of the face amount of an insurance contract, with an inflation guard provision on the amount, or payment of replacement cost, whichever is lower.
TrendEn generel bevægelse, der er bundet til et specifikt emne eller en gruppe af genstande, hvor bevægelsen er op, ned eller statisk.TrendA general movement tied to a specific item or group of items in which the movement is up, down, or static.
TendingEn metode til at estimere en egenskabs genfremstillingsomkostninger til nyt (ikke nye erstatningsomkostninger), hvor et indeks eller en trendfaktor anvendes til aktivets historiske omkostninger for at konvertere de kendte omkostninger til en indikation af aktuelle omkostninger. Kort sagt afspejler tendensen bevægelsen af ??priser over tid. Også tilbagetrend, hvor de historiske omkostninger estimeres ved at anvende en faktor for aktivets genfremstillingsomkostninger (se Indeksering).TrendingA method of estimating a property’s reproduction cost new (not replacement cost new) in which an index or trend factor is applied to the property’s historical cost to convert the known cost into an indication of current cost. Simply put, trending reflects the movement of price over time. Also, back trending where the historical cost is estimated by applying a factor to the asset’s reproduction cost (see Indexing).
Ægte lejekontraktEn ægte lejekontrakt (true lease) er en lejeaftale, hvor udlejer er den juridiske ejer, der har ejendomsretten til det aktiv, der leases; som sådan har udlejeren rettigheder og ret til skattemæssig afskrivning. Derfor er en ægte lejekontrakt en transaktion, der kvalificerer sig som en lejekontrakt i skattemæssig henseende, så lejeren kan fratrække lejebetalinger i skatteregnskabet, og leasinggiveren kan kræve skattefordele forbundet med at eje aktivet. Ved afslutningen af ??leasingperioden har kunden mulighed for at returnere udstyret til leasinggiveren, forny lejekontrakten til en rimelig markedsværdi (omsætningspapirer) eller købe det leasede udstyr til den daværende fair markedsværdi.

True LeaseA true lease is one in which the lessor is the legal owner holding title to the asset being leased; as such, the lessor has the rights and ownership for tax purposes. Therefore, a true lease is a transaction that qualifies as a lease under the Internal Revenue Code so that the lessee can claim rental payments as tax deductions and the lessor can claim tax benefits associated with equipment ownership such as ACRS/MACRS (see Accelerated Cost Recovery Schedule/Modified Accelerated Cost Recovery Schedule) depreciation and ITC (see Investment Tax Credit). At the end of the lease term, the customer has the option to return the equipment to the lessor, renew the lease at a Fair Market Value rental rate (negotiable), or purchase the leased equipment at the then Fair Market Value.
Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)Ensartede standarder for professionel vurderingspraksis (USPAP). Et sæt faglige vurderingsstandarder, der er fastlagt af vurderingsstandardbestyrelsen for vurderingsfonden. Udviklet i 1986-87 af Ad Hoc-udvalget for ensartede standarder og er blevet vedtaget af større vurderingsorganisationer og føderale agenturer i Nordamerika og er generelt anerkendt som de accepterede standarder for vurderingspraksis.
Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)A set of professional appraisal standards established by the Appraisal Standards Board of the Appraisal Foundation. Developed in 1986–87 by the Ad Hoc Committee on Uniform Standards, they have been adopted by major appraisal organizations and federal agencies in North America and are generally recognized as the accepted standards of appraisal practice.
Uobserverbare inputInput, der afspejler den rapporterende virksomheds egne forudsætninger om de antagelser, som markedsdeltagerne ville bruge til at prisfastsætte aktivet eller forpligtelsen, der er udviklet på baggrund af den bedste tilgængelige information under omstændighederne.Unobservable InputsInputs that reflect the reporting entity’s own assumptions about the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability developed based on the best information available in the circumstances.
Netto bogført værdiForskel mellem historiske / originale omkostninger og afskrivningsbeløbetUnrecovered CostDifference between historical/original cost and the depreciation reserve; synonymous with net book value.
Ukurante varerVarer i en opgørelse, som ikke kan sælges til normale priser eller på den sædvanlige måde på grund af skader, ufuldkommenheder, ulige eller ødelagte partier eller andre lignende årsager, inklusive brugte varer indtaget i udveksle.Unsalable Goods (Inventory)Items in an inventory that cannot be sold at normal prices or in the usual way because of damage, imperfections, shop wear, changes of style, odd or broken lots, or other similar causes including second-hand goods taken in exchange.
Forventet levetidDen tidsperiode, hvor ejendom med rimelighed kan forventes at udføre den funktion, som den blev designet til.Useful LifeThe period of time over which property may reasonably be expected to perform the function for which it was designed.
Forventet levetid (leasing)Den periode, hvor et aktiv vil have økonomisk værdi og være anvendelig. Et aktivs levetid kaldes undertiden aktivets økonomiske levetid. For at kvalificere sig som en ægte leasingkontrakt skal det leasede aktiv have en resterende brugstid på 20% af den oprindeligt estimerede brugstid for det leasede aktiv ved udgangen af ??leasingperioden og mindst en levetid på et år.
Useful Life – LeasingThe period of time during which an asset will have economic value and be useable. Useful life of an asset is sometimes called the economic life of the asset. To qualify as a true lease, the leased property must have a remaining useful life of 20% of the original estimated useful life of the leased property at the end of the lease term, and at least a life of one year.
UdnyttelsesgradDen faktiske driftshastighed for et anlæg sammenlignet med dets normale eller designede driftshastighed.UtilizationThe actual operating rate of a plant compared to its normal or designed operating
rate.
VurderingHandling, der har til formål at udtrykke en mening om værdi (verbum). Værdien udtrykkes som talværdi eller et spænd af talværdier. Som navneord betegner det resultatet af en vurderingsproces, som oftest udmøntes i en rapport eller anden form for udtalelse.ValuationThe act or process of valuing (verb). Noun: the outcome of a valuation process.
VærdiansættelsesmetodeEn af de tre specifikke metoder til bestemmelse af værdi, også kaldet vurderingsmetode. Se omkostningsmetoden, salgssammenligningsmetoden og indkomstmetoden.Valuation MethodWithin valuation approaches a specific approaches to determine the value of an asset. See Cost Approach, Sales Comparison Approach and Income Approach.
VurderingsforudsætningerDette omfatter det grundlag, som vurderingen udføres på: forudsætninger, hypoteser, lovgivning og regulativer, jurisdiktioner og andet, som har indvirkning på vurderingen.Valuation RequirementsThis includes the basis on which the valuation is carried out: assumptions, hypotheses, legislation and regulations, jurisdictions and anything else that has an impact on the assessment.
VærdiDe monetære forhold mellem et aktiv og dem, der køber, sælger eller bruger dette aktiv. (USPAP side U-4). Værdi er et økonomisk begreb, der refererer til den pris, der sandsynligvis vil blive handlet til mellem køber og sælger af en vare eller tjenesteydelse, som kan købes. Værdi er ikke en eksakt videnskab, men et skøn over den sandsynlige pris, der ville skulle betales for varer og tjenesteydelser på et givet tidspunkt i overensstemmelse med en bestemt definition af værdien. Det økonomiske værdibegreb afspejler et markedssyn på fordelene, der tilfalder den, der ejer varerne eller modtager tjenesteydelserne på den effektive vurderingsdato.ValueThe monetary relationships between properties and those who buy, sell or use those properties (USPAP page U-4). Value is an economic concept referring to the price most likely to be concluded by the buyers and sellers of a good or service that is available for purchase. Value is not a fact, but an estimate of the likely price to be paid for goods and services at a given time in accordance with a particular definition of value. The economic concept of value reflects a market’s view of the benefits that accrue to one who owns the goods or receives the services as of the effective date of valuation.
Brugsværdi – finansielNuværende værdi af de fremtidige pengestrømme, der forventes afledt af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed. Se også i drift og i fortsat drift.Value in Use – FinancialThe present value of the future cash flows expected to be derived from an asset or a cash generating unit. Also see In Use and In Continued Use.
VurderingspersonDette er en person eller en gruppe af personer eller et firma, som forventes at udføre vurderinger på en kompetent, uafhængig, upartisk og objektiv måde, og som besidder de nødvendige kvalifikationer og evner. I nogle lande er det nødvendigt at have en godkendelse for at kunne fungere som vurderingsperson.Valuer / AppraiserA “valuer” is an individual, group of individuals or a firm who possesses the necessary qualifications, ability and experience to execute a valuation in an objective, unbiased and competent manner. In some jurisdictions, licensing is required before one can act as a valuer. IRV2017. 20.13
Variabel omkostningSe direkte omkostning.Variable CostingSee direct costing.
Variable driftsomkostningerDe elementer, der bidrager til operationel forældelse.Variable Operating CostsThose elements that contribute to operating obsolescence.
Vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning (WACC)De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) repræsenterer afkastet efter skat på elementerne i virksomhedens investerede kapital vægtet med deres relative procentdel af den samlede investerede kapital. WACC består af omkostningen ved egenkapital og omkostningerne ved gæld.Weighted Average Cost of Capital (WACC)The weighted average cost of capital (WACC) represents the after-tax return on the elements of the invested capital of the business, weighted by their relative percentage of the total invested capital. The WACC is made up of the cost of equity and the cost of debt.
Vægtet gennemsnitsmetode (lager)En metode til opgørelse af opgørelse, der beregner en vægtet gennemsnitlig omkostning for varer, der er købt eller fremstillet.Weighted Average Method (Inventory)A method of accounting for inventory that computes a weighted-average cost for goods purchased or manufactured.
Vægtet gennemsnitlig omkostning (lager) / kostprisLageropgørelsesmetode, der benytter vægtning af mængdeenhederne i begyndelsesbeholdningen for varen og i hvert efterfølgende køb af varen med antal enheder i begyndelsesbeholdningen og i hvert køb, der bestemmer en vægtet gennemsnitlig kostpris pr. enhed af varen. Det er en nem, men upræcis metode, hvis der er store lagerændringer.Weighted-Average Cost (Inventory)Weighting the units in the beginning inventory of a product and in each purchase of the product by the number of units in the beginning inventory and in each purchase, which determines a weighted average cost per unit of the product.
VægtningDen relative betydning eller påvirkning, der er foretaget af varer samlet eller efter mængde (Alle varer er ikke af samme betydning.)WeightingThe relative importance or impact made by items collectively or by quantity (All items are not of equal importance.)
EngrosSalg af varer i store mængder til videresalg af en detailhandler.WholesaleThe sale of goods in large quantities, as for resale by a retailer
ArbejdskapitalDet beløb, som omsætningsaktiver overstiger kortfristede forpligtelser.Working CapitalThe amount by which current assets exceed current liabilities
Varer i arbejde (lager)Også kaldet varer under fremstilling eller mellemprodukter, dvs. varer, der indgår i en forarbejdningsproces. En del af produktionslagre, som omfatter råvarelagre, varer under fremstilling og færdigvarelagre / handelsvarer, som er endeligt færdigbearbejdede lagervarer. Varer i arbejde værdiansættes bogføringsmæssigt ud fra færdiggørelsesgrader for andel af medgået løn og fællesudgifter. Ved vurdering anvendes beregnet salgspris minus summen af ??udgifter til færdiggørelse, salgsomkostninger og en normal fortjeneste.Work-in-Process (Inventory) (WIP)The inventory of goods started but not completed. Estimated selling price less the sum of the costs of completion, costs of disposal and a normal profit.
AfkastAfkast eller kapitalafkast betegner den fortjeneste, der opnås ved at besidde et økonomisk aktiv i løbet af en bestemt tidsperiode. Det omfatter ændringen i værdien af aktivet, også kaldet en kurs- eller kapitalgevinst, og alle de udbetalinger, som ejeren modtager fra investeringen, f.eks. aktieudbytter eller dividender, renter og lejeindtægter. Forrentning i bred forstand (forstået som mere end blot renteindtægter i snæver forstand, også omfattende kapitalgevinster og andre former for kapitalindkomst) er et synonym for kapitalafkast. Afkast kan enten måles i absolutte værdier (f.eks. i kroner) eller som en andel (procentsats) af aktivets værdi. I sidstnævnte tilfælde taler man også om afkastraten.YieldThe actual rate of return on an investment including any excess or deficit over the original capital investment at the end of the investment period. The interest rate earned by the lessor or equity participant in a lease, which is measured by the rate at which the excess cash flows (including tax benefits) permit recovery of investment [It is the rate at which the cash flows (including tax benefits) not needed for debt service or payment of taxes amortize the investment of the equity participants. Yield is expressed on a pre-tax basis but is computed on an after-tax basis. A lease yield is computed differently from ROE.
DeltagereOrdet “deltager” dækker de relevante bidragydere til grundlaget for vurderingen. Forskellige vurderingsgrundlag indebærer at vurderingspersonen inddrager forskellige synsvinkler som f.eks. ”markedsdeltagere” (f.eks. Markedsværdi, IFRS Fair Value)) eller en bestemt ejer eller potentiel køber (f.eks. investeringsværdi).ParticipantThe word “participant” refers to the relevant participants pursuant to the basis (or bases) of value used in a valuation engagement (see IVS 104 Bases of Value). Different bases of value require valuers to consider different perspectives, such as those of “market participants” (e.g., Market Value, IFRS Fair Value) or a particular owner or prospective buyer (e.g., Investment Value).
MarkedEt marked er det miljø, hvor varer og tjenester udveksles mellem købere og sælgere gennem en prismekanisme. Begrebet et marked indebærer, at varer og / eller tjenesteydelser kan handles blandt købere og sælgere uden unødig begrænsning af deres aktiviteter. Hver part vil reagere på forhold mellem udbud og efterspørgsel og andre prisfastsættelsesfaktorer samt egne kapaciteter, viden og forståelse af den relative brugbarhed af varerne og / eller tjenesterne samt individuelle behov og ønsker. Et marked kan være lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt.MarketA market is the environment in which goods and services trade between buyers and sellers through a price mechanism. The concept of a market implies that goods and/or services may be traded among buyers and sellers without undue restriction on their activities. Each party will respond to supply-demand relationships and other price setting factors as well as to the party’s own capacities and knowledge, understanding of the relative utility of the goods and/or services, and individual needs and desires. A market can be local, regional, national, or international.
The International Valuation
Standards Council (IVSC)
International Valuation Standards Council (IVSC) (IVSC.org) er en London-baseret uafhængig, non-profit, privat sektor organisation oprettet som en international standardiseringsorganisation med det formål at udvikle og vedligeholde standarder (den offentliggør Internationale værdiansættelsesstandarder) til rapportering og videregivelse af ”værdiansættelser” – især de værdiansættelser, som investorer og andre tredjepartsinteressenter vil påberåbe sig for mange typer aktiver, herunder fast ejendom, materielle anlæg, immaterielle aktiver og virksomheder, og til forskellige anvendelser, såsom regnskabsføring, finansiel rapportering og bankudlån.The International Valuation
Standards Council (IVSC)
The International Valuation Standards Council (IVSC) (IVSC.org) is a London-based independent, not-for-profit, private sector organization established as an international standard setting organization with as its goals the development and maintenance of standards (it publishes the International Valuation Standards) for the reporting and disclosure of “valuations”— in particular those valuations that will be relied upon by investors and other third-party stakeholders for many types of assets, including real estate, plant and equipment, intangible assets and businesses, and for different applications such as accounting, financial reporting and bank lending.
SkrivebordsvurderingEn skrivebordsvurdering foretages uden at vurderingsmanden fysisk har besigtiget aktiverne. Vurderingen sker på baggrund af en detaljeret aktivliste og fotos, som kunden tilsender.

Skrivebordsvurderinger sker hyppigt på grund af mangel på tid og omkostninger.

Hvis et besøg på stedet ikke er påkrævet, og tiden er knap, kan en skrivebordsvurdering anvendes. Der skal gives en detaljeret fortegnelse til vurderingspersonen. Personale, der er bekendt med aktiverne, skal være tilgængelige for at finde ud af aktivernes stand. Fordi vurderingsmanden ikke personligt har set udstyret i drift eller verificeret dets stand, vil pålideligheden af værdiansættelsen være mindre end ved en normal vurdering.
Desktop AppraisalsA desktop appraisal is performed without the appraiser physically being present on the site of the assets for the appraisal. Thus, no physical inspection of the assets takes place. The client provides a detailed asset listing with photos. Desktop appraisals are common due to time, travel, and cost considerations.

If a site visit is not required and timing is short, a desktop appraisal may be utilized. A detailed listing must be provided the appraiser and personnel familiar with the assets should be available to discuss their condition. Since the appraiser has not personally seen the equipment in operation or verified its condition, the degree of assurance may be less than a Complete Appraisal.
SkrotværdiSkrotværdi er en mening om værdi, udtrykt i form af penge, der kan realiseres for aktivet, hvis det blev solgt for dets materielle indhold, ikke til produktiv brug på en bestemt dato.Scrap ValueScrap Value is an opinion of the amount, expressed in terms of money that could be realized for the property if it were sold for its material content, not for a productive use, as of a specific date.
Forsikringsværdi til nytForsikringsomkostninger til nyt er udskiftnings- eller reproduktionsomkostninger til nyt som defineret i forsikringspolicen fratrukket omkostninger til nyt for de poster, der specifikt er udelukket i policen, på en bestemt dato.Insurance Cost NewInsurance Cost New is the replacement or reproduction cost new as defined in the insurance policy less the cost new of the items specifically excluded in the policy, as of a specific date.
Forsikringsværdi afskrevetForsikringsværdi afskrevet er genanskaffelse til nyt med fradrag af påløbne afskrivninger, som defineret i forsikringspolicen eller andre aftaler, fra en bestemt dato.Insurable Value DepreciatedInsurable Value Depreciated is the insurance replacement or reproduction cost new less accrued depreciation considered for insurance purposes, as defined in the insurance policy or other agreements, as of a specific date.
Meget god stand (5)Dette udtryk beskriver et udstyr i fremragende stand, der er i stand til at blive brugt til dets fulde specificerede anvendelse til dets tiltænkte formål uden at blive ændret og ikke kræver nogen reparationer eller unormal vedligeholdelse på inspektionstidspunktet eller inden for en overskuelig fremtid.Very Good (5)This term describes an item of equipment in excellent condition capable of being used to its fully specified utilization for its designated purpose, without being modified and not requiring any repairs or abnormal maintenance at the time of inspection or within the foreseeable future.
God stand (4)Dette udtryk beskriver at aktivet, der måske er blevet ændret på eller repareret og som anvendes tæt på dets specificerede kapacitetsgrænse til det formål, det er konstrueret til, men virkningerne af alder og / eller brug indikerer, at nogle mindre reparationer muligvis skal udføres, eller at aktivet måske i overskuelig fremtid ikke kan bruges fuldtud til kapacitetsgrænsen for dets konstruerede anvendelse.Good Condition (4)This term describes those items of equipment which have been modified or repaired and are being used at or near their fully specified utilization, but the effects of age and/or utilization indicate that some minor repairs may have to be made or that the item may have to be used to some slightly lesser degree than its fully specified utilization in the foreseeable future.
Normal stand (3)Dette udtryk anvendes om udstyr, der anvendes på et niveau, som ligger lavere end det niveau, det er konstrueret til som følge af virkningerne af alder og / eller brug, og som kræver større reparationer og en vis udskiftning af mindre elementer i en overskuelig fremtid for at hæve deres anvendelsesniveau til eller i nærheden af dets oprindelige kapacitetsgrænse.Fair Condition (3)This term describes those items of equipment which are being used at some point below their fully specified utilization because of the effects of age and/or application and which require general repairs and some replacement of minor elements in the foreseeable future to raise their level of utilization to or near their original specifications.
Dårlig stand (2)Dette udtryk bruges til at beskrive udstyr, der kun kan bruges på et niveau, som ligger langt under deres fuldt specificerede kapacitetsgrænse, og at det ikke muligt at realisere fuld kapacitet i dets nuværende tilstand medmindre der sker omfattende reparationer og / eller udskiftninger af større dele i meget nær fremtid.Poor Condition (2)This term is used to describe those items of equipment, which can only be used at some point well below their fully specified utilization, and it is not possible to realize full capability in their current condition without extensive repairs and/or replacement of major elements in the very near future.
Skrot stand (1)Dette udtryk bruges til at beskrive udstyr, der ikke længere kan serviceres, og som ikke kan bruges i nogen praktisk udstrækning, uanset omfanget af reparationer eller ændringer, som kan foretages eller måske netop ikke kan foretages. Denne betegnelse anvendes om udstyr, der er blevet brugt i 100% af dets levetid, eller som er 100% teknologisk eller funktionelt forældet.Scrap Condition (1)This term is used to describe those items of equipment which are no longer serviceable and which cannot be utilized to any practical degree regardless of the extent of the repairs or modifications to which they may be subjected. This condition applies to items of equipment which have been used for 100% of their useful life or which are 100% technologically or functionally obsolescent.
Normal vurderingVurdering, som foretages med en komplet og specificeret udstyrsfortegnelse med individuelle værdier, samlede værditotaler, fuld beskrivende rapport, der inkluderer alle begrænsende betingelser, forudsætninger, værdidefinitioner, værdiansættelsesmetode(r), tilhørende fotografier og research, udført og skrevet for at overholde alle standarder for USPAP ( Ensartede standarder for professionel vurderingspraksis).


Hvis der ikke findes en komplet fortegnelse, anføres det. Det kan ske hvis det ville være for tidskrævende eller dyrt at få vurderet alle småtingene eller detaljeret lagerbeholdning eller aktiverne er spredt geografisk. Denne metode kræver en detaljeret opgørelse og inspektion af alle aktiver.


Denne type vurdering anvendes ofte af finansieringsinstitutioner, fordi den inkluderer besøg på stedet og højere grad af sikkerhed. Advokater og revisorer er afhængige af en normal vurdering, fordi den giver det højeste grad af sikkerhed og kan bruge som udbudsmateriale.”
Complete AppraisalA detailed equipment listing with individual values, aggregate value totals, full narrative report including all limiting conditions, critical assumptions, definitions of values, approaches to value, representative photographs, and research bibliography, conducted and written to comply with all standards of USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice).

Sometimes called an “Inventory Appraisal”, this type of assignment is used when an accurate asset listing does not exist. This approach requires a detailed inventory and inspection of all the assets.

This type of appraisal is most often used by financing institutions because it includes a site visit and collateral verification. Attorneys and CPA’s rely on the Complete Appraisal because it presents the highest level of appraiser inspection, verification and assurance.
En vurdering baseret på at vurderingsmanden inspicerer aktiverne på et summarisk grundlag og koncentrerer sig om de mest værdifulde aktiver. Gennemgangen indeholder en detaljeret inspektion af en udvalgt del af aktiverne, og inspektionen bruges til at bestemme den fysiske tilstand og til at verificere tilstedeværelsen af de vigtigste aktiver.

Kunden giver vurderingspersonen en detaljeret liste over aktiverne inklusive beskrivelse, alder og oprindelige omkostninger. Ofte indhentes disse oplysninger fra selskabets anlægskartotek. Mindre aktiver er samlet i “partier” og værdiansat ved hjælp af standard afskrivningssatser. Vurderingspersonen fokuserer på de større aktiver og formidler sine konklusioner i en rapport, der er fuldt ud er i overensstemmelse med USPAP.
Walk Through AppraisalAn appraisal of limited scope where the appraiser inspects the assets on a cursory basis, concentrating on those assets that collectively represent the majority of the aggregate value. The walk through appraisal involves a detail inspection of a representative portion of the assets and the inspection is used to determine the physical condition and to verify the existence of the major assets.

The client provides the appraiser a detailed list of the assets including description, age and original cost. Often times this information is obtained from the company’s fixed asset ledger or depreciation schedule. Smaller assets are grouped together in “lots” and valued using standard industry depreciation rates. The appraiser focuses on the larger capital items and communicates his findings in a report that is fully compliant with USPAP.
Industrial Audit ServiceIndustrial Audit Service er et alternativ med lavere omkostninger end vurderingsrapporterne. En typisk Industrial Audit udføres af en medarbejder med henblik på at levere oplysninger til långiver eller advokatfirma, der har behov for at verificere et aktivs tilstedeværelse, stand og salgbarhed. Mange udlånskontrakter kræver sikkerhedsrevision og ofte sker dette før en retssag – og især når en långiver skal beslutte, om der er tilstrækkelig sikkerhed for lånet i aktivet. Omfanget af den Industrial Audit er designet omkring kundens specifikke krav.Industrial Audit ServiceThe Industrial Audit is a lower cost alternative to the appraisal reports. A typical Industrial Audit is completed by an asset management services employee for a secured lender or law firm that needs to verify collateral counts, conditions and marketability of an asset. Many lending contracts require collateral audits and frequently the audit precedes a lawsuit – especially when a lender needs to decide if the collateral is worth attaching. The scope of the Industrial Audit is designed around the client’s specific requirements.
Ejendomsret til fast ejendomAlle interesser, fordele og rettigheder, der er forbundet med ejerskabet af fast ejendom; samling af rettigheder, som ejendomsretten til fast ejendom er knyttet til. Disse rettigheder til fast ejendom er normalt knyttet til et dokument eller anden form for bevis for ejerskab.Real PropertyAll interests, benefits, and rights inherent in the ownership of physical real estate; the bundle of rights with which the ownership of the real estate is endowed. Also known as Realty. Real Property is a non-physical concept.
Samlede omkostningerDe samlede omkostninger ved et aktiv inkluderer alle direkte og indirekte omkostninger til dens produktion. Hvis supplerende kapitalomkostninger afholdes af en køber efter overtagelsen, tilføjes dette til de historiske anskaffelsesomkostninger i regnskabet. Afhængig af, hvordan anvendelsen af sådanne omkostninger opfattes af markedet, afspejler de måske eller måske ikke fuldt ud aktivets markedsværdi.Total CostsThe total cost of a property includes all direct and indirect costs of its production. If supplemental capital costs are incurred by a purchaser subsequent to acquisition, they will be added to the historical acquisition cost for cost accounting purposes. Depending upon how the utility of such costs is perceived by the market, they may or may not be fully reflected in the property’s Market Value.
ReproduktionsomkostningerReproduktionsomkostninger er omkostninger, som kræves for at skabe en tænkt kopi af det eksisterende aktiv ved hjælp af det samme design og lignende materialer og af lignende alder og tilstand.Reproduction CostReproduction cost is the cost to create a virtual replica of the existing asset, using the same design and similar materials and of similar age and condition. Also see Reproduction Cost New.
Justeret bogføringsværdi metodeEn metode inden for aktivmetoden, hvor alle aktiver og passiver (inklusive ikke-balance, immaterielle og betingede betingelser) justeres til deres dagsværdi.
Adjusted Book Value MethodA method within the asset approach whereby all assets
and liabilities (including off-balance sheet, intangible, and contingent) are adjusted to their fair market values.
Justeret nettoaktivmetodeEr en forretningsvurderingsmetode, der ændrer de angivne værdier for et virksomheds aktiver og forpligtelser for at afspejle deres estimerede aktuelle markedsværdier bedre. Ved at justere aktiv- eller forpligtelsesværdier op eller ned tilbyder nettoeffekten værdier, der kan bruges i vurderingsprocesser eller likvidationsscenarier.Adjusted Net Asset MethodIs a business valuation technique that changes the stated values of a company’s assets and liabilities to reflect their estimated current fair market values better. By adjusting asset or liability values up or down, the net effect offers values that can be used in going-concern assessments or liquidation scenarios.
VurderingssmetodeEvalueringsmetoden er en procedure til bestemmelse af et aktivs værdi. Vurderingsmetoden værdier aktiver baseret på en række faktorer, såsom dets omkostninger, den indkomst, det genererer eller dets markedsværdi sammenlignet med lignende aktiver.Appraisal ApproachThe appraisal approach is a procedure for determining an asset’s value. The appraisal approach values assets based on a number of factors, such as its cost, the income it generates or its fair market value as compared to similar assets.
VurderingsmetodevalgDet aktuelle valg af metode for den givne vurdering.Appraisal MethodWithin approaches, a specific way to determine value.
Arbitrage prisfastsættelsesteoriEn multivariat model til beregning af omkostningerne ved egenkapital, der indeholder flere systematiske risikofaktorer.Arbitrage Pricing TheoryA multivariate model for estimating the cost of equity capital, which incorporates several systematic risk factors.
Aktiv (aktiv-baseret) metodeEn generel måde at bestemme en værdiindikation for en virksomhed, virksomhedsejers interesse eller sikkerhed ved hjælp af en eller flere metoder baseret på værdien af ??aktiverne netto med fradrag af gældsforpligtelser.Asset (Asset – based) approachA general way of determining a value indication of a business, business ownership interest, or security using one or more methods based on the value of the assets net of liabilities.
AktivEr enhver ressource, der ejes af virksomheden, såsom en vare, ejendom, investeringer.AssetIs any resource owned by the business such as an item, property, investments.
TilgodehavenderEr det skyldige beløb til en virksomhed, der stammer fra virksomheden, der leverer varer og / eller tjenester på kredit.Accounts receivableIs the amount owed to a company resulting from the company providing goods and/or services on credit.
ForretningEn organisation eller driftig enhed, der beskæftiger sig med kommercielle, industrielle eller professionelle aktiviteter.BusinessAn organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, or professional activities.
ForretningsvirksomhedEn kommerciel, industriel, service- eller investeringsenhed (eller en kombination deraf), der udøver en økonomisk aktivitet.Business EnterpriseA commercial, industrial, service, or investment entity (or a combination thereof) pursuing an economic activity.
Kapitalaktivprismodel (CAPM)En model, hvor kapitalomkostningerne for en bestand eller portefølje af aktier svarer til en risikofri rente plus en risikopræmie, der står i forhold til den systematiske risiko for aktien eller porteføljen.Capital Asset Pricing Model (CAPM)A model in which the cost of capital for any stock or portfolio of stocks equals a risk-free rate plus a risk premium that is proportionate to the systematic risk of the stock or portfolio.
Kapitalisering af indtjeningsmetodenEn metode inden for indkomstmetoden, hvorved økonomiske fordele i en repræsentativ enkelt periode konverteres til værdi gennem opdeling med en kapitaliseringsrate.Capitalization of Earnings MethodA method within the income approach whereby economic benefits for a representative single period are converted to value through division by a capitalization rate.
KapitalstrukturSammensætningen af ??en virksomheds investerede kapital; blandingen af ??gæld og egenkapitalfinansiering.Capital structureThe composition of the invested capital of a business enterprise; the mix of debt and equity financing.
PengestrømKontanter, der genereres over et tidsrum af et aktiv, en gruppe af aktiver eller en virksomhed. Det kan bruges i generel sammenhæng til at omfatte forskellige niveauer af specifikt definerede pengestrømme. Når udtrykket bruges, skal det suppleres med en kvalifikation (for eksempel “fri”, “skønsmæssig” eller “drift”) og en specifik definition i den givne værdiansættelsessammenhæng.Cash flowCash that is generated over a period of time by an asset, group of assets, or business enterprise. It may be used in a general sense to encompass various levels of specifically defined cash flows. When the term is used, it should be supplemented by a qualifier (for example, “free”, “discretionary” or “operating”) and a specific definition in the given valuation context.
StyringMagten til at udføre ledelsen og bestemme retningslinjerne for drift af en forretningsvirksomhed.ControlThe power to direct the management and policies of a business enterprise.
Kontrol PremiumEt beløb eller en procentdel, sin en forholdsmæssig værdi af en kontrollerende interesse overstiger den forholdsmæssige andel af værdien af en ikke-bestemmende kapital i en forretningsvirksomhed og som afspejler graden af bestemmende indflydelse.Control PremiumAn amount or a percentage by which the pro rata value of a controlling interest exceeds the pro rata value of a non-controlling interest in a business enterprise to reflect the power of control.
KapitaludgifterDen forventede afkast, som markedet kræver for at tiltrække midler til en bestemt investering.Cost of capitalThe expected rate of return that the market requires in order to attract funds to a particular investment.
SelskabHenviser til virksomheden som skal vurderes i en vurderingsrapport.CompanyRefers to the company under valuation in a Valuation Report.
Rabat for manglende kontrolEt beløb eller procentdel, der trækkes fra den forholdsmæssig andel af værdien på 100% af en egenkapitalandel i en virksomhed for at afspejle manglen på nogle eller alle kontrolbeføjelser.Discount for lack of controlAn amount or percentage deducted from the pro rata share of value of 100% of an equity interest in a business to reflect the absence of some or all of the powers of control.
Rabat for manglende stemmerettighederEt beløb eller procentdel, der trækkes fra værdien pr. aktie for en stemmeretning for minoritetsinteresser for at afspejle fraværet af stemmerettigheder.Discount for Lack of Voting Rights:An amount or percentage deducted from the per share value of a minority interest voting share to reflect the absence of voting rights.
Metode til fremtidig indtjeningEn metode inden for indkomstmetoden, hvorved nutidsværdien af ??fremtidige forventede økonomiske fordele beregnes ved hjælp af en diskonteringsrente.Discounted Future Earnings MethodA method within the income approach whereby the present value of future expected economic benefits is calculated using a discount rate.
Økonomisk livDen periode, hvor et aktiv kan bidrage med økonomiske fordele.Economic LifeThe period of time over which an asset may generate economic benefits.
Økonomiske fordeleTilstrømningen af indtægter, nettoindkomst, netto pengestrømme osv., dvs. penge, som går ind i virksomheden.Economic BenefitsInflows such as revenues, net income, net cash flows, etc.
Egenkapital netto pengestrømmePengestrømme, der er tilgængelige til at udbetale til aktionærer (i form af udbytte) efter finansiering af forretningsvirksomheden, efter fradrag af nødvendige kapitalinvesteringer og forøgelse eller reduktion af gældsfinansiering.Equity Net Cash FlowsThose cash flows available to pay out to equity holders (in the form of dividends) after funding operations of the business enterprise, making necessary capital investments, and increasing or decreasing debt financing.
AktierisikopræmieEn afkastrentesats, der tillægges en risikofri rente for at afspejle den yderligere risiko for egenkapitalinstrumenter i forhold til risikofri instrumenter (en komponent af omkostningerne ved egenkapital eller egenkapitaldiskonteringsrente).Equity risk premiumA rate of return added to a risk-free rate to reflect the additional risk of equity instruments over risk free instruments (a component of the cost of equity capital or equity discount rate).
Overskydende indtjeningDette beløb af forventede økonomiske fordele, der overstiger en passende afkastrate på værdien af ??en valgt aktivbase (ofte netto materielle aktiver), der bruges til at generere de forventede økonomiske fordele.Excess EarningsThat amount of anticipated economic benefits that exceeds an appropriate rate of return on the value of a selected asset base (often net tangible assets) used to generate those anticipated economic benefits.
Metode til overskydende indtjeningEn bestemt måde at bestemme en værdiindikation for en virksomhed, virksomhedsejers interesse eller sikkerhed bestemt som summen af ??a) værdien af ??aktiverne stammet ved aktivering af overskydende indtjening og b) værdien af ??den valgte aktivbase. Også ofte brugt til at værdsætte immaterielle aktiver.Excess Earnings MethodA specific way of determining a value indication of a business, business ownership interest, or security determined as the sum of a) the value of the assets derived by capitalizing excess earnings, and b) the value of the selected asset base. Also frequently used to value intangible assets.
Opfatning om retfærdighedEn udtalelse om, hvorvidt vederlaget i en transaktion er fair fra et økonomisk synspunkt.Fairness OpinionAn opinion as to whether or not the consideration in a transaction is fair from a financial point of view.
Finansiel risikoGraden af ??usikkerhed omkring realisering af forventet fremtidig afkast af virksomheden som følge af økonomisk gearing.Financial RiskThe degree of uncertainty of realizing expected future returns of the business resulting from financial leverage.
Fremtidige bæredygtige indtægter (FME)Den forventede indtjening for et selskab, der er en antagelse om den fremtidige vedligeholdelsesmæssige indtjening i den faglige forretning. FME er repræsenteret i et enkelt antal og beregnes ved hjælp af en række faktorer, ikke begrænset til historisk justeret finansiel indtjening og forventninger til virksomhedens økonomiske resultater fremover.Future Maintainable Earnings (FME)The expected earnings of a company that is an assumption of the future maintainable earnings of the subject business. FME is represented in a single number and is calculated using a range of factors, not limited to historical adjusted financial earnings and expectations of the financial performance of the business in future.
Gratis pengestrøm til firmaet (FCFF)Repræsenterer mængden af ??tilgængelig pengestrøm fra operationer, der er tilgængelige for firmaets kapitaludbydere, efter at alle kontante udgifter og nødvendige kapitalinvesteringer er foretaget.Free cash flow to the firm (FCFF)Represents the amount of available cash flow from operations available to the firm’s providers of capital, after all cash expenses and necessary capital investments have been made.
Guideline Public Company MethodEn metode inden for markedsvurderingsmetoden, hvor markedsmultipleparater stammer fra markedspriser på aktier i virksomheder, der driver samme eller lignende forretningsområder, og som aktivt handles på et frit og åbent marked.Guideline Public Company MethodA method within the market approach whereby market multiples are derived from market prices of stocks of companies that are engaged in the same or similar lines of business and that are actively traded on a free and open market.
IndkomststrømDe penge, et selskab genererer regelmæssigt.Income streamThe money a company generates on a regular basis.
BrancherisikopræmieBrancherisikopræmie er det ekstra afkast, som en investor forventer at modtage for at investere i en bestemt branche end markedet som helhed.Industry Risk PremiumThe Industry Risk Premium is the additional return an investor expects to receive for investing in a specific industry, than the market as a whole.
Investeret kapital netto pengestrømmeBetegnelse for pengestrømme, der er tilgængelige til at udbetale til aktionærer (i form af udbytte) og gældsinvestorer (i form af hovedstol og renter) efter finansiering af forretningsvirksomheden og foretagelse af nødvendige kapitalinvesteringer.Invested Capital Net Cash FlowsThose cash flows available to pay out to equity holders (in the form of dividends) and debt investors (in the form of principal and interest) after funding operations of the business enterprise and making necessary capital investments.
InvesteringsværdiVærdien til en bestemt investor baseret på individuelle investeringsbehov og forventninger.Investment ValueThe value to a particular investor based on individual investment requirements and expectations.
NøgelpersonrabatEt beløb eller procentdel, der fratrækkes værdien af ??en ejerandel for at afspejle værdien nedsættes som følge af det faktiske eller potentielle tab af en nøgleperson i en forretningsvirksomhed.Key Person DiscountAn amount or percentage deducted from the value of an ownership interest to reflect the reduction in value resulting from the actual or potential loss of a key person in a business enterprise.
Gearet BetaBeta afspejler en kapitalstruktur, der inkluderer gæld.Levered BetaThe beta reflecting a capital structure that includes debt.
Begrænset vurderingHandlingen eller processen med at bestemme værdien af ??en virksomhed, virksomhedsejers interesse, sikkerhed eller immaterielt aktiv med begrænsninger i analyser, procedurer eller omfang.Limited AppraisalThe act or process of determining the value of a business, business ownership interest, security or intangible asset with limitations in analyses, procedures or scope.
MajoritetskontrolGraden af ??kontrol leveret af en flertalsstilling.Majority ControlThe degree of control provided by a majority position.
MajoritetsinteresseEn ejerandel mere end 50% af stemmerettigheden i en forretningsvirksomhed.Majority InterestAn ownership interest greater than 50% of the voting interest in a business enterprise.
Markedsværdi af egenkapitalAktiekursen for en børsnoteret aktie ganget med antallet af udestående aktier.Market Capitalization of EquityThe share price of a publicly traded stock multiplied by the number of shares outstanding.
Markedskapitalisering af investeret kapitalMarkedsværdien af ??egenkapitalen plus markedsværdien af ??gældskomponenten i den investerede kapital.Market Capitalization of Invested CapitalThe market capitalization of equity plus the market value of the debt component of invested capital.
MarkedsmultipelMarkedsværdien af ??en virksomheds egenkapital eller investeret kapital divideret med en virksomhedsforanstaltning (såsom økonomiske fordele, et mål for indtjening, salg osv.).Market multipleThe market value of a company’s equity or invested capital divided by a company measure (such as economic benefits, a measure of earnings, sales etc.).
Fusions- og erhvervelsesmetodeEn metode inden for markedsfremgangsmåden, hvor prisfastsættelsesmultiplader stammer fra transaktioner med væsentlige interesser i virksomheder, der driver samme eller lignende forretningsområder.Merger and Acquisition MethodA method within the market approach whereby pricing multiples are derived from transactions of significant interests in companies engaged in the same or similar lines of business.
Midtvejs rabatEn konvention der blev anvendt i metoden med nedsatte fremtidige indtægter, der afspejler økonomiske fordele, der genereres midt på året, og tilnærmer sig effekten af ??økonomiske fordele, der genereres jævnt gennem året.
Mid-Year DiscountingA convention used in the Discounted Future Earnings Method that
reflects economic benefits being generated at midyear, approximating the effect of economic benefits being generated evenly throughout the year.
MinoritetsrabatEn rabat for manglende kontrol, der gælder for minoritetsinteresser.Minority DiscountA discount for lack of control applicable to a minority interest.
MultipelDet modsatte af kapitaliseringraten.MultipleThe inverse of the capitalization rate.
Netto pengestrømHenviser til gevinst eller tab af midler over en periode efter, at al gæld er betalt.Net Cash FlowRefers to the gain or loss of funds over a period after all debts are paid.
Ikke-driftsmæssige aktiverAktiver, der ikke er nødvendige for den igangværende drift af virksomheden.Non-Operating AssetsAssets not necessary to ongoing operations of the business enterprise.
Normaliserede indtægterØkonomiske fordele justeret for engangsforhold, ikke-økonomiske eller andre usædvanlige poster for at eliminere uregelmæssigheder og / eller lette sammenligninger.Normalized EarningsEconomic benefits adjusted for nonrecurring, non-economic or other unusual items to eliminate anomalies and/or facilitate comparisons.
Normaliserede regnskaberRegnskab justeret for ikke-driftsmæssige aktiver og forpligtelser og / eller for engangsrelaterede, ikke-økonomiske eller andre usædvanlige poster for at eliminere uregelmæssigheder og / eller lette sammenligninger.Normalized Financial StatementsFinancial statements adjusted for non-operating assets and liabilities and/or for non-recurring, non- economic or other unusual items to eliminate anomalies and/or facilitate comparisons.
Portfolio RabatEt beløb eller procentdel, der trækkes fra værdien af ??en forretningsvirksomhed for at afspejle det faktum, at det ejer forskellige aktiviteter eller aktiver, der ikke passer godt sammen.Portfolio DiscountAn amount or percentage deducted from the value of a business enterprise to reflect the fact that it owns dissimilar operations or assets that do not fit well together.
Pris / indtjening FlerePrisen på en aktieandel divideret med dens indtjening pr. andel.Price/Earnings MultipleThe price of a share of stock divided by its earnings per share.
AfkastEt beløb på indkomst (tab) og / eller ændring i værdi realiseret eller forventet på en investering, udtrykt i procent af investeringen.Rate of ReturnAn amount of income (loss) and/or change in value realized or anticipated on an investment, expressed as a percentage of that investment.
Afkast på investeret kapitalBeløbet, udtrykt i procent, optjent på et virksomheds samlede kapital i en given periode.Return on Invested CapitalThe amount, expressed as a percentage, earned on a company’s total capital for a given period.
TommelfingerregelEn matematisk formel udviklet ud fra forholdet mellem pris og bestemte variabler baseret på erfaring, observation, rygter eller en kombination af disse; normalt branchespecifik.
Rule of ThumbA mathematical formula developed from the relationship between price and certain variables based on experience, observation, hearsay or a combination of these; usually industry specific.
Systematisk risikoBetegnelse for den risiko, der er fælles for alle risikable værdipapirer og ikke kan elimineres gennem diversificering. Målet for den systematiske risiko i lagrene er betakoefficienten.Systematic RiskThe risk that is common to all risky securities and cannot be eliminated through diversification. The measure of systematic risk in stocks is the beta coefficient.
Specielle interessekøbereKøbere, der mener, at de kan nyde stordriftsfordele, synergier eller strategiske fordele ved at kombinere den erhvervede forretningsinteresse med deres egen.Special Interest PurchasersAcquirers who believe they can enjoy post-acquisition economies of scale, synergies or strategic advantages by combining the acquired business interest with their own.
Opretholdelse af kapital reinvesteringDen periodiske kapitaludgift, der kræves for at opretholde driften på eksisterende niveauer, netto efter det skat, der er tilgængeligt fra sådanne udgifter.Sustaining Capital ReinvestmentThe periodic capital outlay required to maintain operations at existing levels, net of the tax shield available from such outlays.
Sælgers skønsmæssige indtjeningEr et skøn over den samlede justerede økonomiske fordel, som en fuldtids ejerleder vil modtage fra virksomheden årligt.Seller’s Discretionary EarningsIs an estimate of the total adjusted financial benefit one (1) full time owner operator would derive from the business annually.
Størrelse PræmieStørrelsespræmie er det ekstra vederlag på grund af den højere risiko og derfor de højere kapitalomkostninger, der er forbundet med virksomhedens mindre størrelse.Size PremiumSize premium is the additional remuneration due to the higher risk and therefore, the higher cost of capital, associated with the smaller size of the company.
TerminalværdiEr værdien af ??en virksomhed eller et projekt ud over den forventede periode, hvor fremtidige pengestrømme kan estimeres.Terminal ValueIs the value of a business or project beyond the forecast period when future cash flows can be estimated.
TransaktionsmetodeEn metode inden for den markedsbaserede tilgang, hvor prissætnings multipler er afledt fra transaktioner af væsentlige interesser i virksomheder, der driver samme eller lignende branche.Transaction MethodA method within the market-based approach whereby pricing multiples are derived from transactions of significant interests in companies engaged in the same or similar lines of business.
Treasury ObligationerTreasury obligationer udstedes af den amerikanske føderale regering. De bruges ofte som en fuldmagt til den risikofri rente, da de betragtes som det disponible aktiv med lavere risiko, da de støttes af den amerikanske regering.Treasury BondsTreasury bonds are issued by the U.S. Federal Government. They are often used as a proxy for the risk-free rate as they are considered to be the lower risk asset available, as they are backed by the U.S. Government.
Usystematisk risikoRisikoen, der er specifik for en individuel sikkerhed, der kan modvirkes ved diversificering.Unsystematic RiskThe risk specific to an individual security that can be negated through diversification.
Uklart BetaBeta afspejler en kapitalstruktur uden gæld.Unlevered BetaThe beta reflecting a capital structure without debt.
VærdiansættelsesmetodeEn generel måde at bestemme en værdiindikation for et aktiv såsom en virksomhed, virksomhedsejers interesse, sikkerhed eller immaterielt aktiv ved hjælp af en eller flere værdiansættelsesmetoder.Valuation ApproachA general way of determining a value indication of an asset such as a business, business ownership interest, security, or intangible asset using one or more valuation methods.
Secured By miniOrange